Utfordrende å oppdage schizofreni hos personer med autisme og utviklingshemming

Det kan være vanskelig å avgjøre om en person med autisme og utviklingshemming har schizofreni.

Dame holder seg for ørene

Målet med denne studien utført av norske forskere var å undersøke symptomgjenkjenning og identifisering av schizofreni i et klinisk utvalg av personer med autisme og utviklingshemming.

Dette var noe av det forskerne så nærmere på:

  • Hvilke symptomer på schizofreni ble observert?
  • Kunne spesifikke sjekklister skille deltakerne med schizofreni fra deltakere med andre psykiske lidelser og fra deltakere uten psykisk lidelse?
  • I studien ble det brukt data fra AUP multisenterstudien Behandling av psykiske lidelser hos mennesker med autisme og utviklingshemning​. ​Dette er en klinisk studie som har undersøkt psykisk lidelse hos mennesker med samtidig autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming i perioden 2010-2020.
Data fra 26 personer med autisme og utviklingshemming som alle var diagnostisert med samtidig forekomst av schizofreni, ble utforsket. Poengene fra de to sjekklistene PAC (Psychopathology in Autism Checklist ) og ABC (Aberrant Behavior Checklist) ble sammenlignet med data fra to kontrollgrupper.

Et viktig funn for forskerne var at alle de 26 deltakerne viste kjernesymptomer på schizofreni. Symptomene møtte de formelle kriteriene i utredningsverktøyet ICD-10. Det vil si at til tross for utfordringer i differensialdiagnostisk vurdering er det mulig å identifisere disse symptomene hos gruppen.

Et annet viktig funn var at For PAC- og ABC-skalaene var det bare delskalaen om psykose i PAC som klarte å skille deltakerne med schizofreni fra dem med andre psykiske lidelser.

Forskerne konkluderer med at kjernesymptomene og positive symptomer bør vektlegges ved utredning av schizofreni i denne gruppen. PAC kan være et nyttig screeningsverktøy, men bør ikke brukes til diagnostiske formål. Omfattende vurderinger ved hjelp av flere kilder er sannsynligvis nødvendig for å identifisere schizofreni på en tilfredsstillende måte.
 
Flere av artikkelforfatterne er tilknyttet NKUP og NevSom; Trine Lise Bakken, Arvid Nikolai Kildahl, Linn Beate Ludvigsen, Tale Gjertine Bjørgen, Caroline Dalhaug, Jane Margrete Askeland Hellerud, Oddbjørn Hove, Ann Magritt Solheim-Inderberg, Kjersti Karlsen, Sissel Berge Helverschou. 
Til NKUPs forside

Til NevSoms forside

Sist oppdatert 24.08.2023