Informasjon for pasienter ved reiser fra Glåmdalsregionen

Fra 1. mars 2024 blir det endringer i praksis for reiser på medisinsk grunnlag for pasienter som reiser fra kommunene Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger. Bakgrunnen er at OUS ikke kom til enighet med leverandør om nye avtaler i de berørte områdene.

En bygning med parkeringsplass

OUS presiserer at dette ikke betyr at du som pasient mister retten til utgiftsdekning ved reiser til nødvendig behandling. 

 

Du som reiser fra disse kommunene vil i større grad enn tidligere selv må sørge for din transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil for så å kreve refusjon i etterkant. 

 

Som regel dekkes reise til offentlig godkjent behandling, og du får pengestøtte til reisen med et fast beløp per kilometer uansett hvilket transportmiddel som brukes. Du må betale egenandel om du ikke har frikort. For å få reisegodtgjørelse må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei og gå over mer enn én takstsone. Du kan søke om refusjon digitalt eller på papir. Mer informasjon om refusjon av reiseutgifter finner du på helsenorge.no.

 

Refusjon av utgifter/tilleggsutgifter

Om det foreligger dokumentasjon fra behandler vil du også få:

  • Utgifter ved bruk av egen bil, som parkeringsutgifter og bompenger, dekket i tillegg til pengestøtte med et fast beløp per kilometer reisevei.  
  • Refundert utgifter til bruk av drosje. Merk at pasienter som ikke kan reise kollektivt eller med egen bil nå i stor grad må bestille drosje på egen hånd, legge ut for turen og deretter søke om refusjon. 

Dokumentasjonen sender behandler elektronisk til Pasientreiser, slik at vi har den tilgjengelig når du søker om refusjon. Du må fortsatt betale egenandel for reisen.

 

Unntak for enkelte pasientgrupper 

OUS har inngått avtale som skal sikre organisert transport for noen spesielt utsatte pasientgrupper. Om du tilhører en av disse prioriterte gruppene skal du altså ikke organisere egen transport, men Pasientreiser OUS vil organisere reisen for deg. Om du tilhører noen av disse pasientgruppene vil du få beskjed om dette via SMS fra oss. Turen vil også være synlig om du logger deg inn på helsenorge.no. 

 

Reise på medisinsk grunnlag ved retur 

I noen tilfeller vil du, om du ikke tilhører noen av de prioriterte gruppene men likevel har krav på rekvisisjon på medisinsk grunnlag, måtte legge ut for din reise én vei, men kunne få tildelt transport av Pasientreiser OUS andre veien.

Eksempel: Du bor i Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal eller Kongsvinger og skal til behandling utenfor Glåmdal-regionen: Reisen til behandlingsstedet må du ordne selv, men på retur fra behandlingssted vil du få tildelt tilrettelagt transport siden Pasientreiser OUS har avtale med transportør i området der returen starter. 

Eksempel: Du bor på utenfor de berørte kommunene, men skal til behandling ved Kongsvinger sykehus. Reisen til behandlingsstedet organiseres av Pasientreiser OUS, mens returen må du ordne selv og søke om refusjon for i etterkant.  

 

Reise på trafikalt grunnlag 

Ved behov for rekvirert reise på trafikalt grunnlag, altså om det ikke går offentlig transport på hele eller deler av strekningen, skal du kontakte Pasientreiser OUS på telefon 05515 for vurdering som i dag. Reiser på trafikalt grunnlag i de berørte kommunene må du organisere selv etter å ha fått bekreftelse fra Pasientreiser OUS at reisen er godkjent. Pasientreiser kan godkjenne reise på trafikalt grunnlag på hele strekningen, eller til nærmeste knutepunkt for offentlig transport.  

 

Søknad om dekning av reiseutgifter 

Du kan søke om refusjon elektronisk via helsenorge.no. Du kan også søke om refusjon ved å sende søknad per post til Pasientreiser HF. Reiseregningsskjema og konvolutt kan du få hos din behandler, eller ved å kontakte pasientreiser@ous-hf.no. Saksbehandling er i skrivende stund rundt tre uker. Egenandel vil bli trukket om du ikke har frikort.   

Har du behov for hjelp til utfylling av reiseregningsskjema eller andre spørsmål finner du informasjon på https://helsenorge.no/pasientreiser. Du kan også ringe 05515 og følge tastevalgene om dekning av reiseutgifter.  

 

Økonomiske spørsmål

Vi har forståelse for at det for mange kan være økonomisk utfordrende å skulle legge ut for reisen selv. Opplever du at du har slike problemer må du ta kontakt med ditt NAV-kontor. 

Pasientreiser OUS kan også være behjelpelige med å planlegge transport slik at kostandsutlegget reduseres. Skal du reise ut av regionen er det for eksempel mulig at vi tilbyr transport fra et møtepunkt utenfor Glåmdalen, hvis du selv kommer deg til dette knutepunktet med annen transport. Dette kan redusere egenutleggene. Ring 05515 for veiledning. 

 

Sist oppdatert 19.03.2024