Fysioterapi ved multippel sklerose

MS er en sykdom som kan angripe ulike deler av nervesystemet og dermed gi ulike funksjonsutfordringer. Det kan være nedsatt bevegelseskontroll, balanse og stabilitet og endret følesans og muskelkraft i ulike kroppsdeler. Noen plages med økt spenning i noen muskler (spastisitet), smerter kan forekomme, og mange sliter med fatigue (utmattelse). Enkelte får påvirket lungefunksjon, og blære- og tarm funksjon kan også være affisert. Fysioterapeuter har tiltak for alle disse problemstillingene.
Vanskene/symptomene kan medføre ulik grad av redusert gangfunksjon, forflytningsevne og evne til å utføre daglige aktivitet og stell. Noen vil kunne ha behov for ulike ganghjelpemidler, ortopediske hjelpemidler, evt. rullestol,  og andre trenger tilrettelegging i hjemmet og hjelp til stell og mer omfattende tiltak. 
Fysioterapeuten vil gjøre vurderinger som kartlegger funksjonsbegrensningen og kan bidra med tiltak for ulike problemstillinger, og ved ulik grad av funksjonsnedsettelse. For mange er det viktig med tilrettelegging, veiledning og dosering av øvelser og aktivitet for best mulig utførelse. Tilpasset trening vil kunne gi en bedre kroppsbevissthet, og dermed gjøre det lettere for den enkelte å kunne avgjøre hva han eller hun tåler og hva som er gunstig for ens egen helse. I det senere er det for​skning som tyder på at god trening er med på å forsinke ytterligere funksjonstap ved MS.
Informasjon om sykdommen til personer med MS er en viktig del av behandlingen. Sammen med individuelle tiltak vil det kunne gi økt egenomsorg samt forståelse av funksjonsnedsettelsen. Dette kan​ bidra til mestring og endringsprosesser for den enkelte. Målet med fysioterapi er å øke livskvalitet og evnen til aktivitet og deltakelse i samfunnet. 
Fysioterapeuter behandler pasienter med MS i spesialist-(sykehus og rehabiliter og primærhelsetjenesten (hjemmetjenester og på fysikalske institutter). Vi anbefaler at pasienter med MS tar kontakt med lokal fysioterapeut så snart som mulig etter diagnose, for å foreta en grundig funksjonsvurdering. Dette danner grunnlaget for å kunne følge pasientene over tid, og utføre tiltak etter behov. 

Det finnes også et tilbud om kommunal fysioterapi i hjemmet. Dette er et tilbud til pasienter som har behov for behandling/trening og har utfordringer med å komme seg til annet behandlingssted. Det tilbys oppfølging i hjemmet i en periode for å bedre eller vedlikeholde funksjonsnivå slik at man kan mestre hverdagen sin best mulig. Det kommunale fysio- og ergoterapitilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig å søke eller ha henvisning fra lege. Det kan være egenandel på enkelte tilrettelegginger, som trappeheis og døråpner. Noe ventetid må påberegnes avhengig av hastegraden på henvendelsen.
I spesialisthelsetjenesten er fysioterapeuten involvert både i poliklinisk virksomhet og ved innleggelse. Fysioterapeutens oppgave er da å bidra med funksjonsvurdering og anbefale videre tiltak. Det kan være utrpøving og bistand iforhold til hjelpemidler, søknad og anbefaling i forhold til rehabiliteringsopphold, gruppe- eller individuell oppfølging, råd om bevissthetsgjøring og råd om ​egenaktivitet. Ved innleggelse kan det også være aktuelt med behandlingstiltak avhengig av pasientens funksjon og symptomer. Ved sykehuset bidrar fysioterapeuten inn i pasientkurs for nydiagnostiserte. 

Pasienter med MS kan ha godt utbytte av rehabiliteringsopphold. Her får du tett oppfølging over 2-4 uker. Eksempler på steder som tilbyr rehabiliteringsopphold er MS-senteret i Hakadal, N.K.S. Helsehus Akershus, Beitostølen Helsesportsenter eller Unicare Steffensrud. Du kan henvises hit av fastlege eller av nevrolog.

Sist oppdatert 08.06.2023