Sliten mann med skjegg

Medikamentvalg ved lavterskeltiltak

Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) er et lavterskeltiltak for personer som er avhengig av heroin og andre opioider og som ikke nyttiggjør seg ordinært tilbud i LAR.

LASSO ble opprettet i 2010 og over 300 pasienter har blitt startet opp på buprenorfin/nalokson (Suboxone Ⓡ) siden starten. Frem til 2017 var kun kombinasjonspreparatet med buprenorfin og nalokson tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO. Fra våren 2017 ble buprenorfin monopreparat (Subutex Ⓡ) også tilgjengelig på LASSO, noe som førte til flere pasienter i behandling sammenliknet med året før.

I 2018 ble det bestemt at også metadon skal gjøres tilgjengelig som LAR-legemiddel ved LASSO. Videre er langtidsvirkende ble også buprenorfin (Buvidal) tilgjengelig som følge av koronaepidemien. Vi ønsker å undersøke om et større valg av medikamenter i lavterskel LAR bedrer behandlingen, og om det fører til at flere opioidavhengige får det bedre.

LASSO er et samarbeid mellom Velferdsetaten, Oslo kommune og Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA), Oslo universitetssykehus HF, og følger nasjonal faglig LAR-retningslinje (Helsedirektoratet, 2022). I forbindelse med introduksjonen av metadon og Buvidal har ARA opprettet en hel legestilling ved LASSO. Oslo kommune har ansatt tre nye sykepleiere i 60-100 % stilling og bygget om lokalene i Dalsbergstien hus slik at de er blitt mer hensiktsmessige for målgruppen til LASSO. 

Overordnet mål med forskningsprosjektet er å undersøke om et større medikamentvalg i lavterskel LAR bedrer behandlingen:

 • Kartlegge bakgrunnsdata for opioidavhengige personer som starter med LAR-legemidler ved LASSO.
 • Undersøke brukertilfredsheten
 • Undersøke om en utvidelse av legemiddeltilbudet ved LASSO bidrar til
  - økt inklusjon av pasienter.
  - at flere pasienter gjennomfører opptrapping av LAR-legemiddel.
  - at pasienter blir lenger i behandling.
 • Sammenlikne pasienter som velger ulike typer substitusjonslegemiddel.
 • Undersøke om pasientene reduserer bruk av rusmidler og symptombyrde av psykiske plager etter oppstart i LASSO.
 • Undersøke hvordan det går med pasientene over tid, ved å kunne koble deltakerne opp mot aktuelle registre etter 3 og 5 år.

Studien er en prospektiv kohortstudie, hvor deltakere som starter opp i LASSO sammenlignes med hensyn til hvilket medikament de starter med. Studien omfatter en brukerundersøkelse ved oppstart og to ganger under behandling, samt variabler som helsepersonell registrerer, ved oppstart, evt reoppstart, under og etter behandlingen ved LASSO. Det vil i tillegg foretas en retrospektiv undersøkelse av pasienter fra 2017 til 2019 for å kunne sammenlikne inklusjon, gjennomført opptrapping og retensjon før og etter oppstart med utvidet medikamentvalg på LASSO. ​Fire grupper pasienter ved LASSO vil bli sammenliknet: Deltakere som bruker metadon, buprenorfin og langtidsvirkende buprenorfin.

Inklusjonskriterier:
Alle pasienter som starter behandling med LAR-legemiddel ved LASSO og som samtykker til deltakelse i studien. Forskningsprosjektet starter 2-3 måneder etter oppstart av økt medikamentvalg ved LASSO (ca. 1.november 2020).

Design for LASSO-prosjektet

Figur: OUS

Eksklusjonskriterier: 
Pasienter som ikke samtykker til deltakelse. Pasienter med mangelfulle norskkunnskaper, da de ikke vil forstå spørsmålene i spørreskjemaene.

Sammenligningsgruppe:
Relevante retrospektive data for perioden da medikamenttilbudet ble utvidet til å gjelde monopreparatet (SubutexⓇ) innsamles som sammenligningsgrunnlag for vurdering av inklusjon, gjennomført opptrapping og retensjon i tidsperioden før og etter utvidet legemiddeltilbud ved LASSO.

Begrunnelse for valg av pasientgruppe:
Forskningsprosjektets overordnede mål er å undersøke om innføring av et større tilfang av medikamenter i lavterskel LAR bedrer behandlingen.

Prosjektet fikk REK godkjenning i 2019.

Pilotperioden for testing av skjemaer er gjennomført.

De første deltakere er inkludert i prosjektet.

Det ble innvilget kr 70 000 i forskningsmidler for 2019 fra klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) til medforsker og forskningsassistent.

Det ble innvilget kr 155 000 for 2020 fra klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) til medforsker.

Det er blitt innvilget kr 100 000 for 2021 fra klinikk psykisk helse og avhengighet (KPHA) til medforsker. ​ 

Prosjektleder i prosjektet er:
Linda Elise Couëssurel Wüsthoff
linwus@ous-hf.no Tlf: 905 69 834

LASSO er et samarbeid mellom Velferdsetaten, Oslo kommune og Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA), Oslo universitetssykehus HF

Prosjekteier
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Oslo universitetssykehus.

Ansvarsdeling
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom ARA ved OUS og Velferdsetaten i Oslo kommune

Prosjektleder
Linda Elise Couëssurel Wüsthoff (RusForsk)

Prosjektgruppe (alfabetisk)
Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
Martin Steen, overlege, seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker, ARA, OUS.
Jon-Aksel Jacobsen, leder LASSO, Velferdsetaten
Kathleen Henriksen, lege, Dalsbergstien hus, Velferdsetaten
Linda Elise Couëssurel Wüsthoff, forsker, PhD, RusForsk, OUS.
Peter Krajci, overlege/PhD, seksjon rusakuttmottak og avgiftning, ARA, OUS.
Siv Løvland, proLAR nett​
Kine Haugen, seksjonsleder, Seksjon for rus- og avhengighetspoliklinikker, ARA, OUS.

Nettsiden driftes av RusForsk
Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
Webredaktør: Erlend M. Aas
Forsidebilde: Shutterstock

Sist oppdatert 09.09.2022