Håndtering og oppbevaring av sterilt utstyr

  • ​Sterilt utstyr holdes adskilt fra usterilt utstyr.
  • Utstyret skal beskyttes mot sollys
  • Rom, skap og skuffer, traller o.l., skal være synlig rene og støvfrie.
  • Rengjøring av skap og skuff: Bruk helst tørr rengjøringsmetode (mikrofiberklut). Dvs. unngå vann (om mulig) med mindre synlig smuss/skitt krever vann og såpe for å fjerne det.
  • Ved behov for å tørke bort små flekker kan det brukes 75 % overflatesprit.
  • Minst mulig forflytning og bevegelse av sterilt utstyr. Hyppig håndtering, inkludert overdrevet rengjøring medfører risiko for å lage hull og mikrohull i emballasjen.
  • Rotasjon av varer etter Først Inn Først Ut prinsippet (FIFU)

Rengjøring av skap/hylle med sterilisert gods

Ved støvtørking anbefales en tørr mikrofiberklut. Ved synlig tilsmussende flater anbefales en fuktig klut med såpe og vann.

Hvor skapene og hyllene er lokalisert er av stor betydning. I et akuttmottak med mye trafikk og aktivitet er kravene til renhold større enn for eksempel i en operasjonsstue hvor luften er ren og det er redusert persontrafikk.

Et lagerrom bør ha en veggmontert termometer eller hygrometer slik at personalet kan lese av verdiene med jevnt mellomrom.

Både ekstrem varme og -kulde må unngås, også raske svingninger i temperaturer; når godset bringes inn fra kulden til varmere omgivelser dannes det kondens på emballasjen, og det medfører fare for forringelse av steriliteten.

Åpne hyller trenger hyppig støvtørking, mens lukkede skap kan rengjøres noe sjeldnere. Dette avhenger av hvor skapet/hyllene er lokalisert. Det bør etableres rutiner for kontrollering av holdbarhetsdatoen til sterilt gods.

Holdbarheten til sterilt gods

Anbefalinger i de fleste land tyder på at andre faktorer enn tid er vesentlige for holdbarhet av sterile produkter. Hvordan produktet fraktes, håndteres og oppbevares vil være av avgjørende betydning for om det holder seg sterilt. I tillegg har nyere produksjonsmetoder økt kvaliteten på medisinske emballasjematerialer.

Holdbarhet er relatert til:

  • Hendelser: Manipulering av pakkene, håndtering og transport som skjer etter steriliseringen.
  • Type og kvalitet på pakkemateriale: Pakker som er lukket med steriliseringsteip har kortere holdbarhet enn pakker med maskinell forsegling. Forsegling av pose med varmesveisemaskin gjør pakken hermetisk tett og har dermed lengre holdbarhet.
  • Oppbevarings- og håndteringsforhold: Oppbevaring i lukkede skap/beholdere/skuffer som beskytter sterilt utstyr fra miljøet er optimalt. Dette reduserer risikoen for skade og forurensning fra personer og miljø. Anbefalt temperatur er 10 til 22 °C og relativ fuktighet (rH) 30 til 75 %. Utstyret skal skjermes fra direkte sollys. 
Sist oppdatert 12.02.2024