Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader

Den nasjonale behandlingstjenesten tilbyr høyspesialisert utredning og behandling av pasienter med alvorlige og komplekse bekkenbruddskader.

Om oss​​

Det opereres 150–200 bekkenbrudd i Norge årlig. En mindre andel av disse er komplekse høyenergiskader med høy morbiditet og mortalitet. Nasjonal behandlingstjenesten for særlig avanserte bekkenskader ble opprettet i 2012 for å gi de mest alvorlig skadde bekkenbruddpasientene et høyspesialisert tilbud.

Tjenesten behandler åpne bekkenbrudd og bekkenbrudd kombinert med større bløtdelsskader som krever sekundære bløtdelsrekonstruksjoner. Videre behandler tjenesten bekkenbrudd hos barn, komplekse brudd i bakre bekkenring med nevrologiske utfall, og operasjonstrengende sekveler etter brudd i bakre bekkenring. Det er utarbeidet spesifikke henvisningskriterier for behandlingstjenesten (se nærmere beskrivelse under Henvisning).

Pasientene henvises fra primærmottagende sykehus og tilbakeføres etter kirurgisk behandling. Oppfølging skjer hovedsakelig ved hjemsykehus, mens de mest komplekse skadene følges opp ved Oslo universitetssykehus.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Kont​akt oss

​​For generelle henvendelser om tjenesten, vennligst ta kontakt:

Husk å aldri sende sensitive personopplysninger på e-post.

Les mer om oss​

Behandlingstjenesten ledes av overlege og professor Jan Erik Madsen og har en lokal styringsgruppe bestående av tre overleger og kirurger ved OUS Ullevål Ortopedisk klinikk og traumeseksjon. Det er også tilknyttet intensivleger, traumekirurger, urologer, plastikkirurger og radiologer fra de respektive avdelinger.

I tillegg har behandlingstjenesten en koordinator (fysioterapeut) ansatt i 100 prosent stilling og en ekstern faglig referansegruppe bestående av representanter fra alle fire helseregioner, inkludert brukerrepresentant.

Pasienter som behandles ved Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader, legges hovedsakelig inn som øyeblikkelig hjelp etter ulykker og/eller traumer. De vanligste skademekanismene er trafikk- og fallulykker.

Pasientene blir enten innlagt direkte til OUS Ullevål eller henvist fra primærmottagende sykehus. Etter operativ behandling, vil pasientene skrives ut til eget hjem eller overføres til sykehus/videre rehabiliteringstilbud i egen hjemkommune, avhengig av den enkeltes medisinske tilstand og videre rehabiliteringsbehov.

Oppfølgingen skjer hovedsakelig ved hjemsykehuset, mens de mest komplekse skadene følges opp ved OUS Ullevål med polikliniske kontroller (3 måneder, 1 år, 2 år, 5 år, 10 år, 15 år og 20 år postoperativt).

Behandlingstjenesten har utarbeidet følgende henvisningskriterier (revidert 11.11.22):

  • Barn (før vekststopp) med operasjonstrengende bekkenbrudd
  • Alvorlige åpne bekkenskader som rammer perinealregionen, eller krever større sekundære bløtdelsrekonstruksjoner
  • Malunions/nonunions i bakre bekkenring
  • Knusningspregede sacrumfrakturer (C3/ VS) med nevrologiske bekkenbunnsutfall som indikerer neural dekompresjon og osteosyntese
  • Bilaterale kombinerte skader gjennom bakre bekkenring og acetabulum
  • Alvorlige kirurgiske komplikasjoner etter bekkenkirurgi

ICD-10: S32.1, S32.2, S32.3, S32.4, S32.5, S32.7, S32.8, S33.2, S33.3, S33.4, S33.6, S33.7, S34.4, S34.6, S34.7, S35.5, S35.7, S35.8, S35.9, S37.2, S37.3, S39.0, S39.7, S39.8, S39.9, M84.0, M84.1, M84.2, M84.3, M84.4, M84.8, M84.9 T84.0, T84.1, T84.2, T84.3, T84.5, T84.6, T84.7, T84.8, T84.9

Pasienthenvisning til Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader initieres ved å ta kontakt med sentralbordet på OUS Ullevål, telefonnummer + 47 22 11 80 80, og be om direkte kontakt med vakthavende ortoped.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaketSist oppdatert 09.02.2024