Traumeerfaringer og PTSD hos personer med autisme og utviklingshemming

Opplevelser som potensielt kan påføre personer et traume ser ut til å være svært utbredt hos mennesker med autisme og utviklingshemming. I en ny artikkel fra AUP-studien basert på et utvalg på 88 fra denne gruppen som var henvist med mistanke om psykisk lidelse, viste det seg at nesten halvparten hadde erfaringer med vold eller seksuelle overgrep.

To ordskyer formet som hender med ord asssosiert med traume og PTSD
Til tross for at disse erfaringene var utbredt, var det svært få som ble diagnostisert med en traumelidelse. Disse funnene er i tråd med tidligere forskning som tyder på at traumelidelsene, inkludert post-traumatisk stresslidelse (PTSD), er underdiagnostisert hos mennesker med autisme og utviklingshemming.

I et utvalg bestående av 88 voksne med autisme og utviklingshemming henvist for mistanke om psykisk lidelse, var det for mer enn 30 prosent bekreftet eller dokumentert spesifikk, sterk mistanke om at personen hadde opplevd vold. For nesten 20 prosent var det bekreftet eller sterk, spesifikk mistanke om seksuelle overgrep. I denne studien var det ikke signifikante forskjeller i risiko for slike opplevelser ut fra grad av utviklingshemming, kjønn eller alder. Både vold og seksuelle overgrep forekom ved ulike grader av utviklingshemming.

Tolket som angst eller depresjon​

Til tross for høy forekomst av potensielle traumatiske erfaringer, var det svært få i utvalget som fikk diagnosen PTSD. De som hadde disse opplevelsene ble imidlertid ofte diagnostisert med angst eller depresjon. Dette er i tråd med tidligere forskning som tyder på at det kan være risiko for å tolke PTSD-symptomer som angst/depresjon hos mennesker med autisme og utviklingshemming. 

Det ble ikke funnet sammenhenger mellom disse erfaringene og symptomer på psykisk lidelse rapportert på et instrument spesielt utviklet for denne gruppen (Psychopathology in Autism Checklist, PAC). Det ble imidlertid funnet statistisk signifikante sammenhenger med to av skalaene på et mål for «utfordrende» atferd (Aberrant Behavior Checklist, ABC). Nærmere bestemt syntes opplevelser knyttet til vold eller seksuelle overgrep å være knyttet til forhøyede skårer på skalaene for irritabilitet/agitasjon/gråt og hyperaktivitet/non-compliance. Irritabilitet er et av de diagnostiske kriteriene for traumelidelse og PTSD er tidligere vist å være knyttet til uro, aggresjon og selvskading hos mennesker med autisme og utviklingshemming. Videre vil unnvikelse, ett kjernesymptom på PTSD, lett kunne arte seg som «manglende føyelighet» hos mennesker som i liten grad styrer sin egen hverdag og sine egne gjøremål. Funnet av sammenheng mellom traumer og utslag på disse to skalaene fra ABC er i tråd med tidligere forskning på området.

Behov for traumesensitiv omsorg​

Funnene understreker viktigheten av å kartlegge traumatiske erfaringer og traumesymptomer hos mennesker med autisme og utviklingshemming. De understreker videre viktigheten av traumesensitiv omsorg til denne gruppen generelt, ettersom mange kan ha svært alvorlige traumatiske erfaringer som ikke nødvendigvis reflekteres av de diagnosene de får.

Studien har flere begrensninger, blant annet knyttet til at det ikke ble benyttet kartleggingsverktøy for PTSD og at andre eventuelle traumeerfaringer ikke ble kartlagt. Det er derfor sannsynlig at forekomsten av mulige traumeerfaringer er høyere enn tallene skulle tilsi. 


Artikkelen er skrevet av Arvid Nikolai Kildahl (NKUP, NevSom) og Sissel Berge Helverschou (NevSom) og er fritt tilgjengelig i tidsskriftet Autism​.

Til NevSoms forside​

​Tilbake til NKUPs forside


Sist oppdatert 25.08.2023