Strategisk forskningsområde

Ex vivo legemiddeltesting som grunnlag for persontilpasset behandling av tarmkreft (TEAM-ACT)

Deltakende klinikker:
Kreftklinikken
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

RagnhildLothe.png
 
AnitaSveen.png

Prosjektledere:
Ragnhild A. Lothe og Anita Sveen, Institutt for kreftforskning

Hovedpartnere i OUS: Tormod K. Guren, Bjørn A. Bjørnbeth, Pål Dag Line, Svein Dueland, Arild Nesbakken, Andreas Abildgaard, Marianne G. Guren, Morten Brændengen, Jarle Bruun, Kushtrim Kryeziu, Jørgen Smeby, Kristoffer W. Brudvik

Prosjektbeskrivelse: TEAM-ACT er et multidisiplinært team som vil implementere presisjonsmedisin for pasienter med tarmkreft ved OUS. Vi innehar en bred translasjonell forskningsportefølje og et klinisk apparat som gir oss mulighet til å dyrke pasientenes egne kreftceller som såkalte pasientderiverte organoider (PDO), og deretter teste disse for sensitivitet mot en rekke legemidler. Disse resultatene gir grunnlag for individtilpasset behandling basert på faktiske responsdata, enten det er med standard legemidler eller andre medikamenter som ikke rutinemessig gis til pasienter med tarmkreft. Vi vil også gjøre molekylære analyser av PDOene og den originale svulsten for å utvikle biomarkørmodeller som senere kan brukes til å forutsi effekten av de samme legemidlene i andre pasienter. Sammen med avansert bildediagnostikk og maskinlæring forventer vi å kunne gi et mer presist bilde på medikamentenes faktiske effekt på svulstene. I tillegg vil vi etablere et nytt immunonkologi profileringsprogram for tarmkreft. Dette vil innebære retrospektive molekylære studier i pasientmaterialer av nasjonal dimensjon, samt prospektive studier av immunterapi i enkeltpasienter. Vi vil dyrke kulturer av pasientens egne kreftceller sammen med immuncellene som også finnes i svulstene, ettersom disse er avgjørende for responsen på immunterapi. Vi har som mål å identifisere mekanismene som hindrer behandlingseffekt i pasienter som i henhold til nåværende kriterier er forventet å ha nytte, samt identifisere legemidler som gjør «ikke-responsive svulster» mer immunogene og dermed vil være effektive i kombinasjon med immunterapi.

Sist oppdatert 22.11.2019