Søknad om forsøk med dyr og årsrapportering via FOTS

Søknad om forsøk med dyr sendes inn via forsøksdyrforvaltningens elektroniske søknads- og tilsynssystem FOTS. Etter lokal vurdering av Komparativ medisins veterinærer/PMSK (person med særskilt kontrollansvar) ved OUS, vil søknadene behandles sentralt av Mattilsynet (MT). Søknadene sendes først til MT for behandling når de har tilfredsstillende kvalitet.

Søkere må sette seg godt inn i nedenstående informasjon og veiledninger, før søknad sendes inn via FOTS.​ 

Vi har samlet mye av denne informasjonen i prosedyren eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no).

Se beskrivelse under fanen Ny bruker​

Det er KPM som gir deg brukernavn og passord til FOTS. Når du har mottatt dette kan du logge inn på siden og begynne å utarbeide en søknad.
FOTS påloggingsside

​Du finner FOTS-veiledningen vedlagt prosedyren eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no).

Veiledningen er lagt ved i både en norsk og en engelsk versjon.

​​Scoreskjema benyttes for å kvantifisere og dokumentere belastningen og tiltak med tanke på pre-definerte humane endepunkter. Scoreskjema er ikke relevant å inkludere i søknader hvor vesentlig redusert almenntilstand eller betydelig vekttap ikke forventes. Skjemaet må tilpasses hvert enkelt forsøk, det vedlagte skjemaet er en generell og veiledende mal.​ 

Finn generelt skjema og veiledning i eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no).

For protokoller som involverer bruk av tumormodeller, krever KPM at nedenstående spørsmål er belyst i søknaden. PMSK behøver denne informasjonen for å vurdere angitt belastningsgrad og evt behov for pilotforsøk.

 

1. Er tumormodellen kjent fra litteratur/egen erfaring å medføre «metastasering» in vitro (eg. Transwell)? Ja/Nei

2. Er tumormodellen kjent fra litteratur/egen erfaring å medføre metastasering in vivo? Ja/Nei

3. Hvis ja til 2, hva er kjent mht metastasering til en eller flere organsystemer og progresjon (tidlig/seint)?

4. Hvis ja til 2, hva er kliniske effekter og progresjon av metastasering og hvordan vil forekomst av metastasering overvåkes (in vivo) eller vurderes (post mortem)?

5. Hvordan samsvarer sannsynligheten for og kliniske effekter av metastasering med angitt belastningsgrad, humane endepunkter og tiltak?​


In vitro-prosjekter er definert som dyreforsøk, men er ikke søknadspliktige via FOTS. Avdeling for komparativ medisin (KPM) krever godkjent lokal søknad for in vitro-prosjekter som ikke er dekket av en godkjent FOTS-søknad. Ingen prosedyrer eller uttak av organer kan gjøres før dyret er dødt og avliving skal utføres av personale registrert i KPMs FOTS database og avlivingsmetode skal være i hht forskriftens vedlegg C. Søker og prosjektmedarbeidere må være registrert i KPMs FOTS-database.

Søknad sendes avdelingsleder Henrik Rasmussen henrra@ous-hf.no​
Søknadsskjema finner du vedlagt eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no).​

Rapporteringsskjema til bruk for rapportering av in vitro prosjekter finner du vedlagt eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no)​.

Multimodal analgesi kreves under og etter kirurgiske inngrep ved KPM OUS, med mindre det er vitenskapelig begrunnet og godkjent av Mattilsynet å avstå fra bruk av analgesi.

Se Analgesia protocols for rodents (SOP 134760).


Bruker er ansvarlig for årsrapportering via FOTS. Fristen er 1. mars hvert år.​ Krav til årsrapport gjelder også dersom ingen dyr ble benyttet foregående år. 

For prosjekter der FOTS-ID-en utløp og / eller eksperimentene ble fullført foregående år, må du i tillegg avslutte prosjektet i FOTS («avslutte eksperimentet og sende inn endelig rapport»). 

Hvis årsrapporten ikke sendes innen fristen, vil Mattilsynet sende vedtak om tvangsmulkt til klinikkledelsen.​

​​Finn veiledningsdokumentet "FOTS annual reporting guidance" i eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no)​.​



Sist oppdatert 16.08.2023