Kontroll av dialysevæske

Seksjon for dekontaminering drifter en landsdekkende tjeneste med analyse av dialysevann fra dialysemaskiner.

Dialysevannet kan forurenses av både kjemiske og mikrobiologiske faktorer. Den største utfordringen for vannkvaliteten er risikoen for dannelse av biofilm i vannrenseanlegget og i vannets distribusjonssløyfe. Regelmessig bruk av systemet og rutinemessig desinfeksjon av distribusjonssløyfen er viktig for å begrense problemet. Det er også anbefalt å kontrollere vannet regelmessig for endotoksiner og kimtall.

​For å beskytte hemodialysepasienter fra bivirkninger og eller skadelige effekter av kjemiske og mikrobiologiske forurensninger er det stilt krav til dialysevann og dialysevæske iht. Veileder for tilvirkning og håndtering av dialysevæske, IS 2214 og standardene ISO 13959, ISO 11663:2009​.

I Norge anses dialysevæske og substitusjonsvæske som legemiddel. Dermed er det nødvendig å sikre at vannrenseanlegg er i orden og at kvaliteten på dialysevannet er i samsvar med kravene som fremkommer av standardene ISO 13959 og ISO 11663:2009.

Vår tjeneste bistår med kimtalls- og endotoksinanalyser av dialysevann (kun mikrobiologiske analyser) og utfører i dag slike prøver for 48 enheter i Norge. Les mer om kimtallsbestemmelse og endotoksintestesting herunder.

Kimtall er en betegnelse på det totale antall levende bakterier og sopp (mugg og gjær) som påvises i drikkevannet, og gir en indikasjon på hvor god kvaliteten på drikkevannet er. Helsedirektoratets Veileder for tilvirkning og håndtering av dialysevæske fra 2014 angir en grenseverdi på 100 bakteriekolonier (CFU) pr ml vann.

Seksjon for dekontaminering utfører kimtallbestemmelse på filter fra Swinnexhus og vannprøver fra vannrenseanlegg og HD-maskiner. Prøvene sås ut på vekstskåler og inkuberes i 7 dager ved romtemperatur før resultatet foreligger.

For mer informasjon om denne tjenesten kontakt oss på: dekontaminering@ous-hf.no eller på tlf.nr.: 23071135

Gram-negative bakterier kan formere seg raskt i vann som brukes i hemodialysesystemer, og når disse bakteriene dør frigjøres giftstoffer (endotoksiner) fra bakteriens cellevegg. Dersom disse giftstoffene finner veien til blodsirkulasjonen eller til organer kan de gi feber eller andre reaksjoner hos pasienten. Krav til kontroll av vann til dialyse og dialysevæsker er angitt i ISO 11663:2009(E).

Seksjon for dekontaminering utfører endotoksintesing i dialysevann og dialysevæsker. Testen er en kvantitativ, kinetisk test med meget høy sensitivitet og har en nedre deteksjonsgrense på 0,005 EU/ml. ​

Sist oppdatert 14.02.2024