Nærbilde av en persons øyne

Integrated Trauma and Addiction Treatment - Integrert behandling av traume- og ruslidelser

INTACT

​En høy andel pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har traumelidelser, men mottar i liten grad kunnskapsbasert behandling for traumelidelsen. Dette påvirker behandlingsutbytte og livskvalitet. Målsetningen med INTACT er at flere av disse pasientene skal få et bedre behandlingstilbud. INTACT vil undersøke en spesifikk behandlingsmetode som heter Eye Movement Desentizitation and Reprocessing, forkortet EMDR, i Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo Universitetssykehus. Tidligere forskning har vist at EMDR er virksom i traumebehandling, men det er forsket lite på EMDR hos personer som har samtidig traume- og ruslidelse. 

INTACT har et hybrid-design hvor man både undersøker klinisk nytteverdi og implementeringsprosessen. Prosjektet foregår som en integrert del av ordinært klinisk arbeid, hvor det er ansvarlig behandler som vurderer deltagelse og tilbyr EMDR enten alene eller som et supplement til annen behandling.

Overordnet mål med forskningsprosjektet er å forbedre behandlingstilbudet til pasienter i TSB med samtidig rus- og traumelidelse. Vi vil undersøke hva som fører til endring og bedre psykisk helse under behandlingen. Vi ønsker også mer kunnskap om hvordan denne behandlingsmetoden kan implementeres og brukes i poliklinikk i TSB:

1. Hvorvidt EMDR reduserer traumesymptomer, angst, depresjon og rusbruk og bidrar til økt livskvalitet

2. Implementeringsprosessen i en ruspoliklinikk

3. Den praktiske anvendbarheten av metoden i en ruspoliklinikk

EMDR bygger på en adaptiv bearbeidingsmodell (Shapiro & Laliotis, 2015). Ved traumatiske opplevelser overveldes psyken slik at opplevelsen forblir ubearbeidet. Ubearbeidede traumatiske minner utløses lett av ytre og indre stimuli og hele settet av emosjoner fra den gang den traumatiske opplevelsen skjedde, vekkes igjen (for eksempel som flashbacks). I EMDR søker behandleren å igangsette og fullføre bearbeiding av traumatiske minner ved å fokusere samtidig på (a) spontane assosiasjoner til traumatiske forestillingsbilder, tanker, følelser, og kroppsfornemmelser og (b) stimulering av begge hjernehalvdeler gjennom raske øyebevegelser. Det er ikke avklart hva som er de virksomme faktorene i EMDR, men nyere forskning indikerer at de bilaterale øyebevegelsene bidrar til å svekke traumeminner gjennom å belaste arbeidsminnet (van den Hout & Engelhard, 2012). 

I regi av prosjektet vil 15 behandlere i Seksjon ruspoliklinikker opplæres i EMDR. Det er fra før syv behandlere som tilbyr EMDR i seksjonen. Det skal tas i bruk implementeringsstrategier som er teoretisk og empirisk forankret og som sikter på vedlikehold av behandlingsmetodene i klinikken over tid. I tillegg vil ledergruppen få opplæring i effektiv implementeringsledelse.

INTACT har et hybrid-design hvor man både undersøker klinisk nytteverdi og implementeringsprosessen. Prosjektet foregår som en integrert del av ordinært klinisk arbeid, hvor det er ansvarlig behandler som vurderer deltagelse og tilbyr EMDR i tillegg til eller som et supplement til annen behandling.

Inklusjonskriterier:

Alle nye og nåværende pasienter i Seksjon ruspoliklinikker med høye skårer på traumesymptomer vurderes for EMDR av behandler og spørres deretter om deltagelse. Inklusjon er basert på samtykke. EMDR kan gis uavhengig av prosjektdeltagelse.

Eksklusjonskriterier:

Pasienter som ikke samtykker til deltakelse.

Begrunnelse for valg av pasientgruppe:

Det er viktig med mer forskning på kunnskapsbaserte behandlingsmetoder blant pasienter i TSB

Opplæring av behandlere er fullført.

Prosjektet er godkjent av REK og PVO ved Oslo Universitetssykehus.

Datainnsamling ble påbegynt 1.10.2021.

Pr 1.12.22 er 50 pasienter inkludert i studen.

Prosjektleder Kristine Fiksdal Abel, krfiab@ous-hf.no

Prosjektgruppe:

Kristine F. Abel, prosjektleder/PhD

Aurora Brun, prosjektmedarbeider

Marius Sjømæling, Barn av rusmidbrukere

Ronny Rene Raveen, brukerrepresentant

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Seksjon ruspoliklinikker, Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning  (RusForsk) (begge Oslo Universitetssykehus)  og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Hjemmeside EMDR Norge

ITV prosjektet, NKVTS

Sist oppdatert 28.08.2023