Ofte stilte spørsmål KPM

Her har vi samlet noen av de hyppigste spørsmålene vi får fra brukere. Kanskje finner du svar på det du lurer på her?

Se informasjon under tema Ny bruker- Tilgang. Før du gis tilgang må du dokumentere kompetansen din og få denne vurdert og godkjent av KPM OUS, ha en omvisning og brannvernrunde, sende inn nettskjema, registreres i FOTS og i minst en gitt FOTS id. Du må være registrert som medarbeider på alle FOTS id der du skal jobbe praktisk med dyrene. I nettskjema blir du bedt om å legge ved dokumentasjon på kompetanse. 

​Besøk av studenter og forskere uten egen adgang må godkjennes av seksjonsleder ved KPM eller dennes stedfortreder, og søknad må gis av ansvarlig søker. Se retningslinjen "Henvendelser ​vedrørende besøkende" vedlagt i prosedyren eHåndbok - Adgangskontroll ved Komparativ medisin (ous-hf.no).​​​

KPM tilstreber å gi søknadene lokal vurdering innen 10 dager. Ved mangler settes søknaden i kladd for søkers revisjon. Ved andre gangs innsending har ikke KPM definert en tid for lokal vurdering. Når søknaden er av tilfredsstillende kvalitet sendes den til behandling til Mattilsynet. Saksbehandlingstiden hos MT er inntil 40 arbeidsdager + inntil 15 dager for kompliserte søknader.

Endringer i et prosjekt kan sendes som melding eller som søknad. For endringer som kan påvirke dyrevelferden negativt, må det sendes endringssøknad. Denne vil saksbehandles av Mattilsynet. For andre endringer kan det sendes melding. Denne er gjeldende fra den er lokalt vurdert ved KPM og sendt til Mattilsynet til info.

Endringsmelding eksempel: Legge til nye medarbeidere, endring i metode som ikke påvirker dyrevelferden negativt.

Endringssøknad eksempel: Utvide varigheten på prosjektet (inntil maks 4 år), øke antallet intervensjoner ( feks injeksjoner, blodprøver), øke antallet dyr, alle endringer i metode som kan påvirke dyrevelferden negativt.

Endringsmeldinger og endringssøknader sendes via den aktuelle FOTS id endringen skal gjelde for. Du finner et valg for dette i den blå hovedmenyen til venstre i førstesiden av søknaden din (søknad/melding om endringer).

Dette håndteres ulikt på de tre seksjonene.

KPM-Radiumhospitalet
Ta kontakt med seksjonsleder Britt Kjempengren brkjem@ous-hf.no

KPM-Rikshospitalet
Dette reguleres av burkvoter, dvs et definert antall burplasser per klinikk. Klinikkene søker om kvoter etter gitte frister som meldes ut av KPM avdelingsleder. Kvotene tildeles for perioder av 2 år om gangen.  Nye brukere må ta kontakt med egen klinikk for å få tildelt en andel av burkvoten, før forsøkene kan startes.

KPM-Ullevål
Dette reguleres av en egen avtale om burkvote mellom IEMF og KPM OUS. Ved ønske om samarbeid med IEMF, ta kontakt med IEMF instituttleder.

KPM gir dyrene daglig stell og tilsyn, dette innbefatter blant annet å følge opp at dyrene har fôr og vann. Ved burskift gis hvert enkelt dyr et nærmere tilsyn. Ansvarlig søker har ansvaret for å ha tilstrekkelige ressurser og å følge opp egne dyr i forsøk. ​Når det kan forventes at dyrene vil få symptomer som krever tiltak, må ansvarlig søker følge opp dette. Plan for oppfølging av dyrene skal være beskrevet i godkjent FOTS id, og ansvarlig søker må følge opp at dyrene får tilstrekkelig tilsyn. Hvis bruk av scoreskjema er beskrevet i FOTSen, må dette følges opp av ansvarlig søker. Søker eller en annen medarbeider på prosjektet må være tilgjengelig for KPM ved behov. Ved fravær/ferier må ansvarlig søker sørge for å ha en stedfortreder som KPM kan kontakte.
KPM kan bistå med oppfølging av dyr i et gitt forsøk, dette må da avtales nærmere og​​ direkte med KPM.

For alle aktuelle forsøk skal det gjøres en risikovurdering. Skjema for risikovurdering finner du som vedlegg i prosedyren eHåndbok - Bruk av kjemikalier i forsøk - Komparativ medisin (ous-hf.no). Det må tas høyde for faren for utskillelse av aktive stoffer eller metabolitter via urin og feces, og faren for spredning av kjemikaler eller metabolitter via støv ved stell og håndtering. Risikovurderingen gjøres av søker og skal godkjennes av KPM.

Hovedfokus i prosjektmøtet skal være dyrene, praktiske forhold og HMS. Gi en kort presentasjon av det vitenskapelig prosjektet, men fokuser så på prosedyrer, plan for oppfølging, endepunkt og tiltak. Avklar med KPM hva du evt kan få bistand til, hvilke HMS-tiltak det evt er behov for og andre praktiske forhold. I tillegg er prosjektmøtet en god anledning for KPM og nye brukere å bli litt kjent.

KPM tar kontakt med deg for å avtale en tid for prosjektmøte, når du har fått godkjent en ny FOTS id. For prosjekter som er en videreføring vil det ikke alltid være behov for et nytt prosjektmøte.

Vedlegg 1 i prosedyren  eHåndbok - Søknad om dyreforsøk (ous-hf.no)​  gir en oversikt over KPMs forventninger til innholdet i prosjektmøtet.​​

Tidligere hadde en ansatt ved forsøksdyravdelingen en formell rolle med tittel"Ansvarshavende", dette var gjerne avdelingens leder/veterinær. Etter ny forskrift om bruk av dyr i forsøk trådte i kraft i 2015, er dette ansvaret fordelt på flere roller. PMSK= person med særskilt kontrollansvar, som har ansvaret for å ha den overordnede kontrollen med dyrevelferden og stellet av dyrene. Det er PMSK som gir lokal vurdering av søknader, og PMSK eller dennes stedfortredere tar avgjørelser om nødvendige tiltak med tanke på oppfyllelse av bestemmelsene i forskriften, og vil registrere avvik i OUS avvikssystem Achilles ved brudd på Forskrift om bruk av dyr i forsøk, og vil følge opp at avviket følges opp og lukkes med korrekte tiltak.​​Sist oppdatert 18.07.2023