Fare for å overse psykose hos personer med tvangssymptomer

Det er utfordrende å skille mellom de ulike psykiske lidelsene hos pasienter med autisme. En ny studie viser at det spesielt kan være en risiko for å overse symptomer på psykose hos personer som også har symptomer på tvangslidelse.

Kvinne skriker og tar seg til hodet, svart bakgrunn
Symptomer på tvangslidelse er ofte iøynefallende, og det kan være enkelt å observere at noen driver med for eksempel overdreven sjekking, at de må gjøre noe et visst antall ganger eller at de vasker hendene sine veldig mange ganger. Andre psykiske lidelser, som for eksempel psykose/schizofreni, har ikke nødvendigvis de samme iøynefallende symptomene. Schizofreni kan for eksempel arte seg først og fremst som sterkt indre ubehag og persepsjonsforstyrrelser/vrangforestillinger. Disse symptomene kommer ikke nødvendigvis like tydelig til uttrykk i atferd.

Artikkelforfatterne står ved poster
Studien er gjennomført av fagpersoner fra Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme ved Oslo universitetssykehus. Psykologspesialist Caroline Dalhaug gjorde flere observasjoner av at tilsynelatende tvangsatferd i noen saker egentlig var knyttet til en underliggende psykoselidelse. Behandlingen for tvangslidelse og psykose er svært ulik, slik at dette hadde store konsekvenser for behandlingen disse pasientene fikk. I samarbeid med psykologspesialist Kristin Storvik og psykologspesialist/phd Arvid Nikolai Kildahl ble det gjennomført en gjennomgang av tidligere pasientsaker for å undersøke om dette var et vanlig fenomen.

Ikke klar avgrensning mellom ​tilstandene

Tidligere pasienter med autisme og mistenkt tvangslidelse ble rekruttert og det ble gjort en gjennomgang av diagnoser og utredningsresultater. Ingen av de 18 inkluderte pasientene hadde psykose-diagnose ved henvisning, men hele syv av dem hadde det ved utskrivelse. Det er tidligere anbefalt at pasienter med tvangslidelse eller psykose utredes for begge tilstander, ettersom disse tilstandene er mindre klart avgrenset enn det en tidligere har trodd, også i befolkningen for øvrig. Resultatene fra denne studien tyder på at denne anbefalingen også burde gjelde personer med disse symptomene og at det spesielt er fare for å overse underliggende psykose dersom man ikke gjør en grundig kartlegging. Dalhaug og kollegaene går i artikkelen gjennom forslag til hvilke instrumenter man kan bruke, samt hva klinikerne i de ulike sakene la vekt på for å skille tvangslidelse og psykose.

Artikkelen er åpent tilgjengelig i Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities: 
Tilbake til NKUPs forside

Sist oppdatert 23.11.2022