Validering av tørrsterilisator

For at steriliseringen med tørr varme skal bli vellykket er man avhengig av riktig temperatur og tid i et gitt tidsintervall. Tørrsterilisering foregår ved høy temperatur over et gitt tidsintervall. Varmluft fordeles langsomt og er derfor mindre egnet og tar lengre tid enn vanndampsterilisering.

For sterilisering er det minimumskrav til temperatur og virketid:

160 ̊C i 120 minutter
170 ̊C i 60 minutter
180 ̊C i 30 minutter (anbefalt)

Tørrsterilisering er godt egnet til medisinsk utstyr av metall eller glass og små mengder forbruksmateriell som kompresser og tupfre.

Kontroll av steriliseringsprosessen omfatter både sjekk av funksjonen hver gang sterilisatoren brukes, periodiske kontroller med biologisk indikator, kjemisk indikator og en årlig validering. Kontrollene bidrar til å kvalitetssikre steriliseringsprosessen og gjør det enkelt å avdekke eventuelle feil.

Sekjson for dekontaminering tilbyr validering av tørrsterilisator.
Valideringen utføres iht. HTM 2010-Health Technical Memorandum Sterilization (UK)- Del 3 av veilederen omhandler validering av tørrsterilisator.

En forutsetning for produksjon av sterilt utstyr er at sterilisatoren også får planlagt og forebyggende vedlikehold og service. Det er viktig å skille validering fra service. Validering kan avdekke behov for service eller reparasjon.  

Sist oppdatert 14.02.2024