Innovative anskaffelser

Kontrolltårn for operasjoner på sykehus

Oslo universitetssykehus skal ved hjelp av innovasjonspartnerskapet og samarbeid med KPMG utvikle løsninger og systemer for planlegging av operasjonsvirksomheten. Målet er bedre resultater for pasientene og bedre ressursutnyttelse i sykehuset.

Oslo Universitetssykehus er landets største sykehus. Vi opererer 54.000 pasienter hvert år. Sykehuset skal gjennom innovative anskaffelser lage bedre løsninger for å planlegge operasjonene på sykehuset. Sommeren 2022 ble KPMG valgt som samarbeidspartner.

Prosjektleder: Odd Arild Lehne, oddleh @ ous-hf.no​​​

Operasjonene skal planlegges, om de er elektive (planlagte) eller øyeblikkelig hjelp. Planleggingen ved OUS er i vesentlig grad manuell. Sykehusets digitale systemer for planlegging av bemanning, styring av rom og utstyr og pasientadministrasjon snakker i begrenset grad sammen. Konsekvensen av disse begrensningene er at sykehuset må stryke (kansellere) 3000 operasjoner hvert år. De fleste strykes like før operasjonen skulle startet.

Vi ønsker at ansatte i fremtiden får den informasjonen de trenger for å prioritere og planlegge arbeidsdagen sin. Bedre prioritering og planlegging vil bidra til færre strykninger og bedre kvalitet. Det vil gi høyere produksjon, færre komplikasjoner og mer effektiv drift. ​

Resultatet blir at alle pasienter får riktig behandling til riktig tid.​

​​​Behov for nye lø​sninger​​

Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker å utvikle fremtidens løsning for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomheten. Nye løsninger som er tilpasset sykehus og våre omgivelser vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet, bedre effektivitet i pasientbehandlingen og en mer forutsigbar arbeidssituasjon situasjon for de ansatte. Våre behov i er i første rekke knyttet til prosessforbedring og automatisering i planleggingsprosessen fra det taktiske til det operative nivået.​

I denne forbindelse søker OUS å komme i kontakt med leverandører, kompetanse- og forskingsmiljøer og andre aktører som kan være med å utvikle et system for planlegging, s​tyring og gjennomføring av komplekse logistikk operasjoner.

Hva er innovasjonspartners​​​kap?

​Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre og en samarbeidsmodell som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon. Oppdragsgiver (Oslo universitetssykehus) og privat næringsliv (leverandører) skal utvikle løsninger eller tjenester som ikke finnes i markedet fra før. Deler av den nye løsningen/tjenesten kan basere seg på eksisterende løsninger.

Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om konkurranse først. ​​

Mar​​​​​​​kedsdialog ​

​Oslo universitetssykehus inviterte næringsliv og andre til Webinar 4. juni der vi presenterte behovet for nye løsninger. 

Her er presentasjonene (i PDF) som ble holdt under markedsdialogen 4. juni:

Det ble avholdt 1:1 møter med relevante leverandører i juni og august 2021.

Tilbyderkonf​​​​eranse

Den 6. desember ble det arrangert tilbyderkonferanse for prekvalifiseringsfasen i regi av Norway Health Tech. Leverandørene ble presentert anskaffelsesprosessen og fikk mulighet til å koble seg opp med potensielle partnere for å samarbeide om løsningen.

​​​

Konk​​ur​​ranse​​​

Oslo universitetssykehus gjennomfører fra desember 2021 til mai 2022 konkurranse for å inngå innovasjonspartnerskap for å utvikle fremtidens løsning for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomheten. Allminnelig kunngjøring av konkurranse​

Sommeren 2022 ble KPMG valgt som leverandør.

Prosjektets ​​​faser

Avklare behov (fase 1, fr​am til mai 2020)​
Oslo universitetssykehus avdekket og beskrev i detalj hvilke problem som skulle bli løst.

Dialog med ​markedet  (fase 2, juni 2021–​​​ august 2021)

​4. juni 2021 – Dialogmøte – presentasjon av behov.
Juni 2021 – 1:1 møter med leverandører.
August 2021 – 1:1 møter med leverandører.

Gjennom markedsdialog skulle Oslo universitetssykehus komme i kontakt med potensielle leverandører for å drøfte problemstillinger, få innspill om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet, samt avklare innovasjonspotensial.

Inngå inn​​ovasjonspartners​​​kap (fase 3, september 2021 – mai 2022)

November 2021: Utlysning av konkurranse.
Mai 2022: Inngåelse av kontrakt.

Oslo universitetssykehus brukte fasen til å lyse ut konkurranse i leverandørmarkedet der vi skulle velge de best egnede samarbeidspartnere, forhandle om innovasjonsprosjektet og inngå et eller flere innovasjonspartnerskap.

Leverandøren som ble valgt var KPMG.

​​​​​
Utvikle (f​ase 4)
Oslo universitetssykehus skal sammen med KPMG utvikle konkrete løsninger/tjenester for å dekke de behov vi har definerti innovasjonsprosjektet.  I denne fasen iverksettes samarbeid i formaliserte innovasjonspartnerskap med KPMG for å utvikle helt nye løsninger.

Kjøp (fa​​​se 5)
Dersom den utviklede løsningen svarer til avtaler og resultat skal Oslo universitetssykehus ha mulighet til å anskaffe løsningen som er utviklet. ​

Oslo universitetssykehus samarbeider med 
  • Innovasjon Norge
  • Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • Difi
  • Sykehuspartner HF
  • Sykehusinnkjøp HF
  • Helse Sør-Øst RHF

Følgevirks​​​omh​​eter

Følger anskaffelsen med mulighet til å anskaffe ferdig utviklet løsning gjennom en opsjon:
  • Helse Sør-Øst RHF på vegne av alle helseforetakene i regionen.
  • Helse Vest RHF på vegne av alle helseforetakene i regionen.​
Sist oppdatert 01.11.2022