Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for dekontaminering (NKKD)

Etter nedleggelsene av Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD) fra 01.01.2024 har de regionale helseforetakene etablert Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for dekontaminering (NKKD). Nettverket er etablert for å videreføre oppgaven med å bygge opp og spre kompetanse om dekontaminering av medisinsk utstyr innenfor spesialisthelsetjenesten.

Nettverket består av en person fra fagmiljø i de fire helseregionene, disse benevnes som noder. Nettverket drives av et koordinerende fagmiljø som er Avdeling for smittevern i Oslo universitetssykehus (HSØ) og ledes av seksjonsleder ved Seksjon for dekontaminering. Nodene, fortrinnsvis en person i 20 % deltidsstilling, er forankret i de regionale kompetansesentrene i smittevern (RKS) som oppnevner kandidat(er) fra egen region.

Nettverket jobber etter en handlingsplan bygget rundt rammefaktorer for å oppnå faglig forsvarlig dekontaminering:

A   Organisasjonsstruktur: Ansvar og roller som kreves.

B   Kvalitetskultur: Kvalitet og kontroll som kreves.

C   Kompetansekultur: Kunnskap og kompetanse som kreves.

Nettverket benytter flere virkemidler for måloppnåelse, se mere under aktiviteter i nettverket.

Koordinerende fagmiljø ved Oslo universitetssykehus er ansvarlig for å sende årsrapport til Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst legger årsrapporten fram for interregionalt fagdirektørmøte.

Hver region har ansvar for gjennomgang av årsrapport (via nasjonalt servicemiljø) før den legges fram for interregionalt fagdirektørmøte.

Etter 5 års drift skal det gjøres en evaluering av drift og tilskudd.

Lenke til Infeksjonskontroll