Komparativ medisin

Komparativ Medisin (KPM) er en avdeling under Forskningsstøtte – Oslo Sykehusservice ved OUS.

Avdelingen består av tre seksjoner beliggende på henholdsvis Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål. Avdelingsleder har kontor ved Rikshospitalet.

 

Se avdelingens nettside for mer informasjon: Komparativ medisin OUS

Tilbyr oppstalling av mus, rotter, kaniner og store dyr. Avdelingen holder kurs for forskere flere ganger i året og vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester. Det finnes en egen infeksjonsavdeling her hvor det kan jobbes med infeksiøse agens.


Ta kontakt med oss på: kpm-rh@ous-research.no eller telefon  475 01 355  

Seksjonen tilbyr oppstalling av mus. Hovedaktiviteten er kreftforskning, og lokalene er tilpasset forsøk med immundefekte dyr og er blant annet utstyrt med preklinisk MR.

Ta kontakt med oss på: KPM.Rad@ous-hf.no eller telefon  22 78 12 87.  

Seksjonen tilbyr oppstalling av mus og rotter. Hovedaktiviteten er hjerteforskning, og lokalene er blant annet utstyrt med preklinisk MR. 


Ta kontakt med oss på: kpm-ull@ous-research.no eller telefon 23 01 68 38.
Ledelsen

Alle tre seksjoner ledes av en seksjonsleder som er oppnevnt av Mattilsynet med følgende ansvar ved egen seksjon i forhold til forskrift om forsøk med dyr: Person med særskilt kontrollansvar (PMSK), person med lederansvar og ansvar for etterlevelse av forskrift. Henrik Rasmussen er avdelingsleder. Tre av avdelingens veterinærer har ph.d. og to har fullført LabVet Europe programme


Avdeling for Komparativ medisin (KPM)

Foto Henrik Rasmussen

Henrik Rasmussen

Avdelingsleder

henrra@ous-hf.no 23 07 31 47 / 986 62 323

 

Seksjon KPM Rikshospitalet

En person som smiler for kameraet

Marianne Aannestad

Seksjonsleder

johama@ous-hf.no 23 07 31 46 / 924 01 151

 

Seksjon KPM Radiumhospitalet

En kvinne med blondt hår

Britt Kjempengren

Seksjonsleder

brkjem@ous-hf.no 22 78 12 77 / 928 48 863

 

Seksjon KPM Ullevål

 

 

KPM stab

En kvinne med langt hår

Kjersti Janette Kjos Wamstad

Rådgiver adm

kwamstad@ous-hf.no 475 01 355

Autorisert dyrepleier og mangeårig kontorleder ved KPM

 

Hovedarbeidsoppgaver
-Føre internt regnskap, utgående fakturering, samt sammenstilling av underlagstall, for KPM OUS tre seksjoner
-Bidra til regnskap prognose og budsjettplanlegging
-Ansvar for føring av 870704 ellers superbruker i lønns- og fraværsystem (GAT)
-Resepsjonsfunksjon

Et nærbilde av en person som smiler

Karin Westereng Handegård

Avdelingsveterinær

uxwekd@ous-hf.no 905 05 263

Autorisert veterinær, PhD.


Hovedarbeidsoppgaver

-Navngitt veterinær for KPM OUS tre seksjoner*
-Regelmessig tilsyn av dyr og aktivitet ved de tre seksjonene
-Sekretær for dyrevelferdsenheten (DVE) ved KPM OUS
-Gi råd om dyrenes velferd og behandling til PMSK, DVE og KPMs brukere**
-Delta i lokal vurdering av forsøksdyrsøknader i FOTS, med hovedansvar for vurdering av endringsmeldinger og endringssøknader
-Bidra til KPMs helsemonitoreringsprogram
-Lede opplæringsprogrammer innen praktiske prosedyrer til gjennomføring av dyreforsøk

Karin har kontorplass ved KPM-Radiumhospitalet.

* rollen er definert i Forskrift om forsøk med dyr § 27
** se beskrivelse av rollen (designated veterinarian)  i EUs veiledningsdokument Directive 2010/63/EU on protection of animals used for scientific purposes : education and training framework

Person som smiler mot kamera

Gro Furset Flatekval

Spesialrådgiver

grofu@ous-hf.no

Autorisert veterinær, PhD, og fullført LabVet Europe programme.

Hovedarbeidsoppgaver
-Delta i lokal vurdering av forsøksdyrsøknader i FOTS
-Utvikle og oppdatere KPMs hjemmeside, brukerveiledninger og avdelingsovergripende prosedyrer
-Veilede seksjonsledere i tolkning og praktisering av regelverk knyttet til bruk av dyr i forsøk
-Bidra til utvikling, drift og undervisning av forsøksdyrkurs nasjonalt og lokalt
-Lederstøtte i anbudsprosesser og tilsyn fra myndigheter
-Saksforberedelse for ledergruppe- og koordinatormøter i KPM OUS

 

Kontakt

Telefon

KPM Radiumhospitalet:

22 78 12 87

KPM Rikshospitalet:

475 01 355

KPM Ullevål:

23 01 68 38.

Slik finner du fram

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo