Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Vi arbeider for å bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer som lever med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet.

Lærings- og mestringsvirksomhet omfatter alt fra individuell pasient- og pårørendeopplæring til gruppetilbud og likepersonsarbeid og er aktuelt i alle deler av helsetjenesten; fra forebygging til rehabilitering.

Kompetansetjenestens målgruppe er derfor alle som er involvert i lærings- og mestringsvirksomhet, både i sykehus og kommune, inkludert frivillig og privat sektor.

Støtte til å mestre

En god helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og skade rammer oss.

I lærings- og mestringstilbud legges det til rette for at brukere, pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å håndtere helseutfordringene på en god måte for seg selv og sine.

Brukermedvirkning er en forutsetning for all lærings- og mestringsvirksomhet. Et godt samarbeid mellom brukere og fagpersonell om lærings- og mestringstilbud er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt.

NK LMHs nettside: mestring.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg 6, 9. etasje.
Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo