Aluminiums container som støver

Sekson for dekontaminering er kontaktet av flere sykehus som opplever problemer med aluminiums container​​ for kirurgisk utstyr og instrumenter som etterlater seg støv etter vask i kabinett-, vognvaskemaskin eller vaskedekontaminatorer. Det blir liggende et hvitaktig pulver på containerne eller lokket. Seksjonen jobbet i perioden september 2020 til april 2021 med denne problemstillingen. Det ble i dette arbeidet blant annet utført tester av nye containere. Testene ble utført ved Oslo universitetssykehus på sterilsentralen ved Rikshospitalet, som på dette tidspunktet også hadde problemer med nye containere som støvet. Seksjonen utvekslet også erfaringer med Haukeland universitetssykehus og Sykehuset Østfold Kalnes som opplevd tilsvarende problemer i perioden 2018-2020.

En rosa bil med et hvitt stoff på baksiden
Aluminiums containere, foto: Avd. for smittevern

Tester av nye containere

Testprosjektet bestod av å gjennomføre en herdeprosess etterfulgt av vask i en kontrollert vaskeprosess før containerne ble tatt i ordinær bruk. Det ble som forarbeid gjennomført kontroll av den etablerte vaskeprosessen i aktuell vaskedekontaminator (VD). Her ble det gjennomgått og kontrollert om vaskeprosess og oppsett av VD samsvarte med kravene i brukermanualen for gjeldende containere. I brukermanualen anbefales mild alkalisk såpe og pH verdi i prosess lik eller < 8. Kontrollen medførte valg av pH nøytral enzymatisk såpe hvor såpedoseringen ble justert i samråd med såpeleverandør ut fra lokale vannprøver. Dette valget ble gjort for å kunne holde prosessvannet innenfor anbefalte referanseverdier for pH fra produsenten av containerne. Alkaliske alternativ hadde ph verdi 10. Valg av enzymatisk såpe (DekoRen+ Enzyme med pH 7) ble godkjent av leverandør av containere. Det ble også kontrollert at vaskedekontaminatoren doserte såpen til prosess ved riktig temperatur i henhold til type kjemikalie.
Testregimet som ble gjennomført var anbefalt av leverandør av containerne og bestod av følgende:

Gjennomføring av herdeprosess:

 • Manuell vask iht. anvisning: Manuell rengjøring  med lav dosering av enzymatisk rengjøringsmiddel når containere mottas.
 • Skyll godt og tørk av. Dosering: 1.5 ml pr. liter, Temperatur: 28.5º​C.
 • Sterilisering påfulgt av minimum 48 timer pause.
 • Overflatedesinfeksjon med 70% desinfeksjons sprit, Sterilisering, minimum 24 timer pause.
 • ​Overflatedesinfeksjon med 70% desinfeksjons sprit, Sterilisering, minimum 72 timer pause.

Rengjøring av containerne i kontrollerte vaskedekontaminatorer:
Etter herding ble det gjennomført vask av containerne i vaskedekontaminatorer
Følgende vaskeprogram ble benyttet:

 • ​​​Forvask: 2 minutter på 20˚c
 • ​Hovedvask: enzymatisk vaskemiddel temperatur 45-50 grader, dosering 1,5-2 ml. pr. liter (alternativt minste doseringsanbefaling fra kjemileverandør)
 • Midtre skylling: 2 minutter, ikke over 45 grader
 • Siste skylling: 90 grader, holdetid 1 minutt. Tørkemiddel benyttet.

Etter gjennomført test ble containerne satt i ordinær drift uten at det oppstod problemer med støving fra de aktuelle containere.
Oppsummering

Aluminiums containere brukt i beskrevet test inneholder et eloksalbelegg som er et beskyttende lag på aluminiumen. I følge leverandør skal dette laget bli sterkere desto flere ganger containeren blir reprosessert. Dette er utgangspunktet for den anbefalte herdeprosess som ble gjennomført i vårt testprosjekt. Leverandør er åpne på dette rådet er basert på erfaringer og ikke dokumentert effekt. Det ble i vårt prosjekt ikke gjennomført en sammenligningsstudie med og uten herdeprosess.

Ut fra det begrensede volum i testprosjektet, 3 containere, og mangelen av en sammenligningsstudie. Foreligger det ikke tilstrekkelig grunnlag til vurdere hvorvidt herdeprosessen har en avgjørende betydning for vårt resultat. Det konstateres imidlertid at den anbefalte herdeprosessen er meget tid og ressurskrevende per container. Med utgangspunkt i at herdeprosessen ikke er beskrevet i brukerveiledningen for de aktuelle containerne og det ikke foreligger dokumentasjon på effekten av herdingen. Anses det mer hensiktsmessig å fokusere på produsentenes anbefaling for vaskeprosessen opp mot denne problemstillingen.

I NKD sitt prosjekt ble det valgt såpe som avvek fra produsentens anbefaling av kjemikalie, mild alkalisk. Dette ble gjort for å sikre prosessvann med pH verdi under 8.  Uten mulighet for overvåkning av pH verdi i prosessvannet, noe Haukeland universitetssykehus har installert, ville det bli vanskelig å kontrollere dette annet enn ved stikkprøver fra stoppet vaskeprosess eller beregninger av utblanding.

Det er mye som taler for at problemene med støving kan knyttes til vannkvaliteten i vaskeprosessen. Spesielt virker pH-verdien i prosessvannet å være viktig i denne sammenheng. Dette er basert på følgende:

 • ​Ved gjennomgang av flere tidligere versjoner av brukermanualer fra produsent av testede containere ser vi at den nyeste oppdaterte versjonen har en tydeligere presisering av faktorer i vaskeprosessen. Spesielt gjelder dette pH-verdi.
 • I litteratursøk finner vi at pH verdi beskrives som en faktor som kan påvirke forringelse av aluminium.
 • I brukerveiledninger til alternativ produsent av aluminium containere er det også satt fokus på pH verdi ved reprosessering.
 • Erfaringer og resultater fra eget prosjekt.
 • Implementert løsning for overvåkning og justering av pH i prosessvannet ved Haukeland universitetssykehus.

Faktorer som kan forebygge problemer er å sikre:  

 • ​At vaskedekontaminator tilføres vannkvalitet i henhold til produsentens anbefalinger i alle vaskefaser.
 • At pH-verdien i prosessvannet ikke overstiger container produsentens anbefalinger.
 • At kjemikalie type (såpe) og dosering samsvarer med produsentene anbefalinger iht. lokal vannkvalitet.  
 • At kjemikalien (såpen) slippes inn i vaskeprosessen på riktig temperatur.

For sykehus som opplever problemer med aluminiums containere som støver anbefales det å bruke produsentens brukermanual som utgangspunkt for feilsøking og løsninger. Produsentens anbefalinger for vannkvalitet i vaskeprosessene, kjemikalietype og pH-verdier skal finnes i brukermanual for den aktuelle container. Det anbefales å involvere leverandør av både containere og kjemikalie (såpe) i dette arbeidet. Dersom en ikke har interne teknikere med kunnskaper til å kontrollere og verifisere vaskedekontaminator bør maskinleverandøren involveres i dette arbeidet. Erfaringer viser at dersom en først har fått problemer med støving av aluminiums containere kan det være vanskelig å få stoppet problemet. Kontroll av vaskeprosessen ut fra produsentens anbefalinger før en tar i bruk nye containere er nok mindre ressurskrevende enn å løse problemene etter at de har oppstått.

Referanser
Instrument Reprocessing, Rødt hefte Engelsk 2017 versjon
Aesculap - IFU 03.2017 engelsk versjon + tidl​igere versjoner.
Aesculap IFU - USA versjon 2020 EMPOWR with IntelliTray
KLS Martin bruksanvisning nye containere.

Rengjøring av anodisert aluminium – Alumeco
Anodisering av aluminium – Alumeco
Aluminiumkorresjon – Alumeco​
Surface changes on surgical instruments, Central Service 3-2012
Shoart Report Water Analysis RH – Aesculap rapport 2020
Metallurgi for ingeniører, Conrad Vogel m.fl Forfatterne og Polyteknisk forlag 2001

Sist oppdatert 12.02.2024