Ryggen og hjernen til en fysisk sterk person

Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd

Dette er et longitudinelt forskningsprosjekt som undersøker effekter av langvarig bruk av anabole-androgene steroider på hjerne, kognisjon og følelser.

Utbredt bruk av anabole-androgene steroider (AAS) i den generelle befolkningen oppstod på 80-tallet. Kunnskap om medisinske og atferdsmessige langsiktige konsekvenser av AAS bruk er under utvikling, men fremdeles i startfasen.

AAS passerer lett blod-hjerne-barrieren og inntas ofte i doser som overstiger den normale testosteronproduksjonen med 10-100 ganger. Til tross for dette er det begrenset med kunnskap om hvilke konsekvenser langsiktig bruk av AAS har på hjernens struktur og funksjon. Det meste av kunnskapen på feltet per nå er basert på feltstudier, da det ville være uetisk å utføre eksperimentelle studier hvor man administrerer like høye doser som steroidebrukerne ofte tar, over så lange perioder vi er interessert i å undersøke. Det er dermed fremdeles uklart hvorvidt assosiasjonen mellom steroidebruk og ulike medisinske, psykologiske og kognitive virkninger skyldes premorbide psykologiske karakteristikker, kombinasjon med annen rusbruk, genetisk sårbarhet, bruk av anabole steroider, eller en kombinasjon, da dette er vanskelig å kontrollere for i feltstudier.

Formålet med studien er å bidra med kunnskap om effekter av langvarig bruk av AAS på hjerne, kognisjon og følelser. Med kognisjon mener vi prosesser som oppmerksomhet, resonnering og hukommelse. Ved å følge opp steroidebrukerne og kontrollgruppen ved flere tidspunkter, kan vi undersøke om det er forskjeller i grad av endring på ulike mål mellom gruppene og innad i gruppene. Dette er den første longitudinelle studien på feltet, og vil gi sikrere kunnskap om hvordan AAS-bruk påvirker hjerne, kognisjon og følelser.

Et bredt spekter av metoder benyttes for å undersøke sammenhenger mellom disse faktorene, deriblant hjerneavbildningsteknikker, nevropsykologisk undersøkelse og spørreskjemaer.

Ved å benytte avanserte hjerneavbildningsteknikker kan vi undersøke karakteristiske trekk ved hjernens utseende (grå og hvit substans). Ikke minst er vi interessert i å se om langvarig bruk fører til større endringer i hjernens struktur enn hva som normalt er forventet.  Vi får også informasjon om hvordan  hjernens aktivitetsmønstre påvirkes av AAS-bruk, og om AAS-bruk påvirker blodgjennomstrømning i hjernen. 

I samarbeid med kardiologer ved OUS innebar del 2 av studien også en hjerteundersøkelse. I tillegg til verdifull kunnskap om hvordan AAS-bruk påvirker hjertet, bidro undersøkelsene til å utforske sammenhenger mellom hjernestruktur og funksjon, kardiovaskulære faktorer, atferd og andre biomarkører.

Deltakerer inkludert i prosjektet er:

1) Tidligere og pågående brukere av anabole steroider (minst ett år samlet bruk)

2) Menn som bruker mye tid på styrketrening, men som ikke har erfaring med bruk av anabole steroider.

I perioden 2013-2015 gjennomførte vi en omfattende tverrsnittsundersøkelse på langtidskonsekvenser av AAS-bruk på hjerne og atferd av 159 menn bestående av tidligere  og pågående AAS-brukere og ikke-brukende vektløftere. Flere mål fra studien viser forskjeller mellom AAS-gruppen og kontrollgruppen, både når det gjelder hjernestruktur og aktivitetsmønster, kognisjon og mål på psykisk helsetilstand. Funnene peker mot at lengre tids AAS-bruk påvirker hjernens helse.

I perioden 2017-2020 ble mange av deltagerne som deltok i tverrsnittsundersøkelsen undersøkt på nytt 3-4 år etter inklusjon. Dette har ikke vært gjort tidligere i Norge eller andre steder, og vil gi sikrere resultater om hvordan AAS-bruk påvirker hjerne- og atferdsmål. Vi fikk mulighet til å studere endringer i kognitiv funksjon, vevstap i grå og hvit substans, og atferdsmål. Vi har og samarbeidet med kardiologer om en hjerteundersøkelse, og tatt blodprøver for å lete etter biomarkører som kan ha sammenheng med funn på hjerne, hjerte og kognisjon. Vi har også hatt en nyrekruttering av deltakere i denne perioden.

Datainnsamling i studien er avsluttet. Vi jobber nå med å analysere og skrive artikler på innsamlede data. Ikke minst undersøker vi eventuelle sammenhenger mellom ulike typer hjerne, atferd og helsedata. Vi har fått prosjektmidler til å jobbe med dette fram til 2024.

Forskningsprosjektet inngår i Forskningsgruppe for anabole-androgene steroider.

Se publikasjoner fra forskningsgruppen her

Underprosjekter

  Nyheter fra prosjektet

   Astrid Bjørnebekk

   Forsker, PhD

   askrbj@ous-hf.no 94 14 06 25

   Nettsiden driftes av RusForsk
   Ansvarlig redaktør: Espen Ajo Arnevik
   Webredaktør: Erlend M. Aas
   Illustrasjon: @MattiasKarlen

   Sist oppdatert 04.05.2022