Ventetider

Alle pasienter som henvises til Oslo universitetssykehus vurderes individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og hvilke muligheter som finnes til å forbedre tilstanden og gjennomføre behandlingen.

​Det er et prinsipp at de pasientene som trenger det mest skal få behandling først. Pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester, men som ikke anses som rettighetspasienter, skal også tilbys behandling, men denne gruppen må vente lenger på behandling.

På disse sidene kan du lese mer om ulike ventetider ved Oslo universitetssykehus og se hvordan vi ligger an sammenlignet med andre sykehus, bl.a. når det gjelder behandlingstider ved ulike krefttyper og hvor raske vi er med tilbakemelding til fastlege.

På nettsiden www.frittsykehusvalg.no kan du lese om forventede ventetider for omlag 185 behandlingstilbud. Forventet ventetid er definert som maksimal ventetid for de lavest prioriterte rettighetspasientene, eller ikke rettighetspasienter, som skal ha et tilbud.

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

Gå til siden for fritt behandlingsvalg

Ventetidene for Oslo universitetssykehus oppdateres hvert tertial.

Gå til siden for gjennomsnittlige ventetider

Tallene under viser hvor mange pasienter som fikk startet sin kreftbehandling innen 20 arbeidsdager etter at Oslo universitetssykehus mottok henvisning for diagnosene brystkreft, tykktarmskreft og lungekreft.

Gå til siden for behandlingstid for kreft

Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

Gå til siden for fristbrudd


Tilbakemelding eller epikrise er en oppsummering av behandlingen du har fått på sykehuset. Denne skal sendes til fastlege eller annet helsepersonell som trenger opplysningene når du skrives ut fra oss, for at du skal få nødvendig oppfølging på hjemstedet.

Epikrisetid brukes om tiden fra du skrives ut av sykehuset til epikrisen er sendt fra sykehuset. Denne tiden er et uttrykk for hvor god samhandlingen og kommunikasjonen mellom sykehuset og øvrig helsetjeneste er. Det er et mål at 100 prosent av epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning. (kilde: helsenorge.no)

Ved Oslo universitetssykehus ble 68,2 prosent, eller 741 av totalt 1086 tilbakemeldinger, sendt fra sykehuset innen 7 dager (2. tertial 2013). Landsgjennomsnittet var 85,6 prosent.

Andelen tilbakemeldinger sendt fra sykehuset innen 7 dager, gikk ned fra 1. tertial 2013.

På grunn av mangler ved IT-systemet har det ikke latt seg gjøre å få fram pålitelig måling av epikrisetid for hele 2013.

Epikrisetid er en nasjonal kvalitetsindikator som alle sykehus i landet måles på tre ganger i året. På helsenorge.no kan du sammenligne epikrisetiden ved Oslo universitetssykehus med andre sykehus.


Alle sykehus i landet måles på hvor mange planlagte operasjoner de utsetter i løpet av ett år.

Andelen planlagte operasjoner som utsettes er et uttrykk for sykehusets planlegging av og evne til å gjennomføre operasjonsprogrammet. Målet er at andelen utsettelser skal være under 5 prosent.

822 av totalt 9471 planlagte operasjoner ved Oslo universitetssykehus ble utsatt i 2. tertial 2013. Dette utgjør 8,7 prosent av alle planlagte operasjoner. Andelen utsettelser på landsbasis var 5,9 prosent.

Utsettelse av planlagte operasjoner er en nasjonal kvalitetsindikator som alle sykehus i landet måles på tre ganger i året. Du kan sammenligne tallene for Oslo universitetssykehus med andre sykehus på helsenorge.no.

Sist oppdatert 21.10.2016