Siste nytt fra KPM

Her legger vi informasjon til orientering for brukerne.

Fra ettermiddag 29. mai, alternativt torsdag 30. mai,  vil det igangsettes boring ved A-bygget. 

Arbeidets omfang:

 • Boring ca.114 meter. Diameter i fjell er 800m.
 • Tentativt ca. 6 uker med boring. Det er avsatt ca. 10 uker i planen.
 • Det er forventet 20- 25 meter med strukturstøy.  
Kart

Det er varslet delvis strømstans ved KPM-Ullevål 29. mai kl 8.00-10.30. Dette skyldes oppgraderinger av el-anlegget i bygget. Gjelder hovedsakelig strøm i stikkontakter,  potensielt også lyset i avdelingen samt ventilasjon.  

Søknadsfristen er 1/6-24.

 

For mer informasjon, inkludert påmeldingslenke og tidsplan:

CAREiN - Course in Animal Research (pig, rodent and model fish) | The Laboratory Animal Facility | UiB

​Kurset er nettbasert, og krever ikke fysisk oppmøte ved UiB.

 

Vær obs på at de som skal jobbe praktisk med dyr må kombinere det nasjonale teorikurset CAREIN med det lokale praksiskurset MF9495P. Det åpnes for påmelding 1/6.24. 

Dyrebestilling sommer 2024

 

Smådyr/gnagere

Vi får siste levering av dyr i uke 27.
Vi kan ikke ta imot dyr uke 28, 29, 30.
Bestilling til uke 31 må være oss i hende SENEST tirsdag 2/7 kl 12.00.

 

Stordyr

Vi tar ikke inn stordyr i ukene 27, 28, 29 og 30.
Bestilling til uke 31 må være oss i hende SENEST torsdag 25/7 kl 14.00.  

Uke 18

Janvier leverer dyr tirsdag 30/4, ingen levering av dyr fra Envigo.

 

Uke 19

Ingen leveranser av dyr fra Janvier og Envigo, Taconic leverer som normalt.

 

 

For bestillingsfrister dyr sommer 2024, se eget oppslag lengre ned på hovedsiden.

Tidligere varslet sprengningsarbeid i sykehusparken (nyhet 21.03.24) med opprinnelig oppstart 10/4 har fått ny oppstartsdato: 22. april. 

Heis mellom KPM og IKF har behov for modernisering. Det er planlagt utbedringer i tidsrommet 25. mars til 6. mai. Da heismaskinrommet er plassert i korridor på MDU, vil hoveddelen av arbeidet foregå i disse arealene. Til tider vil det være begrenset fremkommelighet i korridor grunnet oppsett av nødvendig utstyr til oppgraderingen. Arbeidere tilknyttet prosjektet har krav på bruk av eget verneutstyr som har gjennomgått påkrevd rutine for desinfeksjon før inntak. Man vil dermed oppleve arbeidere i annet type tøy enn det som opprinnelig er påkrevd for arbeid på MDU.

Det er planlagt oppstart av sprengningsarbeid i sykehusparken i perioden 10. april til 10. mai.  

 

Utgangspunktet er faste tidspunkt hver dag med en sikkerhetsmargin på 5 minutt.

 • Salve 1. kl. 11.45
 • Salve 2. kl. 15.45

 

Det vil dermed oppleves vibrasjoner i løpet av perioden.

 

Byggeprosjektet «Nye RH» informerer om at det i forbindelse med spunting og sprengningsarbeid er satt ut målere for støy og vibrasjoner, disse overvåkes elektronisk og vurderes av akustiker. Det er satt en maksgrense for 45 desibel som snittverdi på støy i løpet av en dag, og grensen for vibrasjoner er satt til 15 mm/s. Det er laget en tiltaksplan, bla med overvåkning av vibrasjoner og varslinger.

Generell informasjon om Nye Rikshospitalet

Science Linker er en avlsdatabase (Colony managment database) for forsøksdyr. Her registreres informasjon om avl og stamtavle, og planlagte og utførte prosedyrer. Databasen er tilgjengelig for brukere ved KPM-Rikshospitalet og KPM-Ullevål. 

Ansatte ved KPM OUS har nå utarbeidet et nettkurs der det gis opplæring i de viktigste funksjonene i databasen. 

 

Interne brukere ved KPM OUS

Kurset er tilgjengelig i Læringsportalen
Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen.

 

Eksterne brukere ved KPM OUS

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM for videre veiledning.

 

 

Kurset er ett av flere punkter som må være utført, før nye brukere gis adgang til de aktuelle seksjonene. Se mer info her Tilgang til avdelingen - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no).

I forbindelse med utskifting av transformatorstasjon og strømforsyning til Bygg 25 på Ullevål vil det være strømutkobling 14, 17 og 18 mars. KPM Ullevål vil derfor mangle strøm i tidsrommene nedenfor så fremst det ikke oppstår noe uforutsett som forlenger strømutkoblingen. 

14.03.2024 kl 20.00 - 00.00 vil strømmen være borte i hele bygget på hvitt nivå.

17.03.2024 kl 19.00- 20.00 vil strømmen være borte i hele bygget på hvitt nivå.

18.03.2024 kl 05.00-07.00 vil strømmen være borte i hele bygget på hvitt nivå.

KPM OUS har startet en gradvis overgang til mer raffinerte teknikker for løfting av mus. Dagens metode for løfting av mus er å gripe om og løfte musen etter basis av halen, og understøtte musen under forflytning. Forskning viser at haleløfting fører til stress for dyrene som kan unngås ved mer raffinerte metoder 1,2.

Raffinerte metoder er forflytning der man enten leder musene inn i et rør («tunnel handling») som så løftes over i et nytt bur, eller løfter opp musene ved å forme hendene som en skål («cupping»). Ved tunnel handling følger rørene dyrene ved burskift, og skiftes ut ved behov. Ved fysisk fengsling av mus vil det fortsatt være behov for å gripe om basis av halen, men håndtering av halen i forbindelse med korrekt teknikk for fysisk fengsling medfører ikke samme grad av stress hos musene som løfting etter halen, og motvirker ikke de positive effekter på dyrevelferd som oppnås med «tunnel og cup handling» 3.

Endringen i håndtering av mus er analog med endret praksis for håndtering av rotter for 30+ år siden, da man sluttet med å løfte og forflytte rotte ved å holde dem i halen. Her bruker vi allerede raffinerte metoder; forflytning vha rør, hender eller ved at rottene selv ledes til å gå over i nytt bur.

Oppstallingsburene for mus er nå utstyrt med blanke rør til forflytning, og nye håndteringsteknikker for forflytning av mus vil innføres gradvis ved KPM. I løpet av 2024 vil de ansatte ved KPM ta i bruk metoden, og alle ansatte går over til metoden fra og med 2025. Metoden vil implementeres i praksiskurset CAREIN, og det vil holdes infomøter og workshops for brukerne i perioden 2024-2025.

Fra 2026 skal alle som håndterer mus ved KPM OUS benytte raffinerte metoder ved forflytning, og løfting av mus etter halen vil ikke tillates etter 2025.

 

Selv om de raffinerte metodene skal benyttes ved forflytning, vil det fortsatt være behov for fysisk fengsling av musene for praktiske prosedyrer. Metoden er da at musen først hentes fra buret ved bruk av raffinerte håndteringsteknikker og deretter at en griper ved halebasis og/eller i nakkeskinnet for trygg og sikker fysisk fengsling etter standard metode.

 

Mer informasjon om metoden kan finnes her: Mouse handling | NC3Rs

 

Referanser

 1. Hurst, J., West, R. Taming anxiety in laboratory mice. Nat Methods7, 825–826 (2010)
 2. Gouveia, K., Hurst, J.L. Improving the practicality of using non-aversive handling methods to reduce background stress and anxiety in laboratory mice. Sci Rep9, 20305 (2019)
 3. Henderson, L.J., Dani, B., Serrano, E.M.N. et al.Benefits of tunnel handling persist after repeated restraint, injection and anaesthesia. Sci Rep10, 14562 (2020)

Smådyr

Det blir ikke levert dyr i uke 13.

Bestillinger til uke 14 må være oss i hende SENEST tirsdag 19/3 kl. 12.00 (uke 12).

Merk at bestillinger sendt inn i uke 13 tidligst vil bli håndtert i uke 14 og tidligst levert i uke 15.

 

Store dyr

Vi tar ikke inn stordyr i uke 13 eller mandag 1/4.

Bestillinger til uke 14 må være oss i hende SENEST torsdag 21/3 kl. 14.00 (uke 12).

Merk at bestillinger sendt inn i uke 13 tidligst vil bli håndtert i uke 14 og tidligst levert i uke 15.

OBS! Det vil fortsatt ikke være mulig å bestille stordyr til bruk på IKF under planlagt arbeid på heisen mellom KPM og IKF.

 

Med ønske om en riktig fin påske.

 

Mvh

KPM

Økt dødelighet lakterende hunnmus og avkom etter skilling

 

Se vedlagte pdf

Den 19 mars vil det være planlagt stans i ventilasjonen på alle dyrerom og prosedyrerom ved KPM Rikshospitalet fra kl 07.00 grunnet oppgradering av en eldre hovedtavle som styrer ventilasjonen. Forventet tidspunkt for oppstart av anlegget så fremt det ikke oppstår noe uforutsett, er kl 23.00

 

Det anbefales å ikke planlegge arbeid på seksjonen denne dagen hvis det ikke er helt nødvendig, da luften på rommene vil være stillestående.  Det vil ikke være tillatt å bruke inhalasjonsanestesi eller jobbe med substanser som krever fungerende avtrekk.

 

Keep Doing What You Are Already Doing But Change Half the Animals in Your Study to Female. This simple step will now incorporate sex as a variable into your design. Whether sex is contributing to your variability is determined statistically. So if you were previously comparing 2 groups by t-test, now conduct a 2-way ANOVA with sex as a factor.” M.McCarty 2015 Schizophrenia Bulletin1

Hvis det ikke er gitt en vitenskapelig begrunnelse for hvorfor studien kun er relevant i ett kjønn, kreves nå inklusjon av begge kjønn i studier finansiert av NIH (National Institute of Health, USA)2 og MRC (Medical Research Council, UK)3. NFR (Norges forskningsråd) har gitt tilsvarende uttalelser med føringer for inklusjon av begge kjønn i forskning4.

I januar i år arrangerte det finske 3R-senteret et svært interessant webinar om bruk av begge kjønn i forsøk. I webinaret fikk tilhørerne blant annet forklart at bruk av hunndyr i utgangspunktet ikke gir økt variasjon, og at det ikke er gitt at en må doble antall forsøksdyr når begge kjønn inkluderes5. I tillegg ble det vist et flytskjema, som kan brukes til å undersøke om en forsøksprotokoll er optimal med tanke på valg av kjønn og inklusjon av begge kjønn6. Skjemaet er under utvikling, og forventes etter hvert å bli tilgjengelig som et interaktivt verktøy. KPM vil fremover vurdere inklusjon av begge kjønn i forsøk, og vitenskapelig begrunnelser dersom dette ikke gjøres, i forbindelse med lokal vurdering av forsøksdyrsøknader.  

Det finske 3R-senteret har lagt et opptak av webinaret åpent tilgjengelig på nett, og vi har fått tillatelse til å dele lenken fra vår nettside. KPM OUS anbefaler alle brukere om å se webinaret ved å følge vedlagte lenke:

Fin3R Webinar: One sex fits all? The current thinking on sex inclusive in vivo research | University of Helsinki

 

Referanser

 1. Incorporating Sex as a Variable in Preclinical Neuropsychiatric Research - PMC (nih.gov)
 2. NIH Policy on Sex as a Biological Variable | Office of Research on Women's Health
 3. Sex in experimental design – MRC – UKRI
 4. Forskningsrådets høringsuttalelse 15.6.2023 - NOU 20235 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.pdf
 5. Statistical simulations show that scientists need not increase overall sample size by default when including both sexes in in vivo studies - PubMed (nih.gov)
 6. OSF Preprints | Sex Inclusive Research Framework (SIRF): an evaluation tool to assess whether an in vivo research proposal follows the sex inclusive research philosophy

Reminder! 

Annual report for 2023 must be delivered via FOTS, at the latest on Feb 29th 2024.

Annual reports are also required if the project is still active and no animals were used in 2023.

For projects where the FOTS id expired and/or the experiments were completed in 2023, you must also terminate the project in FOTS ("Terminating the experiment"). 

FOTS annual reporting guidance (pdf)

(the pdf is attached in the procedure eHåndbok - Søknad om dyreforsøk )

 

If the annual report is not submitted by the deadline, Mattilsynet will send a decision on compulsory fines.


For Science Linker users:
To get numbers for the annual report- right click on the orange button "Reports" in the rack dialog in Science Linker.​

 

 

Byggeaktivitet, informasjon fra OUS EIE

Sykehusparken:

Forberedende arbeider er i gang, med oppsett av støyreduserende materiell, utstyr og tunell for fotgjengere.

Spunting i Sykehusparken, oppstart i uke 7. Sprengningsarbeider vil starte etter spuntarbeidene.

Grunnet nedstenging av eksisterende telefonnettverk for trådløse telefoner ved KPM Rikshospitalet er det nå opprettet nye telefonnummer ved seksjonen.

 

Nummer til resepsjonen (tidligere 230 73 150): 475 01 355

 

For eksisterende brukere som tilhører målgruppen*, er frist for gjennomføring innen 31. mars 2024

 

Alle som arbeider med dyr skal opprettholde kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning som angitt i Forsøksdyrforskriftens §24, 2. ledd. I EUs "Education and Training Framework document" er dette beskrevet som Continuing Professional Development (CPD).

 

Kurset skal gjennomføres minimum hvert 5. år og tas via Læringsportalen OUS.

Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen

 

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM via dette nettskjema for videre veiledning.

 

*Målgruppen for CPD-kurset er brukere ved KPM som har gjennomført relevant forsøksdyrkurs i hht FELASA krav til kategori C personell eller EU funksjon A og/eller B for mer enn 5 år siden og etter 1996. 

Annual report for 2023 must be delivered via FOTS, at the latest on Feb 29th 2024.

Annual reports are also required if the project is still active and no animals were used in 2023.

For projects where the FOTS id expired and/or the experiments were completed in 2023, you must also terminate the project in FOTS ("Terminating the experiment"). Users are recommended to submit the final report before the end of 2023 (submission of final report in 2024 will NOT offset FOTS from requesting an annual report for 2024).

 

FOTS annual reporting guidance (pdf)

(the pdf is attached in the procedure eHåndbok - Søknad om dyreforsøk )


For Science Linker users:
To get numbers for the annual report- right click on the orange button "Reports" in the rack dialog in Science Linker.​

 

Ventilasjonen er i gang igjen, nedventilerte benker kan benyttes. 

Alle som arbeider med dyr skal opprettholde kompetansen gjennom kontinuerlig praksis og utdanning som angitt i Forsøksdyrforskriftens §24, 2. ledd. I EUs "Education and Training Framework document" er dette beskrevet som Continuing Professional Development (CPD).

 

Kurset skal gjennomføres minimum hvert 5. år og tas via Læringsportalen OUS.

 Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen.

 

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM via dette nettskjema for videre veiledning.

 

For eksisterende brukere som tilhører målgruppen*, er frist for gjennomføring innen 31. mars 2024 

 

*Målgruppen for CPD-kurset er brukere ved KPM som har gjennomført relevant forsøksdyrkurs i hht FELASA krav til kategori C personell eller EU funksjon A og/eller B for mer enn 5 år siden og etter 1996. 

Gnagere

Siste levering av dyr før jul er uke 51. 

Disse må bestilles som vanlig uken før.


Første levering av dyr etter nyttår er uke 1.

For levering av dyr til uke 1 må bestillingen være oss i hende senest tirsdag i uke 51 innen vanlig tidsfrist.

Unntak: Charles River har frist for bestilling tirsdag uke 50 for levering uke 1!

 

 

Store dyr

Siste levering av store dyr før jul er uke 51.

Disse må bestilles som vanlig uken før.


Første levering av dyr etter nyttår er uke 1.

For levering av dyr til uke 1 må bestillingen være oss i hende senest torsdag i uke 51 innen vanlig tidsfrist.

 

 

Vi ønsker alle våre brukere en fredfylt jul, et riktig god nytt år, og takker for samarbeidet i 2023.

 

Mvh oss ved KPM OUS

Søknadsfrist 1/12-23.

For mer informasjon, inkludert påmeldingslink og tidsplan:

CAREiN - Course in Animal Research (pig, rodent and model fish) | The Laboratory Animal Facility | UiB

​Kurset er nettbasert, og krever ikke fysisk oppmøte ved UiB.

 

Vær obs på at de som skal jobbe praktisk med dyr må kombinere det nasjonale teorikurset CAREIN med det lokale praksiskurset MF9495P.
Informasjon om påmelding for praksis våren 2024 kommer senere.

Dato og tidsrom: Torsdag den 19 oktober kl. 06:00-09:00
Gjelder Rikshospitalet, avsnitt A3, alle etasjer.

Bakgrunn

Den 18/9-23 mottok KPM Rikshospitalet resultatene fra siste helsemonitorering utført av Idexx. Rapporten viste positivt utslag for Aspiculuris tetraptera (pinworm) på rom 46 og 38. Pinworm er en nematode parasitt som lever i cecum eller colon hos gnagere. Infeksjonen vil vanligvis være subklinisk og spres ved fækal-oral smitte. Resultat fra helsemonitorering utført for 1 år siden hadde samme utfall på rom 46 (positivt utslag for pinworm), der 1 avlslinje utmerket seg med svært høy insidens av positive resultater blant indeksdyr. Etter behandling med fenbendazole i drikkevannet på alle dyrerom (som beskrevet under) var PCR analyser for pinworm negative ved helsemonitorering på alle rom i februar og mai 2023.

 


Tiltak og oppfølging

Etter mottak av analysesvar den 18/9 ble de positive rommene umiddelbart stengt for brukere, og strenge tiltak for håndtering av dyr og burmateriell ble innført. Ved nekropsi av mus fra den tidligere nevnte avlslinje på rom 46 ble tilstedeværelse av pinworm bekreftet den 19/9. Nye prøver for PCR analyse er den 19/9 tatt av alle bur på rom 46, 38 og 39 for å kartlegge omfang av infeksjon (rom 39 er inkludert grunnet nylig flytting av dyr fra rom 38).


På grunnlag av rapport mottatt fra Idexx, nekropsi og erfaringer fra 2022 vil alle bur på KPM Rikshospitalet bli behandlet med fenbendazole (Panacur Aquasol 200mg/ml) i drikkevannet fra torsdag 21/9. Behandling med Panacur (200mg/ml) vil foregå i 7 dager i 5 perioder, med 1 uke med vanlig vann mellom hver behandling. Flaskene skiftes ut av KPMs personale 2 ganger i uken. Drikkeflasker til mus (250 ml) tilsettes 0,14 ml Panacur Aquasol. Drikkeflasker til rotte (500 ml) tilsettes 0,27 ml Panacur Aquasol.

 

Etter oppstart av behandling med fenbendazole vil gjeldende restriksjoner på stengte rom oppheves, med følgende unntak:

Gnotobiotiske dyr/bur, som har blitt/blir håndtert med strikte aseptiske prosedyrer i hele oppstallingsperioden, unntas fra krav om fenbendazole behandling.
Avlslinjen på rom 46, som har/hadde høy insidens av positive PCR analyser i 2022 og 2023, kan ikke håndteres/benyttes i forsøk av bruker. Dette gjelder også avkom fra denne linje som er flyttet til rom 38. Egne tiltak for de aktuelle avlsdyr på rom 46 og linjen generelt vil iverksettes etter samråd med aktuelle bruker.   
 


Det er viktig at alle brukere utviser aktsomhet mhp å unngå spredning av pinworm til andre KPM seksjoner eller andre forsøksdyravdelinger.​

Prosjekt for utskifting av lys og automatikk på KPM RH har startet opp etter ferien. Fra uke 33 til utgangen av uke 36 vil det være redusert fremkommelighet og ustabil ventilasjon på rom 38, 44, 46, 47, 48, 49, 52 og 59.

I uke 38-39 (20/9 -29/9) skal det skiftes automatikk på alle prosedyrerom venstre side i korridoren på MDU (cellelab, IVIS/UL rom, storelab og mikroinjeksjon). Det vil dermed ikke være mulig å benytte disse prosedyrerommene i denne perioden.​​

​Prosjekt for utskifting av lys og automatikk på KPM RH har startet opp etter ferien. Fra uke 33 til utgangen av uke 36 vil det være redusert fremkommelighet og ustabil ventilasjon på rom 38, 44, 46, 47, 48, 49, 52 og 59.

I uke 38 (18/9 -25/9) skal det skiftes automatikk på alle prosedyrerom venstre side i korridoren på MDU (cellelab, IVIS/UL rom, storelab og mikroinjeksjon). Det vil dermed ikke være mulig å benytte disse prosedyrerommene denne uken.


Det er nå kommet melding om  leveringsproblemer for Bupaq vet (se nyhet 16.06.23), og KPM OUS velger derfor å bestille inn Vetergesic 0,3 mg/ml som erstatning for Temgesic. Dette er tilsvarende Temgesic, men tilsatt konserveringsmiddel. Før leveringsproblemene fikk KPM OUS en mindre mengde Bupaq levert, dette kan benyttes i forsøk av brukere som ønsker buprenorfin uten tilsatt konserveringsmiddel.​​


OUS procedure 134760, Analgesia protocols for rodents, describes the minimum requirements for analgesia when doing surgical procedures in rodents. The mandatory use of eye ointment during anaesthesia, irrespective of duration, is also described. All users are reminded about this important measure, that prevents intra- and postoperative pain and inflammation.

Viscotears eye ointment is available from KPM at no cost.​

Eye ointment

To avoid damage and pain caused by corneal drying during anaesthesia, eye ointment (Viscotears, Artelac) must be applied during all types of anaesthesia. Eye ointment containing paraffin is not suitable in rodents.​

Det er meldt mangel ut året for Temgesic inj. KPM OUS har valgt Bupaq vet inj 0.3 mg/ml som erstatningsmiddel. Bupaq tilsvarer Temgesic; styrke 0.3 mgl/ml (buprenorfin) og inneholder ikke konserveringsmiddel. Vi har fått noe medikament levert, og venter på bekreftelse fra apotek for en større leveranse til å dekke behovet ut året.​

Teorikurs
Teoridelen av forsøksdyrkurset CAREIN arrangeres nå som et nasjonalt kurs. Kurset er utarbeidet av og arrangeres i samarbeid av institiusjonene UiO, UiT, NTNU og UiB. KPM OUS bidrar med lærerkrefter. UiB er vertsinstitiusjon. Kurset vil arrangeres to ganger per år. 

Det er åpnet for påmelding til høstens teorikurs, følg lenken 
https://www.uib.no/en/rg/animalfacility/158115/carein-course-animal-research
​Påmeldingsfrist 31/7 (garantert opptak) og 16/8 (mulig opptak). 
Kurset er nettbasert og krever ikke fysisk oppmøte ved UiB. 
Kursstart er 24. august. 

Praksiskurs
Det nasjonale forsøksdyrkurset dekker de teoretiske kravene til funksjon A, B, D etter EUs direktive 2010/63/EU. ​ For d
e som skal utføre forsøk ved KPM, må kurset kombineres med UiOs praksiskurs MF9495P

Det er åpnet for påmelding til praksiskurset. Påmeldingsfrist 18/8. 
Se vedlagte notat om påmelding for forskere som ikke har studierett ved UiO.

Ved KPM-OUS tilbys praksisplass ved kurset MF9495P for studenter tilknyttet OUS og Klinmed UiO. Høsten 2023 vil praksis ved OUS tilbys ukene 40, 41 og 44 for studenter som er tatt opp til kurset MF9495P. Undervisningen holdes ved KPM-Rikshospitalet onsdag-fredag de aktuelle ukene. Det vil holdes en felles forelesning i Zoom med praktisk informasjon for studentene som skal ha praksis ved KPM OUS, tidspunkt for denne annonseres senere.
I tillegg vil det holdes en felles introforelesning i Zoom den 13. september kl 12 for alle studentene som er påmeldt MF9495P. 

Leverandør av Temgesic 0,3 mg/ml inj har meldt mangel ut året. KPM OUS jobber med å skaffe erstatningspreparat.  ​


Tidsplan for arbeid med utskifting av taklamper og automatikk på KPM er noe endret. 

Ny foreløpig tidsplan er som følger: 

Uke 22 - 25: MDU grønn korridor 

Uke 25- 26: Infeksjon

Uke 26 - 27: Rom på høyre side grønn korridor/venstre side rød korridor. 

Uke 33 - 34: MDU rød korridor

Uke 34: Materiell sluse (MDU/inf/stordyr)

Uke 35 – 36: Prosedyrerom venstre side korridor MDU + lab 49A​Seksjonen starter med en gradvis overgang til strålesterilisert SDS RM3 breeding diet​
fra og med neste uke. Se bakgrunn og begrunnelse i nyhet fra 13.12.22.

Fra den 2/5 vil det startes arbeid med utskifting av taklamper og automatikk på alle dyrerom og tilhørende prosedyrerom på KPM-Rikshospitalet. Det vil dermed være redusert fremkommelighet på de aktuelle rommene hvor arbeid utføres i tillegg til korridoren utenfor. Ventilasjon og lys vil være periodevis nede i løpet av dagen som er avsatt til arbeid på hvert enkelt dyrerom/prosedyrerom.  

Noe støyende arbeid må påregnes.

Foreløpig tidsplan er som følger (avvik kan forekomme):

Uke 18 - 19: Stordyr

Uke 19 -  24: SPF + MDU grønn korridor (inkludert alle rom høyre side grønn korridor/venstre side rød korridor)

Uke 25 – 26: MDU rød korridor høyre side

Uke 26-27: Infeksjon
Ønsker du tilgang til historikk, ta kontakt med Gro Flatekval grofu@ous-hf.no

 

 

Sist oppdatert 29.05.2024