Informasjon for behandlere om pasienter som reiser fra Glåmdalsregionen

Fra 1. mars 2024 blir det endringer i praksis for reiser på medisinsk grunnlag for pasienter som reiser fra kommunene Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger (postnummer 2100 - 2134 og 2200 - 2265). Bakgrunnen er at OUS ikke kom til enighet med leverandør om nye avtaler i de berørte områdene.

Et gateskilt foran en bygning med stort tak

OUS presiserer at dette ikke betyr at pasienter mister retten til utgiftsdekning ved reiser til nødvendig behandling. 

 

Pasienter som reiser fra disse kommunene må i større grad enn tidligere selv sørge for sni transport til og fra behandling ved å reise kollektivt eller bruke egen bil for så å kreve refusjon i etterkant. 

Som regel dekkes reise til og fra offentlig godkjent behandling, og pasienten får pengestøtte til reisen med et fast beløp per kilometer uansett hvilket transportmiddel som brukes. Pasienten må betale egenandel om hen ikke har frikort. For å få reisegodtgjørelse må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei og gå over mer enn én takstsone. Pasienten kan søke om refusjon digitalt eller på papir. Mer informasjon om refusjon av reiseutgifter finner du på helsenorge.no.

 

Refusjon av tilleggsutgifter

Om det foreligger dokumentasjon fra deg som behandler (se avsnitt under) vil også pasienter få:

  • Utgifter ved bruk av egen bil, som parkeringsutgifter og bompenger, dekket, i tillegg til pengestøtten som er et fast beløp per kilometer reisevei. 
  • Refundert utgifter til bruk av drosje. Merk at pasienter som ikke kan reise kollektivt eller med egen bil nå i stor grad må bestille drosje på egen hånd, legge ut for turen og deretter søke om refusjon. 

Pasienter må fortsatt betale egenandel for reisen.

Krav til dokumentasjon

For at pasienten skal kunne få refundert tilleggsutgifter ved bruk av egen bil eller utlegg til bruk av drosje kreves det altså dokumentasjon på det medisinske behovet fra behandler. Denne type dokumentasjon gjøres ved at du legger inn en rekvisisjon på transport på vanlig måte i NISSY, men at du under transporttype velger "Kjøre egen bil", og ikke TAXI. 

Det vil altså si at du som behandler og rekvirent fortsatt skal vurdere pasientens medisinske behov og utstede rekvisisjon i forkant, som i dag.

Merk at transporttype «Kjøre egen bil» bare gjelder reiser som starter i de berørte kommunene. Starter reisen utenfor de berørte kommunene brukes «TAXI» som i dag. 

Eksempel 1: Pasienter bosatt i Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal eller Kongsvinger som skal til behandling i egen kommune eller en av de andre Glåmdals-kommunene: Pasienten må ordne reise til og fra behandling selv.

Rekvisisjonen begge veier rekvireres med "Kjøre egen bil".

Eksempel 2: Pasienter bosatt i Grue, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal eller Kongsvinger som skal til behandling utenfor Glåmdalsregionen, f.eks. ved OUS eller Ahus Nordbyhagen: Reisen til behandling må pasient ordne selv, men på returen vil pasienten få organisert transporten av Pasientreiser OUS, siden turen da starter i et område hvor det foreligger transportøravtaler.

I dette eksemplet må rekvisisjonen til behandling, som starter i et område uten avtale, rekvireres med «Kjøre egen bil» som transporttype, mens returen fra OUS rekvireres med «TAXI».

Eksempel 3: Pasienter bosatt på f.eks. Øvre Romerike som skal til Kongsvinger sykehus. Reisen til behandling organiseres av Pasientreiser OUS. Returen må pasienten ordne selv.

I dette eksemplet må rekvisisjonen til behandling, som starter i et område med avtale, rekvireres med «TAXI» som transporttype, mens returen fra Kongsvinger sykehus rekvireres med «Kjøre egen bil».

Vær oppmerksom på at om pasienten må organisere reisen sin selv og søke refusjon i etterkant, vil heller ikke turen være synlig på Helsenorge. 

 

Organisert transport for enkelte pasientgrupper 

OUS har imidlertid inngått avtale som skal sikre organisert transport for noen pasientgrupper som reiser fra Glåmdalsregionen. Disse skal ikke bestille egen drosje, men får ordnet tilrettelagt transport av Pasientreiser OUS som før.  

Disse er (i prioritert rekkefølge):  

  1. IA-pasienter (se under)
  2. Barn under 12 år uten ledsager
  3. Dialysepasienter (til og fra dialysebehandling)
  4. Kreftpasienter (til og fra kreftbehandling)

 

Tilrettelagt transport vil være tilgjengelig hverdager mellom klokken 09:00 – 17:00. Det vil i klartekst si at pasienter som tilhører de prioriterte gruppene må reise innenfor disse tidene fra kommunene som ikke har avtale om transport. Rekvisisjon må bekreftes innen klokken 13:00 to virkedager før reisen skal gjennomføres. 

De prioriterte gruppene blir fanget opp av Pasientreiser OUS på bakgrunn av informasjonen i rekvisisjonen. F.eks.: Om en pasient får rekvirert en reise til dialyse vil Pasientreiser OUS fange opp turen på bakgrunn av behandlingsstedet. Det er derfor viktig at rekvisisjonen er korrekt fylt ut.  

IA-pasienter er pasienter som trenger spesielt god oppfølging under reisen og som ikke kan overlates til seg selv. For eksempel gjelder dette pasienter med kognitiv svikt, demens o.l., og som ikke har ledsager med på reisen. Behovet hukes av under spesielle behov-feltet i NISSY («Må ikke overlates til seg selv (IA)).  For å kunne huke av for dette behovet er det en forutsetning at det er noen som kan ta imot pasienten på leveringsstedet. Dette må rekvirenten avtale med de ansatte ved pasientens sykehjem, eventuelt med pårørende eller hjemmesykepleie hvis pasienten skal hjem. Telefonnummer til kontaktperson må påføres rekvisisjonen.   

Pasienter som får organisert transporten av Pasientreiser OUS vil få beskjed om dette via SMS.  Turen vil også være synlig om pasienten logger seg inn på helsenorge.no.  

Vi gjør også oppmerksom på at kapasiteten på denne type tilrettelagt transport er svært begrenset, og planlagt på bakgrunn av antall reiser de prioriterte gruppene har i dag. Planleggingen av reisene vil også medføre at pasienten må forvente å bli hentet i god tid før behandling. Pasienten må også regne med noe mer ventetid etter behandling. 

Vi må forvente noen oppstartsproblemer i begynnelsen, og ber om forståelse for det. Vi skal jobbe for at disse blir så små og få som mulig.  

 

Reise på trafikalt grunnlag 

Ved behov for rekvirert reise på trafikalt grunnlag skal pasienten kontakte Pasientreiser OUS på telefon 05515 for vurdering som i dag. Også når det gjelder reiser på trafikalt grunnlag i de berørte kommunene må pasienten organisere reisen selv etter å ha fått bekreftelse fra Pasientreiser OUS om at reisen er godkjent. Vær oppmerksom på at Pasientreiser kan godkjenne reise på trafikalt grunnlag på hele strekningen, eller til nærmeste knutepunkt for offentlig transport.     

 

Søknad om reisestønad

Pasienter kan søke om refusjon elektronisk via Helsenorge.no Pasienter kan også søke om refusjon ved å sende søknad per post til Pasientreiser HF. Saksbehandling er i skrivende stund rundt tre uker. Egenandel vil fortsatt bli trukket om pasienten ikke har frikort.   

Helsepersonell kan bestille reiseregningsskjema, veiledninger og annet informasjonsmateriell kostnadsfritt på https://pasientreiser.no/helsepersonell/bestill-materiell. 

Har pasienten behov for hjelp til utfylling av reiseregningsskjema eller andre spørsmål, finnes hjelp og veiledning på https://helsenorge.no/pasientreiser. Pasienten kan også ringe 05515 og følge tastevalgene om dekning av reiseutgifter.   

Økonomiske spørsmål

Vi har forståelse for at det for mange kan være økonomisk utfordrende å skulle legge ut for reisen selv. Opplever du at pasienten har slike problemer må pasienten ta kontakt med sitt NAV-kontor. 

Pasientreiser OUS kan også være behjelpelige med å planlegge transport slik at kostandsutlegget reduseres. Skal pasienten reise ut av regionen er det for eksempel mulig at vi tilbyr transport fra et møtepunkt utenfor Glåmdalen, hvis pasienten selv kommer seg til dette knutepunktet med annen transport. Dette kan redusere egenutleggene. Be pasienten ringe 05515 for veiledning. 

 

Sist oppdatert 19.03.2024