Utredning

Barn og unge med alvorlig sammensatte symptomtilstander bør gjennomgå en bred tverrfaglig utredning slik at man får en helhetlig forståelse av den unges plager. En slik forståelse er grunnlaget for videre valg av individuelt tilrettelagt behandling.

Medisinsk utredning og vurde​ring  

Som ledd i en tverrfaglig utredning må fastlege og/eller barnelege utrede barnets symptomer. En god medisinsk vurdering handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom, men også om å diagnostisere en psykosomatisk/funksjonell tilstand, å gi gode forklaringer og å forstå hva pasienten og familien trenger.

Sannsynligheten for at barnet ikke har en farlig sykdom er meget stor når en målrettet, begrenset utredning i tråd med medisinskfaglige retningslinjer viser normale funn. Utredning for «sikkerhets skyld» er heller ikke vist å ha noen helsegevinst. Langvarig, unødig utredning forsterker ofte pasientens og familiens frykt og opprettholder fortsatt søk etter en mulig uoppdaget, farlig sykdom. I tillegg innebærer noen undersøkelser i seg selv økt risiko for skade og komplikasjoner.

Utredning ved poliklinikk for Barn og unges psykiske ​​helse (BUP)

En barnepsykiatrisk utredning ved BUP er sentral i den tverrfaglige utredningen. Denne bør inneholde en kartlegging av barnets sykehistorie, tidligere og nåværende livssituasjon, samt fungering på skole, fritid og i familien. Det er viktig å se barnets plager i lys av tidligere og nåværende livsbelastninger. Det bør også gjøres en individuell psykiatrisk/psykologisk vurdering av barnet. 

​Det er imidlertid viktig å være klar over at mange av pasientene ikke fyller kriteriene til en diagnostiserbar psykisk tilstand, nettopp fordi belastninger kan komme til uttrykk som kroppslige symptomer. Det anbefales at barnet gjennomgår en kognitiv og pedagogisk kartlegging mtp. vurdering av behov for tilrettelegging i skolesammenheng.

Det er ofte nyttig å ha egne foreldresamtaler hvor barnets tidlige utvikling, tilpasning i barnehage eller skole og familierelasjoner kartlegges. Det er nødvendig med innsikt i barnets aktuelle sykehistorie, barnets/familiens tidligere sykdomserfaringer og andre livsbelastninger, familiens/foreldrenes forståelse og håndtering av barnets plager samt innsikt i barnets/familiens ressurser.

Sist oppdatert 07.12.2022