Manuell (kjemisk) desinfeksjon

​Etter manuell vask må utstyret desinfiseres med et godkjent, kjemisk desinfeksjonsmiddel, følg produsentens bruksanvisning.

Desinfeksjon uskadeliggjør de fleste patogene bakterier, virus og sopp, men inaktiverer vanligvis ikke bakteriesporer. Mindre enn 1:100 000 vegetative mikrober overlever desinfeksjonsprosessen, men desinfeksjon er ikke det samme som sterilisering.

Varmedesinfeksjon i maskin er foretrukket desinfeksjonsmetode, men for utstyr som ikke tåler varmebehandling, eller dersom en vaskedekontaminator ikke er tilgjengelig, kan kjemisk desinfeksjon benyttes. Liste over godkjente kjemiske desinfeksjonsmidler finnes på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Ved blanding av desinfeksjonsmiddel, kontroller alltid holdbarheten på middelet, og skriv dato for blanding og holdbarhet på flasken med ferdigblandet desinfeksjonsmiddel. Lag alltid fersk bruksløsning, iht. instruksjonene fra produsenten. Før bruk må det kontrolleres at middelet er kompatibelt med utstyret man skal desinfisere, ellers risikerer man å ødelegge instrumentene. Overhold kontakttiden med et tidsur.

Personlig verneutstyr skal alltid brukes, beskytt hud og slimhinner, spesielt øynene er utsatt. Se i sikkerhetsdatabladet hva som er nødvendig.

Etter desinfeksjon skal det kjemiske desinfeksjonsmiddelet skylles av med rent (sterilt) vann, ettersom rester av desinfeksjonsmiddel på instrumentene kan skade slimhinner og hindre den videre steriliseringsprosessen. Deretter skal utstyret tørkes med en ikke-loende papirserviett eller en klut. Rent og urent utstyr skal holdes adskilt, og det er viktig å unngå rekontaminering av det desinfiserte utstyret før bruk eller sterilisering.

Tiden mellom desinfeksjon og sterilisering bør være så kort som mulig.

 Huskeliste

  1. Sjekk kompatibilitet (utstyr og desinfeksjonsmiddel)
  2. Bruk personlig verneutstyr
  3. Sjekk holdbarhetsdato på middelet før utblanding
  4. Følg produsentens bruksanvisning
  5. Skriv på utblandingsdato og klokkeslett
  6. Brukt klokke for å overholde kontakttiden
  7. Skyll av instrumentene med rent (helst sterilt) vann

Sist oppdatert 12.02.2024