Generelt om ergoterapi, nevrologisk avdeling

Vi tilbyr ergoterapi til pasienter tilknyttet sengeposter og poliklinikker i nevrologisk avdeling, som en del av utrednings- og behandlingstilbudet i avdelingen. Vi behandler også nevrokirurgiske pasienter på sengepost og nevrointensiv.

Seksjonsleder: Morten Rudsro

Det er totalt 4,3 ergoterapistillinger i enhet for ergoterapi under nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus. I disse stillingene inngår ergoterapeuter i nevrologisk avdeling på henholdsvis Ullevål og Rikshospitalet og ALS koordinator. 

Pasienter med behov for ergoterapi henvises fra ansvarlig lege. Ergoterapeutene undersøker og behandler inneliggende pasienter ved seksjon for hjerneslag, nevrologisk og nevrokirurgisk sengepost, samt nevrokirurgiske pasienter på postoperativ- og intensivavdelingene. Vi har bred kompetanse innen ulike sykdommer og skader i nervesystemet som hjerneslag, traumatiske hodeskader, spinale skader og sykdommer, hjernetumorer, inflammatoriske-, nevrodegenerative- og arvelige nevrologiske sykdommer, bevegelsessykdommer med mer.

I tillegg har enheten har en utstrakt poliklinisk virksomhet. Ergoterapeutene gjør polikliniske kontroller etter innleggelse på grunn av hjerneslag og annen nevrologisk sykdom. Vi gjør vurderinger av pasienter med ulike nevrologiske problemstillinger etter henvisning fra nevrolog. Vi bidrar i tverrfaglig team rundt pasienter med ALS, samt på tverrfaglig poliklinikk for pasienter med hereditær spastisk paraparese og arvelige ataksier (HSP/HA). Ved behov reiser vi på hjemmebesøk.

Ergoterapeuter gjennomfører en kartleggingssamtale hvor det fokuseres på miljø, aktivitet og deltakelse i daglige aktiviteter. Vi kan i etterkant eller under første konsultasjon også gjennomføre en aktivitetsobservasjon, standardiserte kognitive skrivebordstester, funksjonstester av hånd, syn m.m. Med utgangspunkt i kartleggingen skal pasienten tilbys oppgaverelatert trening. Treningen bør starte så tidlig som mulig og være individuelt tilpasset for raskest mulig å komme i gang med daglige aktiviteter.
Ergoterapeuter henviser pasienter videre til ergoterapeuter lokalt i bydel/kommune for videre oppfølging og ved behov for tilrettelegging i hjemmet, hjelpemidler, hverdagsrehabilitering med mer.
Ergoterapeutene i avdelingen jobber systematisk med fagutvikling, underviser både kollegaer (internt og eksternt), pasienter og pårørende.

Sist oppdatert 28.05.2024