Informasjon fra Mattilsynet

Informasjon som personell med særskilt kontrollansvar (PMSK) mottar fra Mattilsynet for formidling til brukerne, vil publiseres her.

Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK)

 

Her kommer en ny oppdatering fra Mattilsynet.

 

FORSØK MÅ GJENNOMFØRES I TRÅD MED GODKJENNINGEN

De fleste vitenskapelige tidsskrifter krever at forfatteren oppgir en ID for etisk godkjenning når publikasjonen inkluderer bruk av dyr i forsøk. Mattilsynet har oppdaget tilfeller av manglende samsvar mellom metoder beskrevet i vitenskapelige publikasjoner, og godkjenningen som ligger til grunn for forsøkene i den aktuelle søknaden. Vi ser på dette som svært alvorlig.  Hvis et forsøk ikke blir utført i henhold til godkjenningen, kan dette anses som et brudd på dyrevelferdsloven. Det er også forskningsetisk uansvarlig å vise til en godkjenning som ikke dekker publiserte metoder.

 

Når det er nødvendig å gjøre endringer som vil påvirker dyrevelferden i et forsøk, må forsøksansvarlig søke om dette i FOTS. Vi minner om at det ikke er anledning å få godkjenning for endringer av forsøk i etterkant.

 

Mattilsynet kan ved en inspeksjon velge ut publisert materiale og sammenligne med godkjente forsøk tilbake i tid. Vi vil nå oppfordre dere til en lokal diskusjon rundt hvordan man sikrer at godkjenningen og påfølgende publikasjon samsvarer, samt hvordan man sikrer at oppgitt ID for etisk godkjenning i en publikasjon faktisk er riktig og gyldig for hele forsøksperioden. Denne diskusjonen kan også tas opp med forskningsetisk komité ved de virksomheter som har dette.

 

NY INNSYNSRUTINE I MATTILSYNET FRA 22.04 2024

Mattilsynet mottok i 2023 over 40 000 innsynshenvendelser. Det er behov for et mer systematisk arbeid med tilhørende ressurser for å effektivisere behandlingen av disse. Mattilsynet har derfor etablert et nytt interregionalt innsynsteam som vil behandle alle innsynskrav fra og med mandag 22. april. Forsøksdyrforvaltningen vil ikke rutinemessig få informasjon om at det er bedt om innsyn i en sak. Dette medfører at søker heretter ikke får informasjon om at det er bedt om innsyn i en søknad.

Dersom opplysninger i en søknad eller i vedlegg inneholder informasjon som det er ønskelig å unnta offentlighet, er det svært viktig at dette blir markert i søknad og vedlegg. Dere må også begrunne hvorfor opplysninger skal unntas offentlighet og vise til korrekt lovhjemmel for dette.

Dersom innsynsteamet har spørsmål om hva som kan være offentlig i en søknad, vil de kontakte oss saksbehandlerne. Vi vil alltid kontakte søker om vi er i tvil. Dette vil sikre at innsynskravet blir vurdert riktig.

 

Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK)

 

Vi vil med dette minne om fristen for å rapportere bruk av forsøksdyr i 2023. Rapporteringen gjøres i FOTS, og fristen er  1. mars.  Se lenke til veiledning for rapportering: Slik rapporterer du om bruk av dyr i forsøk | Mattilsynet

 

For sen rapportering vil kunne utløse vedtak om tvangsmulkt. Slike vedtak blir stilet til virksomheten der forsøket har foregått, med referanse til de forsøkene som ikke er rapportert.

 

Vi ber dere som har rollen som PMSK å bidra til at alle forsøksansvarlige tilknyttet deres virksomhet rapporterer i tide.

 

  1. april åpner FOTS for rapportering for 2024.

 

Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK)

 

VEILEDNING - RAPPORTERING

Nå nærmer det seg årsrapportering for 2023. Fristen er 1. mars. For at kvaliteten på rapportene skal bli så god som mulig, ber vi om at alle forsøksdyrvirksomheter informerer sine brukere om viktigheten av å rapportere riktig fra alle godkjente forsøk og viser til veiledningen som ligger på våre nettsider. Slik rapporterer du om bruk av dyr i forsøk | Mattilsynet. Vi har erfaring for at det kan være til dels store feil i det som rapporteres inn, og vi har de senere årene brukt mye tid på å korrigere en del av disse feilene. Veiledningen er laget med utgangspunkt i vanlige feil.

 

Til personell med særskilt kontrollansvar (PMSK)

Vi vil med dette minne om fristen for å rapportere bruk av forsøksdyr i 2022. Rapporteringen gjøres i FOTS, og fristen er  1. mars.

F
or sen rapportering vil kunne utløse vedtak om tvangsmulkt. Slike vedtak blir stilet til virksomheten der forsøket har foregått, med referanse til de forsøkene som ikke er rapportert.

Vi ber dere som har rollen som PMSK å bidra til at alle forsøksansvarlige tilknyttet deres virksomhet rapporterer i tide.

1. april åpner FOTS for rapportering for 2023.

Med vennlig hilsen

Mattilsynet ​


Sist oppdatert 06.05.2024