Helse i arbeid

Helse i arbeid er et tilbud som gis til sykmeldte med nakke- og ryggsmerter som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning enn det Fastlegen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og NAV har mulighet til å gi.

​Målgruppen er voksne personer (>17 år) med:

  • Nakke- rygg smerter
  • Sykemeldt <9 mnd
  • Ikke indikasjon for raske operative tiltak

Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase, ideelt sett før de har vært sykemeldt i 3 mnd.

Utredning og behandling:

Tilbudet er rettet mot pasienter med lokaliserte nakke- og ryggplager som trenger en rask diagnostisk avklaring og tiltak og oppfølging rettet mot å kunne fortsette i arbeid. Tilbudet består av en tverrfaglig kartlegging, aktivitetsrådgivning og arbeidsrettet veiledning fra NAV. I samråd med pasienten vil det utarbeides en plan for tilbakegang i arbeid.

Besøksadresse:

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Henvisningsadresse:

Nakke og rygg poliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus. Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo.
(Merk henvisningen: "HelseIArbeid")

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Dersom pasienten vurderes å være i målgruppen vil pasienten tilbys time innen 4 uker. Pasienter som ikke faller inn under målgruppen vil bli avslått. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Alle henvisninger må inneholde:

  • Aktuell sykehistorie og problemstilling
  • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
  • Kliniske funn
  • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
  • Oppdatert medikamentoversikt
  • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk,

For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov

Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Kontakt:

Kontaktperson Kathrine Hope
Telefon: 23 02 74 41

Sist oppdatert 30.05.2023