Klinisk etikk-komité

Det er mange etiske dilemmaer i moderne medisin. I møtet med pasienter og pårørende vil vi ofte stå overfor valg som gjelder både diagnostikk, behandling og  fordeling av felles ressurser. Klinisk etikk-komité skal bidra til å høyne vår evne til å kunne identifisere, analysere, og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandling.

Foto av mannlig lege og kvinnelig pasient som samtaler

Oslo universitetssykehus er landets største sykehus og behandler mange pasienter med kompliserte og krevende sykdomstilstander. Nærmest daglig må vi fatte beslutninger som har alvorlige og omfattende konsekvenser for pasienten og de pårørende. Eksempler på spørsmål som kan reises er:

  • Finnes det ”nytteløs” behandling, og hva skal eventuell til for å si at noe er ”nytteløst”?
  • Skal vi alltid behandle alle med maksimal innsats, eller finnes det grenser for hva man skal eller bør gjøre for noen pasienter
  • Kan det tenkes at vi bør si nei til visse typer høyteknologisk behandling?
  • Hva slags grunnlag har vi for å prioritere når ressursene er begrenset? Kan vi for eksempel prioritere unge framfor gamle?
  • Skal vi alltid si alt vi vet om pasientene til dem?
  • Når er det rett/lovlig å tvinge pasienter til noe de ikke vil? Hvilke betingelser må i tilfelle være til stede for å utøve slik tvang?

Slike og mange andre spørsmål kan drøftes i Klinisk etikk-komite (KEK). Komiteen ønsker å bidra til at en våken bevissthet rundt slike spørsmål framelskes og videreutvikles hos alle ansatte ved sykehuset. KEK vil også kunne bidra til at man ved sykehuset arbeider videre med problemstillinger knyttet til medmenneskelighetens grenser i forhold til det som er medisinsk og teknologisk mulig. I en tid da det settes klare grenser for ressursbruken i helsevesenet, blir spørsmål om prioriteringer viktige, både i forhold til programmer og trolig også i forhold til enkeltmennesker. Klinisk etikk-komite ønsker å bidra til dialog om disse spørsmålene.

Drøfting av pågående behandling

Noen ganger springer drøftinger i Klinisk etikk-komité ut fra konkrete og pågående saker der behandlerne eller andre har bedt komitéen om konkrete synspunkter på om hva som er etisk rett å gjøre her og nå. Komiteens rolle er da først og fremst å belyse saken bredt og bidra til at viktige synspunkt høres. I enkelt tilfeller finner vi at vi kan gi råd, men vi har ingen sanksjonsmyndighet eller beslutningsmyndighet i konkrete saker. Saker som angår konkrete pasienter under pågående behandling vil ofte egne seg best for behandling i de pasient-nære komiteene (se nedenfor).

Etisk refleksjon

Andre ganger bes komiteen om råd i saker som alt er avsluttet, men der pasient/pårørende eller medarbeidere i sykehuset ønsker en upartisk prinsipiell drøfting. Det kan være ønske om å få hjelp til å sortere hva de etiske dilemmaene egentlig var, og hvilke handlingsvalg som faktisk fantes. Ofte er det et ønske å belyse det prinsipielt og verdimessig vanskelige for derved å være bedre rustet neste gang en er i en liknende situasjon. Saker som har en overordnet prinsipiell interesse, eller som angår flere lokaliseringer i sykehuset, vil kunne egne seg for drøfting i den sentrale komiteen.

Komitéenes medlemmer

De klinisk etikk-komitéene er tverrfaglig sammensatt. Medlemmene har både kompetanse og erfaring i medisinsk etikk, så vel som klinisk og/eller annen relevant kunnskap og erfaring (jus, livssyn). Komitéenes medlemmer er valgt ut av sykehusledelsen på bakgrunn av slik kompetanse. Komitéene skal fungere som uavhengige forum og har også med pasientrepresentant og etiker i tillegg til representanter fra ulike faggrupper i sykehuset.

Seminarer og undervisning for ansatte

Komitéene arrangerer seminarer for alle medarbeidere om engasjerende, etisk viktige saker. KEK kan også bidra til mini-kollokvier, diskusjoner og seminarer på poster, avdelinger og klinikker. KEK har også nettsider på sykehusets intranett der de ansatte vil finne lenker til gode nasjonale og internasjonale etikk-ressurser, viktige lover, kurstilbud, foredrag etc.

Kontakt

Vil du kontakte komitéene for å drøfte en etisk problemstilling eller eller invitere leder/komitéen til dere, kan du sende en e-post til
klinisk-etikk@ous-hf.no

Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post. 

Sist oppdatert 17.01.2017