Tall fra SSE

Her finner du tall og statistikk fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE): innleggelser og pasientgrupper, tall fra Epilepsiregisteret OUS.  Årsrapporter fra Nasjonale behandlingtjeneste for kompleks epilepsi og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme.

Illustrasjonsfoto som viser menneskelige figurer med sirkler

Foto: Shutterstock

Resultatmål er en beskrivelse av hva tjenesten skal oppnå og bør være operasjonaliserbare.
For nasjonale behandlingstjenester kan resultatmål eksempelvis etableres på områdene likeverdig tilgjengelighet (eksempelvis geografisk fordeling av pasientgrunnlag, indikasjoner mv), kvalitet på og resultater av behandlingen (mål i form av eksempelvis bedre overlevelse, lengre tid for tilbakefall av sykdom, varig/tidsbegrenset bedring av livskvalitet, færre komplikasjoner eller bivirkninger), bedre kostnadseffektivitet (kost-nyttevurderinger) og kunnskaps- og kompetansespredning.

Resultatmål for SSE

 1. Kvalitetsmål knyttet til screening av bivirkning, 70 %.
 2. Kvalitetsmål knyttet til screening av angst depresjon, 70%
 3. Kvalitesmål mht forskning med impactfaktor 5 og oppover på minst 10% av artikler utgått fra SSE i 2023
 4. Minst to bidrag på internasjonale kurs og symposium i forbindelse med vårt medlemskap i ERN, 2023
 5. Antall pasientskader (fall og eventuelle andre skader som gjorde legetilsyn nødvendig fra avvikssystem)  Mål 0

Kvalitetsverktøy


1. Kvalitetsregister i Medinsight. Etablert 2017.

Kvalitetsregisteret til SSE i Medinsight er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Registeret ivaretar viktig funksjoner som kvalitetssikring av sykehusets drift som SSE er pålagt. Registeret ivaretar også plikten sykehuset er pålagt, ref Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. God kunnskap om vår pasientpopulasjon og SSEs drift er forutsetning for å drive og utvikle registeret. 
Se link : Forskningsenheten ved SSE - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)


2. Biobanker

https://forskerstotte.no/home/biobanker/eBiobank/18889, 2023. Nevrovitenskapelig biobank. Biobanken blir en del av en avdelingsovergripende generell forsknings-biobank i Nevroklinikken.
SSE har utarbeidet med rutiner og prosedyrer med plan for innføring Nevrovitenskapelig biobank i april 2023. 
SSE har også en biobank knyttet til Myrens verksted

3. Nasjonal henvisningsrutine

Nettsider: Henvisningskriterier og informasjon om spesifikke sykdommer
Henvisningskriterier for Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

4. Kjøresimulator - kvalitetsverktøy

Utvikling av prosedyre for Førerkortvurderinger under LTM. Samarbeid med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om utarbeidelse av kjøresimulator.

5. Screening

En kvalitetsparameter i pasientbehandlingen screening av angst/depresjoner og av bivirkninger. Pasientgruppen ved SSE er vanskelig å vurdere og har hyppig symptomer/uklare symptomer. En systematisk kartlegging som screening kan være til god hjelp. SSE er faglig langt fremme med slik kartlegging av denne pasientgruppen. Klinikerne opplever at kartleggingen er verdifull i seg selv, at den bringer kunnskap om pasientgruppen. Vi ser for eksempel at screening av bivirkninger resulterer i seponering hos opp til 25 % av pasientene.

6. Eurap

SSE er ansvarlig i Norge for EURAP. Et stort, internasjonalt register som gjør det mulig å forske på sammenhengen mellom kvinners bruk av epilepsimedisiner under svangerskapet og medfødte misdannelser hos barna. I forhold til folketallet ligger Norge i tet på antall kvinner som blir inkludert i studien.

7. Diettdatabase

Oversikt/pasientlister (alle som har startet behandlingen på barneavdelingen) for kvalitetssikring på sikker minnepinne (IronKey) godkjent av Personvernombudet ved OUS oppdateres jevnlig. Opprettet krysseliste i Medinsight.

8. Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi

Epilepsi - Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi - Helsebiblioteket. epilepsibehandling.no

9. Europeisk referansenettverk (ERN- Epicare)

SSE er medlem i ERN
SSE samarbeider tett med nasjonale og internasjonale fag og forskningsmiljøer på alle områder innenfor den nasjonale behandlingstjenesten.

10. Kvalitetsmål KNF
 • Antall EEG svar ferdig innen 2 dager Mål 80% (kirurgisaker tar lengre)
 • Antall EEG rekvisisjoner ferdig i tide Mål 100%
 • Antall mislykkede/avbryte påkoblinger Mål 0


Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

 • ​Innleggelser ganske likt bilde som foregående år.  Økning i innleggelser voksen fra i fjor.
 • Kirurgi: lett økt. 
 • PNES (psykogene, ikke epileptiske anfall): relativt likt antall. Diett likt for barn, noe økt for voksne.
 • Barn: økt medisinsk utredning og diagnoseavklaring, redusert medisinsk oppfølging.
 • Barn: reduksjon i antall opphold for tverrfaglig utredning (TU) fra i fjor: fra 91 til 54. 
 • Noen variasjoner mellom helseregioner i andel innleggelser ved SSE.
 • Noen variasjoner mellom helseregioner i type innleggelser SSE – landsfunksjoner relativt likeverdige geografisk
 • Noen variasjoner mellom voksen og barn i typer innleggelser SSE – landsfunksjoner likeverdige.​​

Epilepsiregister OUS er et kvalitetsregister. Hovedformålet til registeret er å monitorere alle ledd i utredning og behandling av epilepsi og andre anfallslidelser for å kunne forbedre diagnostikk og behandling i hele kjeden. Dette inkluderer bred etiologisk utredning og medikamentell behandling, samt alternative behandlingsmetoder som epilepsikirurgi, vagusnervestimulator/annen nevromodulasjon og diett.
Registeret har også en viktig funksjon for sykehusets nasjonale behandlingstjenester.

 


 

Sist oppdatert 19.02.2024