Honorar

Informasjon om honorar, satser, reiseutgifter.

  Oppdragstaker honoreres for enkeltoppdrag eller heldag. Det gis plusstid for hver påbegynte halvtime med tolking som går utover de avtalte tidspunktene. Plusstid gis iht. satsen som følger av oppdragstakers kategori. Honorar utbetales etter gjeldende utbetalingsrutiner for oppdrag ved Oslo universitetssykehus. Oppdraget må være utført og bekreftet av oppdragstaker senest i løpet av den 20. i hver måned for å komme med påfølgende måneds utbetaling. Forskudd utbetales ikke. Oppdragsgiver kan kreve tilbakebetaling av for mye utbetalt honorar.  

Timesatser gjeldende fra og med 01.03.2024.

Kvalifikasjonskategori

Heldag

Timesats

Plusstid (per halvtime)*

A-C

5600

700

350

D

4480

560

280

E og øvrig

3464

433

216.50

* Det gis plusstid for hver påbegynte halvtime som går utover oppsatt oppdragstid.

For heldager vil all honorering skje i henhold til tolkens høyeste kvalifikasjonskategori.

Ved reduserte/forlengete heldager reduseres/økes honoraret tilsvarende.

 

Reise - Heldag

Reisetid til, fra eller mellom ulike oppdrag som utføres i perioden oppdragstaker er bestilt og honoreres for, er dekket gjennom det ordinære honoraret. Det gis ikke noe ytterligere kilometergodtgjørelse.

 

# Honorering av oppdrag som overlapper med heldagsvakt  

Det tas utgangspunkt i at en ordinær heldagsvakt er fra 08:00-16:00, men føringene for honorering av oppdrag som overlapper med heldagsvakter gjelder også hvis heldagen forskyves (for eksempel til 07:00-15:00). Tolken skal ikke ha overlappende honorar for både enkeltoppdrag og heldagsvakt samtidig. Altså, tolken skal ikke motta dobbelt honorar for samme tidsrom.  

 

Heldagsvakt fra kl. 08:00-16:00 

Oppdragsstart: 

Kl. 00:00-07:29 

Kl. 07:30-08:00 

 

Oppdraget honoreres som et enkeltoppdrag. Heldagen forkortes til nærmeste halvtime slik at den starter etter enkeltoppdraget slutter. 

Heldagen forlenges og forlengelsen honoreres som plusstid for hver påbegynt halvtime. 

Eksempel (tolk i kategori A-C): 

Enkeltoppdrag (07:15-08:15): 700 + 950 kr = 1 650 kr + kilometergodtgjørelse 

Heldag (08:30-16:00): 5 600 - 350 kr =  

5 250 kr 

Totalt: 6 900 kr + reiseutgifter + km for enkeltoppdraget 

Oppdrag fra kl. 07:30-08:30.  

Heldag (07:30-16:00): 5 600 kr + 350 kr = 5 950 kr + reiseutgifter 

 

Oppdragsslutt: 

Kl. 16:00-16:30 

Kl. 16:31-00:00 

 

Heldagen forlenges og forlengelsen honoreres som plusstid for hver påbegynt halvtime. 

Oppdraget honoreres som et enkeltoppdrag. Heldagen forkortes til nærmeste halvtime slik at den slutter før enkeltoppdraget starter. 

Eksempel (tolk i kategori A-C): 

 

Oppdrag fra kl. 15:15-16:15.  

Heldag (08:00-16:30): 5600 kr + 350 kr =  

5 950 kr + reiseutgifter 

Enkeltoppdrag (15:45-16:45): 700 + 950 kr = 1 650 kr + kilometergodtgjørelse 

Heldag (08:00-15:30): 5 600 - 350 = 5 250 kr 

Totalt: 6 900 kr + reiseutgifter + km for enkeltoppdraget 

 

Disse presiseringene gjelder også for overlappende oppdrag som varer i lengre enn 1 time, og for heldagsvakter som har overlappende oppdrag både før og etter samme heldagsvakt. 

Enkeltoppdrag


Timesatser gjeldende fra og med 01.03.2024.

Kvalifikasjonskategori

Timesats

Plusstid (per halvtime) *

Oppmøtesats

Fjerntolkingssats**

A-C

700

350

950

475

D

560

280

950

475

E og øvrig

433

216.50

950

475

* Det gis plusstid for hver påbegynte halvtime som går utover oppsatt oppdragstid.

** Fjerntolking (telefon/video): Halv oppmøtesats.

 

Oppmøtesats / fjerntolkingssats utbetales for hvert enkeltoppdrag.

# Presisering: Tolken får betalt minimum 1 time per oppdrag, uansett varighet, og deretter legges det til plusstid for hver påbegynt halvtime. 

Eksempel 1: En tolk i kvalifikasjonskategori A-C har takket ja til et enkeltoppdrag med oppmøte fra kl. 10-10:30 (30 min): 

Timesats: 700 kr  

Oppmøtesats: 950 kr   

Totalt utbetalt: 1 650 kr + kilometergodtgjørelse + reiseutgifter 

Eksempel 2: En tolk i kvalifikasjonskategori A-C har takket ja til et enkeltoppdrag med oppmøte fra kl. 10-12:30 (2t 30 min): 

Timesats: 700 kr + 350 kr x 3 = 1 750 kr 

Oppmøtesats: 950 kr   

Totalt utbetalt: 2 700 kr + kilometergodtgjørelse + reiseutgifter 

 

Reise - Enkeltoppdrag

Kilometergodtgjørelse fra første kilometer etter statens satser for reisegodtgjørelse. Kilometergodtgjørelsen beregnes tur/retur fra folkeregistrert adresse til oppdragssted.

Ved avlysning av oppdrag under 40 timer utbetales kilometergodtgjørelsen i sin helhet.

# Fjerntolkingsoppdrag (enkeltoppdrag) som tas fra Tolkesentralens studioer 

Ved fjerntolkingsoppdrag som utføres som enkeltoppdrag og hvor tolken tar dette fra et av Tolkesentralens studioer, skal tolken honoreres på samme måte som et ordinært enkeltoppdrag med oppmøte. 

Dersom et enkeltoppdrag skal tas fra studio må dette avtales i forkant med Tolkesentralen slik at tolken får korrekt honorar. Et studio må være reservert til oppdraget i forkant for å motta oppmøtehonorar da dette ikke kan endres etter oppdragsstart.  

Eksempel: En tolk i kvalifikasjonskategori A-C har takket ja til et enkeltoppdrag med fjerntolkning som utføres fra Tolkesentralens studioer fra kl. 09:00-10:00:   

Timesats: 700 kr  

Oppmøtesats: 950 kr   

Totalt utbetalt: 1 650 kr + kilometergodtgjørelse + reiseutgifter 

 

Reiseutgifter refunderes etter gjeldende utbetalingsrutiner for reiseregning ved Oslo universitetssykehus.

Kollektivtransport:

For oppdrag innenfor sone 1 dekkes ikke reiseutgifter.

For oppdrag utenfor sone 1 dekkes reiseutgifter:

- Mellom oppdragsgiver (Ullevål) og oppdragsstedet

- Nødvendige reiseutgifter mellom oppdragssteder


Reiseutgifter dekkes kun med fast sats tilsvarende pris på forhåndskjøpt billett med kollektivtransport. Reiseutgifter utover pris på forhåndskjøpt billett dekkes ikke. Oppdragstaker er selv ansvarlig for å registrere reiseregning i Personalportalen. Det kreves ikke kvittering.

# Definisjoner:

Reiseutgifter: Utgifter knyttet til reise med kollektivtransport til og fra oppdrag for Tolkesentralen etter føringene over (se under Kollektivtransport). Eksempelvis billetter (for eksempel Ruter). Refunderes for både heldager og enkeltoppdrag. Reiseutgifter med bil (inkludert parkering) dekkes ikke. 

Reiseregning: Innsendelse av overnevnte reiseutgifter for refusjon. Gjøres via Multi-appen eller Personalportalen. 

Kilometergodtgjørelse: Kilometergodtgjørelse fra første kilometer etter statens satser for reisegodtgjørelse. Kilometergodtgjørelsen beregnes automatisk av systemet og gjelder tur/retur fra folkeregistrert adresse til oppdragssted. Utbetales kun for enkeltoppdrag.

Regulering av honorar i henhold til rammeavtalen

Honorar justeres årlig basert på statsbudsjettets forutsetning for pris og kostnadsvekst kommende år (st.t. prp nr 1). Satsene justeres en gang pr år med virkning fra og med 01. januar, første gang 01.01.2025.

 

 

Sist oppdatert 12.04.2024