Seksjon for analyse, utvikling og Nye OUS

Seksjon for analyse, utvikling og nye OUS (AUN) er en seksjon som ivaretar MTA sine interesser inn i de store byggeprosjektene i OUS, ivaretar overordnede strategier og planer for medisinsk-teknologisk avdeling og medisinsk-teknisk utstyr i OUS, og ivaretar strategisk og regional forvaltning av MTU-parken i Helse sør-øst.

Seksjonsleder:

- John Ragnar Hørthe joraho@ous-hf.no 

De dedikerte ressursene som er MTA sin prosjektgruppe for arbeid relatert mot Nye OUS består av fire utstyrsrådgivere MTU. Disse er det primære kontaktleddet og representerer fagekspertise relatert til MTU inn mot TIK Nye OUS (TNO), Nye OUS PO og HSØ PO, og har et koordinerende ansvar internt i MTA for MTU-relaterte oppgaver inn mot byggeprosjektene.

Utstyrsrådgivere MTU:

- Per Arnesen perarn@ous-hf.no
- Bård-Einar Henningsen bhenning@ous-hf.no
- Morten Olsen morols@ous-hf.no
- Marie K. E. Mørck mamoer@ous-hf.no

Utstyrsrådgiverne bidrar i arbeidet med å kartlegge utstyrsbehov, utvikling av gode utstyrsplaner for Nye OUS, og bidrar til etablering av standardiserte og fleksible teknologi- og utstyrsløsninger i byggeprosjektene.
I seksjonen er det også rådgivere som holder søkelyset på, og jobber med, viktige overordnede oppgaver som samkjøring av fremtidsplaner og fremtidsperspektiver for MTA og MTU.
Her ligger også sekretariat for Prioriteringsutvalget for medisinsk-teknologisk utstyr (PRU) som mottar, koordinerer, kvalitets-sikrer og prioriterer innmeldte forslag til investeringer i medisinsk-teknologisk utstyr på OUS. Se «prioriteringsutvalgets sider under "Råd og utvalg"».

Rådgivere:

- N. N.
- Mathilde Rønnestad (Sekretariat PRU) roemat@ous-hf.no


Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer MTU i HSØ (RKMTU):
RKMTU

er en egen enhet i seksjonen med egen leder som er organisert i MTA OUS på oppdrag gitt av Helse Sør-øst (HSØ). RKMTU jobber med å etablere en langsiktig, strategisk forvaltning av MTU-parken i Helse Sør-Øst, i tett samarbeid med helseforetakene. RKMTU skal utøve det regionale prosessansvaret for medisinteknisk utstyr i Helse Sør-Øst.

 

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo