Stativ med reagenser bak en hånd som holder opp et fylt reagensrør

Medisinsk biokjemi

Avdelingen utfører laboratorieundersøkelser innen fagområdet medisinsk biokjemi av inneliggende og polikliniske pasienter, pasienter ved andre helseinstitusjoner i Oslo, i Helse Sør-Øst og nasjonalt, samt pasienter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten utenfor institusjon. Råd og veiledning til rekvirentene samt omfattende forskning på fagfeltet kommer i tillegg.

Kontakt oss
Logo Noklus
Logo 103 norsk akkreditering

Det er vanligvis ikke nødvendig å bestille time for blod​prøvetaking hos oss. Unntaket er glukosebelastning eller andre belastninger.
Ta med rekvisisjonen(e). Til enkelte prøver må man være fastende med hensyn til mat, drikke, medikamenter og røyking. Faste gjelder vanligvis fra kl. 24.00 kvelden før. Det er anbefalt å sitte avslappet 10-15 min før prøvetakingen.

 • Ullevål sykehus: 

  • Medisinsk bygg 3, 1.et. (voksne unntatt kreftpasienter). Hverdager 07:45-15:00. Tlf.23 01 59 46

  • Kreftsenteret bygg 11, 1.et. (kreftpasienter). Hverdager 07:45-15:00. Tlf.23 02 66 44

  • Barnesenteret bygg 9, 1.et. Hverdager 08:15-15:30. Tlf.23 01 55 07

 • Rikshospitalet:

  • Avsnitt C1, 1.et. Enhet for prøvetaking (voksne). Man-tors 07:30-15:30, fre 07:30-15.00. I lavaktivitetsperioder er det åpent til 15:00.

  • Avsnitt E1, 1.et. Laboratoriet Barneklinikken. Hverdager 08:00-14:30. Tlf.23 07 45 34 /23 07 45 35

 • Radiumhospitalet:

  • Bygg B, 1.et. Sentrallaboratoriet. Hverdager 07:30-15:00. Tlf.22 93 53 00

 •  Aker sykehus:

I sommerferie og ved høytider kan det forekomme endring i åpningstiden.

Prøvetaking og undersøkelse av prøver utføres etter rekvisisjon fra personell med rett til å rekvirere. Ved all rekvirering av laboratorieprøver må rekvisisjonen fylles ut tydelig med relevante opplysninger om rekvirent, pasient og prøve. Det kan være mulighet for etterrekvirering av analyser innen en viss tidsramme.  
Viktig informasjon om praktiske forhold vises på laboratorienes rekvisisjoner og i Brukerhåndboken for medisinsk biokjemi.

En utfylt rekvisisjon er å betrakte som en avtale (kontrakt) mellom rekvirent og laboratorium for bestilling av analyser. Laboratoriet utfører de analysene som er krysset ut av rekvirenten. Relevante kliniske opplysninger gir bedre grunnlag for analysekommentar. Se prosedyre for rekvirering av prøver for mer informasjon.
Prøve og rekvisisjon sendes sammen til laboratoriet. 

Rekvisisjoner til medisinsk biokjemi

Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar utgis skriftlig eller elektronisk. Rekvirenten kan få råd og veiledning angående valg og rekvirering av analyser og tolkning av prøvesvar.
Laboratoriet har dessverre vanligvis ikke anledning til å formidle prøvesvar til pasienten.

Rapportering og frigivelse av prøvesvar:

Undersøk i Brukerhåndbøkene hvordan prøven bør tas (type prøvemateriale, tidspunkt, holdbarhet mm). Pasienten bør ha vært i ro i ca. 10-15 minutter før blodprøvetaking.

Se følgende prosedyrer for mer informasjon:
Pasientidentifikasjon
Merking av pasientprøver
Blodprøvetaking - forberedelse
Venøs blodprøvetaking
Kapillær blodprøvetaking
Blodkultur - generell prosedyre

Som en del av Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte metabolske sykdommer driver Seksjon for medfødte metabolske sykdommer utredning og diagnostikk av flere hundre av disse sykdommene. Utredning av medfødte stoffskiftesykdommer har foregått ved Rikshospitalet siden 1960-tallet og er det laboratoriet i Norge som har det mest omfattende analyserepertoa​ret for disse sykdommene.

 • ​​Kvalitetshåndbok for Avdeling for medisinsk biokjemi

 • Akkreditering
  Avdeling for medisinsk biokjemi, seksjonene på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og ​Aker sykehus er akkreditert av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 103 i henhold til kravene i NS-EN ISO 15189: Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse. ​
  Som det første laboratoriet i Norge fikk avdelingen 24. januar 2016 utvidet akkrediteringsomfanget til å gjelde akkreditering av pasientnær analysering (PNA) etter NS-EN ISO 22870 ”Pasientnære undersøkelser (Point-of-care-testing, POCT) – Krav til kvalitet og kompetanse”.  Omfanget gjelder for analyser på blodgassinstrumenter og glukoseinstrumenter på Rikshospitalet. Dette innebærer at laboratoriets tjenester og produkter oppfyller definerte krav til kvalitet og har et system for å overvåke og dokumentere at kravene tilfredsstilles. Omfanget av akkrediteringen fremkommer i akkrediteringsdokumentet for Avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus - TEST 103.

  ​Hormonlaboratoriet er akkreditert som prøvingslaboratorium av Norsk Akkreditering etter standarden NS-EN ISO/IEC 17025, med registreringsnummer TEST 099 (felles med Norges laboratorium for dopinganalyse).

Det drives med omfattende forskningsaktivitet innenfor medisinsk biokjemi i OUS. Forskningen er dels egeninitiert, dels i samarbeid med andre enheter i OUS/ Universitetet i Oslo. Seksjonen har for tiden 7 forskningsgrupper. Se dokumentet Forskning, utvikling og innovasjon i MBK for utfyllende informasjon, eller les mer på forskningsgruppenes egn​e nettsider.

Resultater fra utvalgte blodprøver kan etter godkjenning fra regional etisk komite og med tilråding fra personvernombudet i OUS anvendes i forskningsprosjekter som har som hensikt å forbedre diagnostikken. All lagring av data foregår kun i godkjente former og er enten avidentifisert eller anonymisert. For tiden pågår følgende prosjekt​​:

 • Nytteverdien av å følge opp flagg for umodne blodceller på hematologi-instrumenter. Dette inkluderer et utvalg av pasienter over 18 år som har fått målt hvite blodceller med differensialtelling i perioden fra juni 2020 til desember 2020.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller lurer om du kan være inkludert i en av studiene. Kontaktperson: Erik Koldberg​ Amundsen telefon, 22 11 93 61. ​​​​​​

Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) utfører laboratorietjenester for en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter. Retningslinjer for den formelle behandlingen ved forespørsel om slike tjenester kan leses i dette dokumentet.

Bruk denne lenken for å komme til søknadsskjema for prosjektgodkjenning
Laboratorieanalyser som utføres for forskningsprosjekter skal i utgangspunktet betales av prosjektet. Analyser som bestilles som vanlige rutineprøver blir enten fakturert til Helfo (poliklinikk) eller betalt av MBK (sengeposter).

For forsker-initierte prosjekter prises laboratorieanalyser for kun å dekke faktiske utgifter til arbeid og reagenser (marginalkostnad) mens oppdragsforskning prises for å betale totalkostnad. Takstene er basert på d​​et nasjonale takstsystemet til Helfo.

Klik​k her for å åp​ne "Prisliste MBK laboratorieanalyser for oppdragsforskning" (PDF)​​​

A​nalyser​​ som ikke er på listen prises etter fo​respørsel.​

Prisliste for laboratorieanalyser for forsker-initierte prosjekter kan fås ved forespørsel på e-post til Anna Røsholm Nilsson, angnil@ous-hf.no​.

​Arbeidstid for prosjekter (f.eks. prøvetaking og prøveprosessering til biobanking) prises per time, kr 400,- /time for interne studier og kr 600,-/time for eksterne studier. Ved inngåelse av avtale tilkommer også et administrasjonsgebyr på henholdsvis kr 3000,- / kr 5000,- for interne/eksterne søkere.​​​

NYHETER FRA AVDELINGEN

  ARTIKLER FRA AVDELINGEN

   Sist oppdatert 23.04.2024