Tilgang til avdelingen

For å få tilgang til avdelingen må du først gjennomføre en omvisning og brannvernrunde ved aktuell seksjon, så fylle ut nettskjema for nye brukere og til sist bli registrert i KPMs FOTS database og bli tilknyttet et spesifikt prosjekt.

Før nye brukere blir invitert på en omvisning, må kursbeviset bli vurdert og godkjent av KPM OUS. Nye brukere må fremlegge dokumentasjon på  teoretisk og praktisk kompetanse med aktuell(e) dyreart(er) i hht KPM OUSs krav*. 

Nye brukere som har tatt kurs i EU og UK som tilfredsstiller kravene som beskrevet i avsnittet over, må gjennomføre og bestå e-læringskurset «National legislation». Aktuelle kandidater blir kontaktet av KPM om dette. ​

Brukere som skal jobbe med gnagere (EU funksjon A) og har gjennomført forsøksdyrkurs etter august 2019 skal dokumentere grunnleggende praktisk opplæring med gnagere i hht CAREiN krav (se UiO MF9495P). KPM gjør en vurdering av kompetansen til brukeren.

Kursbeviset sendes for vurdering til følgende e-postadresser:

Brukere som vurderes kompetent, må få en omvisning og brannvernrunde og sende inn et nettskjema før de kan blir registrert i FOTS (se trinn 2–5).

*Se KPMs kompetansekrav på siden Forsøksdyrkurs og kompetansekrav - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)​​​​

Ta kontakt per epost med brannvernkontakt/brannvernansvarlig ved de ulike seksjonene ved KPM OUS for å avtale en tid for dette.

Før omvisningen skal du lese og sette deg inn i nedenstående dokumenter for aktuell seksjon. Vær obs på at de ulike seksjonene har noe ulike prosedyrer for omvisningen, og ved KPM-RH vil omvisningen bestå av to deler. Dette vil du få nærmere informasjon om når du tar kontakt med aktuell seksjon for omvisning. 

Prosedyre for omvisning

Brukerveiledninger KPM OUS

 

Science Linker kurs ( gjelder brukere ved KPM-Rikshospitalet og KPM-Ullevål)

Før tilgang gis til seksjonene må kurs i Science Linker være fullført. Du kan velge om du vil gjennomføre kurset før eller etter omvisningen. 

 

Etter omvisningen (trinn 1)  vil du få tilsendt en lenke til nettskjema for nye brukere, som vi ber om at du fyller ut slik at vi kan gå videre med å registrere deg som bruker hos oss. 

Ved besvarelse av nettskjema blir en bedt om å legge ved dokumentasjon på  teoretisk og praktisk kompetanse , som vi tidligere har godkjent etter vurderingen i trinn 1. 

Nye brukere som skal utføre forsøk ved KPM OUS og som akkurat fullført MF9495P, må oppgi en mentor som kan veilede de videre inntil de kan jobbe selvstendig med dyr. Mentoren må være en med tilstrekkelig formalkompetanse og som er en kjent bruker ved KPM som utfører prosedyrer ved aktuell seksjon. De som ikke har en aktuell mentor, må ta kontakt med KPM.​

I nettskjema skal du også signere for at du har lest og satt deg inn i brukerveiledningen for den aktuelle seksjon.

Brukere som vurderes kompetent, registreres i KPMs FOTS database. De kan da gå videre til trinn 4 og bli registrert i en gitt FOTS id. 

Før en ny bruker gis adgang til KPM for å jobbe med dyr, må vedkommende være registrert i en FOTS id:

Etter at medarbeideren er registrert i KPMs FOTS database (trinn 3) , kan medarbeideren registreres i en eller flere FOTSid. For allerede godkjente søknader, sendes en melding om endring i den aktuelle FOTSid. For søknader i kladd, kan nye medarbeidere legges direkte til via fanen «Søker og medarbeidere» på søknadens forside. KPM gjør en vurdering av kompetansen til medarbeideren
(KPM kompetansekrav​)* i forbindelse med lokal vurdering av søknad/melding om endring, men det er uansett alltid ansvarlig søkers ansvar at alle medarbeidere oppfyller kompetansekrav til aktuelt prosjekt. 

* Krav til kurs for forskere: Likt eller tilsvarende krav beskrevet i artikkel 23 og vedlegg V i direktivet 2010/63/EU, og som dekker krav til opplæring og kompetanse i funksjon A, B og D jf. EUs "Education and training framework".

Etter at ny bruker er registrert i en gitt FOTS id, ved at trinn 1-4 er fullført, kan det gis personlig adgang til avdelingen. Hvis du allerede har OUS id kort, kan adgangen legges på dette kortet. 

Ta kontakt med ansvarlig ved aktuell seksjon:​

E-postadresser for generelle henvendelser til seksjonene:

​​​Besøk av studenter og forskere uten egen adgang må godkjennes av seksjonsleder ved KPM eller dennes stedfortreder, og søknad må gis av ansvarlig søker. Se retningslinjen "Henvendelser ​vedrørende besøkende" vedlagt i prosedyren eHåndbok - Adgangskontroll ved Komparativ medisin (ous-hf.no).​​​

Sist oppdatert 04.08.2023