Ingen kjønnsforskjell i overlevelse ved behandling av hjerteinfarkt i Norge

Tidligere studier har vist at det er kjønnsforskjeller i utredning og behandling ved hjerteinfarkt, til tross for at internasjonale retningslinjer anbefaler lik behandling av kvinner og menn. Nå foreligger en studie om samme tema i Norge, publisert i Tidsskrift for den norske legeforening.

​Tidligere studier har vist at det er kjønnsforskjeller i utredning og behandling ved hjerteinfarkt, til tross for a
Alle pasienter innlagt i norske sykehus med hjerteinfarkt fra 1.1. 2013 til 31.12. 2014 og registrert i Norsk hjerteinfarktregister ble inkludert (24 820 pasienter). Cirka 7500 av disse pasientene ble behandlet ved OUS. Data fra registeret ble benyttet til å analysere forskjeller i utredning, behandling, komplikasjoner og overlevelse hos kvinner og menn i ulike aldersgrupper.
Professor og avdelingsleder Sigrun Halvorsen ved hjertemedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, er sisteforfatter på studien og mener det ikke er grunnlag for å si at det er store forskjeller i behandlingen mellom kvinner og menn.
- Færre kvinner enn menn ble utredet med koronar angiografi og færre kvinner ble utskrevet med enkelte av de anbefalte medisiner. Men vi kan ikke si om dette er dårligere behandling. Kvinner som rammes av hjerteinfarkt har ofte flere andre tilleggssykdommer, de er eldre og har større risiko for komplikasjoner enn menn. Kontrastundersøkelse av kransårene, koronar angiografi, er ikke uten risiko. Det sprøytes kontrastvæske inn i i blodårene til hjertet (kransårene) ved hjelp av et kateter som føres inn via pulsåren i lysken eller underarmen. Et slikt instrument kan føre til komplikasjoner som at blodåren sprekker eller nye blodpropper oppstår. Kvinner har større risiko for slike komplikasjoner enn menn og vi finner i mindre grad forsnevringer som kan behandles, sier Halvorsen.

Tilleggssykdommer

Hun mener at alder og tilleggsykdommer er viktigere enn kjønn når det gjelder avgjørelsen om en pasient skal undersøkes med koronar angiografi eller ikke. Det er også mange menn som ikke får utført denne undersøkelsen, og tallene som skiller menn og kvinner er så små at det ikke er grunnlag for å si at kvinner får dårligere behandling.
Kvinner får også hyppigere bivirkninger av medikamenter enn menn, og dette er nok hovedårsaken til at litt færre kvinner enn menn får behandling med enkelte medikamenter. Det gjelder særlig kolesterolsenkende og blodfortynnende medikamenter. For andre medikamenter er det ingen kjønnsforskjell.
- Den beste nyheten er at overlevelsen etter hjerteinfarkt i Norge ser ut til å være like god for kvinner som for menn. Tidligere studier fra utlandet har vist at kvinner har større risiko for å dø i forbindelse med et hjerteinfarkt enn menn. Men i denne undersøkelsen fra Norge er det ingen forskjell mellom kjønnene i overlevelse, og det er gode nyheter. Blant pasienter som er under 80 år når de rammes av hjerteinfarkt, er fortsatt nesten 90% i live etter 12 måneder. Det gjelder både kvinner og menn.

Resultater

Totalt 26 447 hjerteinfarkt ble registrert i Norsk hjerteinfarktregister i 2013 – 14. Færre kvinner enn menn ble utredet med koronar angiografi. Ved funn av koronare stenoser ble perkutan koronar intervensjon (PCI) utført i tilnærmet samme grad hos begge kjønn. Kvinner ble i mindre grad enn menn anbefalt sekundærprofylaktisk medikasjon. Det forelå ingen større forskjeller i forekomsten av komplikasjoner i forløpet etter hjerteinfarkt eller i overlevelse mellom kvinner og menn.

Fortolkning

Færre kvinner enn menn ble utredet med koronar angiografi ved akutt hjerteinfarkt og kvinner fikk sjeldnere enn menn anbefalt sekundærprofylaktisk medikasjon. Årsaken til kjønnsforskjellene er ikke kjent, men tilleggssykdommer og mulig større risiko for bivirkninger hos kvinner kan være medvirkende faktorer.


Publisert 24.08.2016 13:00 | Endret 24.08.2016 13:17

Sist oppdatert 17.10.2016