Behandling

Hesteassistert terapi

Hesteassistert terapi (HAT) er et gruppeterapeutisk behandlingstilbud som tilbys deg med rus-/avhengighetsvansker og/eller psykisk lidelse (for eksempel traumelidelser, angst, depresjon). HAT gis som et supplerende tilbud til annen samtaleterapi/behandling.

Terapien følger en erfaringsbasert tilnærming som er forankret i helse- og psykologfaglige teorier og prinsipper. I møte med hesten og dens egenskaper kan du få økt forståelse av deg selv og din relasjon med andre.

Behandlingsforløpet strekker seg over 3 måneder (12 timer), ett fast tidspunkt (en klokketime) i uken. Du jobber innen seks følgende moduler/tema: oppmerksomt nærvær, selvhevdelse, følelsesregulering, beskyttelsesreaksjoner, utforskning/mestring samt identitet/meningsdannelse.

Du trenger ikke kunnskap og ferdigheter om hest for å få eller ha utbytte av hesteassistert terapi. Nedre aldersgrense er 16 år. Vi har ingen øvre aldersgrense, men du bør være tilstrekkelig mobil i kroppen til å kunne ivareta egen sikkerhet rundt hestene.

Henvisning og vurdering

For å ha godt utbytte av hesteassistert terapi bør du være i tilstrekkelig stabil fase slik at du kan forholde deg til både gruppen og hestene i timene. 

Er du i en ustabil fase, enten på grunn av ruspåvirkning, psykose, påtrengende vrangforestillinger, mani, kraftig dissosiasjon, akutt økt risiko for suicid- eller voldstrusler, vil du kunne få avslag fra å delta. Dette er både av hensyn til sikkerheten rundt hestene, de andre i gruppen og ditt eget utbytte av behandlingen.

For å starte med hesteassistert terapi henvises du fra Spesialisthelsetjenesten eller privatpraktiserende psykolog/psykiater. Dersom du allerede har rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) kan henvisningen sendes internt i sykehuset. For andre sendes henvisningen til henvisningsmottaket ved Oslo universitetssykehus for å bli vurdert for rett til TSB. På bakgrunn av fritt behandlingsvalg kan du også henvises til hesteassistert terapi selv om du har bostedsadresse utenfor Oslo.

Dersom du har rett på behandling blir du og henviser innkalt inn til en innkomstsamtale i Stallen. Etter innkomstsamtalen vurderer Stallens personale om og når du får tilbud om hesteassistert terapi.

Er du innlagt ved sykehusets rusbehandlingsenhet for unge, blir du prioritert for behandling. Tilbudet er også åpent for deg med psykisk lidelse uten rusproblematikk. 

Før

Dersom du har rett på behandling blir du og henviser innkalt til en vurderingssamtale i Stallen. Etter vurderingssamtalen vurderer Stallens personale om og når du får tilbud om hesteassistert terapi.

Under

Hesteasistert terapi er en integrativ metode der du i møte med hesten og dens egenskaper kan få økt forståelse av deg selv og din relasjon til andre.  Hesten har egenskaper som gjør den egnet til å hjelpe og regulere oss mennesker. Den er intuitiv, våken, nysgjerrig, sensitiv og følsom. 

Behandlingsteamet er tverrfaglig og består av psykolog, spesialutdannet sosionom og spesialsykepleier. Stallen har også overlege tilknyttet teamet. I tillegg består Stallen av hestefagansvarlig med mastergrad i etologi, samt hestefaglærlinger.

I hesteassistert terapi foregår behandlingen utendørs i gruppe sammen med hester i flokk. Mesteparten av terapien foregår fra bakken der du jobber med ulike tema som har relevans for deg og dine vansker. Det er kontakten og samspillet mellom deg og hestene som står i fokus. Du inviteres til å jobbe med ulike terapeutiske tema som er forankret i din individuelle behandlingsplan. Behandlingsplanen utarbeides i samarbeid mellom deg og behandlerteamet.

Behandlingen i Stallen tilbyr terapi rundt 6 moduler/hovedtemaer:

  • Modul 1: Oppmerksomt nærvær (trygghet, sanser/kroppsorientering)
  • Modul 2: Selvhevdelse (å være aktør i eget liv, grensesetting, selvomsorg)
  • Modul 3: Følelsesregulering (gjenkjenne og forstå egne tanker og følelser, tåle og forholde seg til egne følelser)
  • Modul 4: Beskyttelsesreaksjoner (bli kjent med sin indre kritiker, og forstå egne mestringsstrategier)
  • Modul 5: Utforskning og mestring (egne ressurser og interesser, pågangsmot og glede/lek)
  • Modul 6: Identitet og meningsdannelse (selvbilde, egne verdier, eksistensielle spørsmål).

Et behandlingsforløp varer i 3 måneder (12 ganger) med én fast time per uke (1 klokketime) i en fast gruppe. 
Dersom behandlingen vurderes som nyttig av både deg og behandlerteamet, kan tilbudet forlenges.

Ofte stilte spørsmål:

«Kan jeg få ri?»

I hesteassistert terapi foregår behandlingen hovedsakelig fra bakken, men vi kan tilrettelegge for noe ridning dersom det er hensiktsmessig ut fra målene i din behandlingsplan.

«Hvor mange pasienter er det på en time?»

Inntil 4

«Må jeg snakke i gruppe?»

Det er et ønske at du deltar aktivt, men er du engstelig eller usikker vil vi jobbe med å trygge deg og legge opp til øvelser der du vil bli forsiktig eksponert.

«Må jeg ha erfaring med hest fra før av?»

Nei, det er ikke nødvendig.

Etter

Når du er ferdig i hesteassistert terapi vil du sammen med en i behandlerteamet i Stallen evaluere utbytte av behandlingen. Deretter skrives en epikrise som sendes til deg, din primærbehandler og fastlegen din. Denne vil sørge for overføring av informasjon til din primærbehandler. Temaer du har jobbet terapeutisk med i Stallen vil ofte være viktige for din videre oppfølging.

Vær oppmerksom

Mange som får hesteassistert terapi opplever å komme i kontakt med både gode og vonde følelser. Dette er helt normalt.

Stallen har kvalifisert personell med overordnet ansvar for sikkerheten. Du må samtidig være klar over at du også må ta ansvar for din egen sikkerhet ettersom samspill med hest innebærer en viss risiko.

Kontakt

Gaustad hotell Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Kontakt Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung
Gaustad hotell bygning

Gaustad hotell

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Transport

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.