Eksperter påpeker hvor viktig det er å snakke med pasienten om bruk av rusmidler

- Kartlegg rusbruk så tidlig som mulig

NKUP-seminaret 2021 omhandlet temaet ruslidelse hos personer med utviklingshemming. To eksperter fra Nederland ble hentet inn for et fyldig innlegg om hva slags tilbud denne pasientgruppen får hos dem. Marike van Dijk og Joanneke van der Nagel fra Tactus Centre for addiction & intellectual disability ga et to timer langt foredrag som inneholdt både informasjon om overordnede strukturer; hvordan organiseringen kan gjøres, og konkrete tips om hvordan utredning og behandling kan gjennomføres.

Hanne Kari Fossum
Publisert 21.04.2021
Sist oppdatert 28.07.2023
Mann røyker marihuana

Van Dijk og van der Nagel hadde et klart tips om at en så tidlig som mulig bør komme inn på temaet rusmidler når en får en ny pasient. Først og fremst er det viktig med tidlig kartlegging fordi jo lenger tid det går før det blir tatt tak i problemet, desto større blir utfordringen. De var også klare på at en bør gjennomføre en kartlegging uansett om en mistenker at pasienten har et problem med rus eller ei, nettopp fordi det er umulig å si på forhånd hvem dette gjelder.

Tydelig og enkelt

Fordi dette er et tabubelagt tema og sjelden kommer opp som samtaleemne spontant, bør en ha en klar strategi for hvordan dette gjøres. Nederlenderne anbefaler et semistrukturert intervju med verktøyet SumID-Q som hjelpemiddel. SumID-Q står for Substance Use & Misuse in Intellectual Disabilities – Questionnaire.

Rådene fra van Dijk og van der Nagel er å være så konkret så mulig ved å bruke enkle ord. En bør også unngå sammensatte fraser som problemer med misbruk av rusmidler. Uten at det skal høres ut som en snakker til et barn, er det fornuftig å bruke korte setninger. En bør også legge vekt på å skape en rolig og god atmosfære. Pasienten må ikke få følelsen av at dette er et avhør.

Van Dijk og van der Nagel hadde også tydelige råd til hva en ikke må gjøre under en slik samtale med pasienten. En må ikke bruke pekefingerstrategi; dette er ikke bra for deg, og heller ikke bare snakke om de negative sidene ved bruk av rusmiddelet. 

Hensyn til pasientens språk

En viktig faktor i et intervju gjennomført med en person med utviklingshemming og/eller autisme er at han eller hun forstår spørsmålene. En pasient kan svare nei på et spørsmål om han drikker alkohol, men ja når spørsmålet blir vinklet på om han drikker øl. Et viktig poeng her er at pasienten ikke alltid vil gi uttrykk for at et ord ikke blir forstått. Van der Nagel kom med et eksempel hvor pasienten svarte nei på om han røykte hasj. Etter hvert kom det frem at han likevel gjorde det, men kalte det for grønn røyk. Altså er det viktig å få tak i vokabularet til pasienten. Ifølge van Dajk og van der Nagel er derfor noe av det første en må gjøre, å snakke med pasienten for å finne ordene som bør brukes i de videre intervjuene.

Tilbake til NKUPs forside