Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke

Hjelp meg, det haster!

«Kan det være psykose?» spør mor. Nå er det enkelt å ta direkte kontakt med spesialister på psykose, dersom du lurer på dette. Når noen får psykose, er det ikke alltid lett for de som står rundt å skjønne hva som skjer. «Hjelp meg, det haster» utviklet en lavterskeltjeneste ved hjelp av tjenestedesign. Dersom du lurer på om du selv, eller noen du kjenner, er i ferd med å utvikle psykose, kan du nå ringe direkte til spesialist og få hjelp. TIPS-tjenesten i OUS har nå fungert i over ett år. Fra å ha 2 – 3 henvendelser på TIPS telefonen i året, har vi nå hatt 60 henvendelser på denne telefonen. Over 40 av disse henvendelsene har blitt tatt inn til vurdering med mistanke om psykose. Og hvem er det som ringer? Jo, det er mor.

Kristine Gjermundsen
Publisert 18.06.2018
Sist oppdatert 05.06.2020
Form, rektangel

"Hjelp meg, det haster!" er et innovasjonsprosjekt som har involvert store deler av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Målet er at personer med alvorlig psykisk lidelse, eller mistanke om dette, får rett behandling til rett tid.

Ny TIPS tjeneste i Oslo universitetssykehus

Ved hjelp av tjenestedesignmetodikk ble det utviklet et nytt lavterskeltilbud for personer som har utviklet psykose, eller der man lurer på om det kan være psykose. Tjenesten består blant annet av ett felles telefonnummer alle kan ringe ved mistanke om psykose eller alvorlig psykisk lidelse.

Pasienter, pårørende, fastleger og andre skal slippe å lure på hvor de kan ta kontakt dersom det er mistanke om psykose: Nå kan man ringe direkte til spesialist. Det er TIPS teamet ved Nydalen DPS som betjener telefonen i normal kontortid. Tjenesten dekker hele OUS og det er et tett samarbeid med Søndre Oslo DPS og TIPS teamene der.

Tjenesten er nå til evaluering, og det vil bli lagt fram resultater på dette i løpet av 2018/2019.

Det er også skrevet en forskningsartikkel om metodikken og resultatene i prosjektet som nå er til vurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Her i lenken til TIPS-tjenesten finner du nyttig informasjon om psykose. 

mistanke om alvorlig psykisk lidelse? Ring tipstelefonen og få en rask vurdering!

Ny nettside for pasienter med psykose eller bipolar lidelse, og informasjonsfilm om psykose

Andre del av «Hjelp meg, det haster» - prosjektet er knyttet til implementering og kommunikasjon. Noe av det som ble avdekket i prosjektets første fase var en stor mangel på samlet og kvalitetssikret informasjon til pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig. For å løse dette ble det utviklet en nettside med samlet, relevant og tilpasset informasjon til målgruppen(e).

Det ble brukt mye tid på å tilpasse tekster med tanke på leserne, og innholdet er bearbeidet og organisert slik at det skal bli så lettlest og tilgjengelig som mulig, uten at innholdet mister høy faglighet. Tekstarbeidet har foregått i nært samarbeid med forskere i NORMENT.

I tillegg har personer med egenerfaring med psykose eller bipolar lidelse bidratt både med innspill til innhold og til utforming av tekster. Noen har også bidratt med egne tekster.

Nettsiden www.psykose-bipolar.no ble lansert 1. mars 2017.

Video – «Hva er psykose?»

Det ble det laget en animasjonsfilm om hva psykose er, og med informasjon om at det er viktig å søke behandling tidlig. «Hjelp meg, det haster»-prosjektet avdekket også svært mye stigma knyttet til alvorlig psykisk lidelse. Dette kan også være til hinder for å søke hjelp tidlig. Derfor ble det også viktig å snakke om hva som er vanlige myter knyttet til psykoselidelser, og slå hull på disse.

Videoen har blitt spredt i sosiale medier.

Utvikling av et digitalt samhandlingsverktøy «Min Pilot»

En mobilapp for pasienter med psykose- eller bipolar lidelse, og behandlere.

«Hjelp meg, det haster»-prosjektet samlet inn mye informasjon fra pasienter, pårørende og helsepersonell. Gjennom intervjuer om digitale vaner, og om ønsker som pasienter og helsepersonell hadde, ble det utviklet et verktøy utformet som en mobilapplikasjon. Tanken er at verktøyet skal kunne støtte behandling gjennom å tilby skreddersydde tjenester for den enkelte pasient. Gjennom applikasjonen kan du som pasient selv velge hvilke funksjoner som skal være tilgjengelige i forhold til å støtte din bedringsprosess. Dette kan for eksempel være søvn, medisiner, aktivitet, bivirkninger, fysisk helse eller hvordan du kan bli bedre.

Det skal være mulig å dele informasjon med sin behandler dersom man ønsker dette, og applikasjonen deler også informasjon fra nettsiden www.psykose-boplar.no. Hittil er det utviklet en generisk prototype med spesielt fokus på søvnmodulen.

Bilde av protoyp applikasjon

Høsten 2017 bevilget Helse Sør-Øst innovasjonsmidler på ytterligere 750 000 kroner til utvikling av verktøyet. Prosjektet videreføres i 2018, og det er ventet at en testbar versjon av appen er klar i løpet av høsten 2018.