Prenatal foster RHD-typing - Informasjon til helsepersonell

Det er i dag mulig å bestemme fosterets RhD-type i en blodprøve fra den gravide. Metoden baserer seg på at det finnes fritt foster-DNA (ffDNA) i mors blodsirkulasjon. Analyse av ffDNA kalles ikke-invasiv prenatal testing (non-invasive prenatal testing =NIPT) og gjør det mulig å fastslå fosterets RhD-type før fødselen. Dersom fosteret genotypes til RHD positivt, vil den gravide få tilbud om RhD-profylakse både under svangerskapet og etter fødsel.

Prenatal RhD-typing i svangerskapsuke 24

En RhD negativ gravid som bærer et RhD positivt foster kan immuniseres og danne anti-D når fosterets erytrocytter går over placenta (morkaken) til morens blodsirkulasjon. Ca 60% av RhD negative gravide vil bære et RhD positivt foster og kan dermed immuniseres. Immunisering skjer hos de aller fleste i forbindelse med fødselen, men kan også skje i svangerskapet, hyppigst mot slutten av svangerskapet. Dersom mor danner immunt anti-D, kan disse antistoffene gå over placenta, destruere fosterets erytrocytter og føre til hemolytisk sykdom hos foster og/eller nyfødt (HSFN). Resultatet kan variere fra mild til alvorlig anemi hos fosteret og/eller nyfødt. Ved alvorlig anemi vil fosteret trenge intrauterine transfusjoner.

I Norge utføres genomisk RhD-typing av fosteret i svangerskapsuke 24 hos RhD negative gravide ved hjelp av en blodprøve fra den gravide. Metoden baserer seg på at det finnes fritt foster-DNA (ffDNA) i mors blodsirkulasjon. De som bærer et RhD positivt foster vil tilbys profylakse mot RhD-immunisering (humant anti‑D immunglobulin) i svangerskapsuke 28 i tillegg til RhD-profylaksen som tilbys postpartum. Dette har vist å redusere risiko for RhD-immunisering ytterligere. Slik praksis hvor man målrettet gir profylakse kun til gravide som bærer et RhD positivt foster er også innført nasjonalt i blant annet Danmark, Nederland, Finland og i deler av Sverige.

Nye metoder som ønskes innført i spesialisthelsetjenesten må gjennom en metodevurdering (www.nyemetoder.no ). Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjort en slik metodevurdering av RhD-typing fra ffDNA i mors plasma hos RhD negative gravide og konkludert med at metoden er svært treffsikker. I henhold til Bioteknologiloven § 4-2 skal søknad om nye metoder til fosterdiagnostikk legges frem for Bioteknologirådet, og Rådet har åpnet for bruk av NIPT til foster RhD-typingHelsedirektoratet informerte i brev  av 23. mars 2015 at NIPT har blitt godkjent for bruk til RhD-typing av fostre hos RhD negative gravide. Beslutningsforum RHF, ved fagdirektørene i de Regionale helseforetakene, har anbefalt metoden innført notat.
 
Norsk gynekologisk forening anbefaler i Veileder i fødselshjelp 2014, kapittel 20, Erytrocytt alloimmunisering at RhD negative gravide skal tilbys ikke-invasiv RhD-typing av fosteret i svangerskapsuke 24 og at forebyggende antenatal profylakse skal gis i svangerskapsuke 28. Dette medførte en omlegging fra tidligere rutine i oppfølgningen av RhD negative gravide, bl.a. utgikk screening for irregulære blodtypeantistoff i svangerskapsuke 32 og 36.

En nasjonal arbeidsgruppe ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi bestående av representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, samt Sykehuset i Vestfold og Helse Fonna (de to siste representerer de mindre blodbankene i Sør-Norge) har siden januar 2015 jobbet med omleggingen av rutinene for blodtypeserologiske undersøkelser av RhD negative gravide. Gruppen har utarbeidet informasjonsmateriale til gravide, rekvirenter samt blodbanker som utfører svangerskapsanalyser.
 
Analysen for foster RhD-typing er i dag etablert ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin (OUS), Laboratoriemedisinsk klinikk (St. Olavs), Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssykehus og Laboratoriemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.​

Ved spørsmål angående analysen, ta kontakt med Kompetansetjenesten-FoU, telefon 23 01 64 43.  

Det må oppgis prøvetakningsdato, blodtype, svangerskapsuke/termin og om den gravide har immunt anti-D eller ikke.

Har ikke den gravide anti-D tas prøven fra svansgeskapsuke 24. 

Prøven må være på Blodbanken i Oslo senest 7 dager etter prøvetaking.

Fra og med 02.05.2023 avvikles rutinemessig RhD-typing av nyfødte i navlestrengsblod, og det gis postpartum RhD-profylakse basert på analyseresultatet fra foster RHD-genotypingen utført i svangerskapet.  Les mer om bakgrunnen for de nye rutinene her.

Sist oppdatert 11.04.2023