Ambulanseavdelingen

Ambulanseavdelingen utfører om lag 185 000 ambulanseoppdrag årlig og det kjøres ca. 5,5 millioner kilometer. Oppdragene er fordelt mellom våre 19 ambulansestasjoner. Dette er primært oppdrag som løses med ordinær ambulanse, men noen av oppdragene er løst av enredder som rykker ut med bil/MC eller med bistand fra legebil. Andre oppdrag er løst av ambulansepersonell på tråsykkel der fremkommelighet er utfordrende. Ved mer spesielle tilfeller/ større hendelser kreves det personell med spesialkompetanse som operativ leder (Innsatsleder Helse), eller beredskapsenheten som er mer enn kapable til å utføre redningsarbeid i urbane omgivelser i samarbeid med andre nødetater. Avdelingen ledes av ambulansesjef Ola Borstad

 

Seksjon operativ drift
Avdelingens ambulansestasjoner er organisert i enheter (nord, øst, sør, vest og midt) under seksjon operativ drift. I tillegg har seksjonen ansvaret for bemanningspool og fellesoperative tjenester.

Seksjon kompetanse og medarbeiderutvikling 
Ambulanseavdelingen med rett under 600 faste årsverk fordelt på over 800 ansatte jobber målrettet for å skape en robust tjeneste. Vi skal være en trygg arbeidsplass som legger til rette for kompetansedeling og kompetanseutvikling. Avdelingen har også paramedisinerstudenter (og andre studenter) i praksis i tillegg til lærlinger i ambulansefag.  

Ambulansepersonell og kompetansenivå 
Ambulansepersonell er fellesbetegnelse på alt personell som tjenestegjør på en ambulanse i ambulanseavdelingen. 

Etter 2005 har paramedic tilleggsutdanning på høyskolenivå, og fra 2017 grunnutdannelse som paramedic gjennom bachelorgrad som fra mai 2022 gir mulighet til å søke autorisasjon som paramedisiner. Paramedic/paramedisiner kan gis godkjenning for medisinering og andre avanserte behandlingstiltak beskrevet i tiltaksbok etter opplæring og utsjekk. 

Ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning som gir medisinske fullmakter i henhold til tiltaksbok etter opplæring og utsjekk. 

Ambulansearbeider har autorisasjon som ambulansearbeider og grunnutdanning i ambulansefag fra videregående skole. 

Paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid (paramedic) ved OsloMET - Storbyuniversitetet eller annet lærested. 

Lærling gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget. 

Ambulanseassistent er i hovedsak ekstravakt eller tilkallingsvikar og har gjennomført nødvendig opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav. 

Seksjon samhandling og beredskap 
Seksjonen har primæransvaret for å koordinere oppfølgingen av innmeldte avvik, forbedringsforslag og annet i forbindelse med oppfølgingen av uønskede hendelser. Seksjonen jobber tett med øvrige seksjoner for å sikre rett beredskap ved for eksempel større arrangementer som 17. mai feiring med mer. 

Seksjon strategi og virksomhetsstyring 
Seksjonen bidrar til å sikre gode virksomhetsdata noe som er helt avgjørende for å sikre fremtidig beslutningsstøtte, økonomisk styring og kontroll. 

Seksjon Fellestjenester 
Fellestjenester sikrer at organisasjonen vår er utstyrt med nødvendig materiell, utstyr og ambulanser i hverdagen. Seksjonen sikrer også leveranse av nødvendige ressurser til større skadested i samarbeid med ledelse på taktisk og operativt nivå. Seksjonen har også overmodnet ansvar for ulik infrastruktur. 

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ambulanseavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Kristoffer Robins vei 13 sett fra parkeringsplassen

Kristoffer Robins vei 13

Kristoffer Robins vei 13

0978 Oslo