Studie av immunforsvarsceller som bekjeper virusinfeksjoner viser ikke noen avvik hos pasienter med ME/CFS

Immunforsvarceller avviker ikke hos pasienter med CFS/ME

Unperturbed cytotoxic lymphocyte phenotype and function in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients. I vår studie har vi undersøkt antall og funksjon av NK-celler (naturlige morderceller) och cytotoksiske T-celler (T morderceller). Disse celletypene er både viktige i forsvaret mot virus og andre intracellulœre infeksjoner.

Årsaken til at vi gjennomførte studien var dels samband mellom virusinfeksjoner og debuten av ME/CFS og dels at flere tidligere studier har påvist nedsatt NK-celleantall eller -funksjon. Sistnevnte studier har ofte inkludert få pasienter og brukt analysemetoder der det i dag finnes mer nøyaktige metoder.

Målet med vår studie var å kartlegge om dysfunksjon av NK celler og cytotoksiske T celler kan forklare en betydelig andel ME/CFS pasienter. Vi har sammenliknet resultat fra et antall analyser av disse celletypene hos 48 ME/CFS pasienter fra Oslo og Stockholm med friske kontroller. Kontrollene var matchede i par med pasienter med hensyn på alder, kjønn, og by.

Hovedfunn 

Oppsummert fant vi ingen reproduserbare forskjeller i noen celleantall eller -funksjoner mellom pasienter og kontrollgruppen som vi undersøkte. Våre resultat indikerer derfor att iboende defekter i morderceller ikke er en vanlig årsak til ME/CFS.

Våre resultat skiller seg fra visse tidligere studier.

En av flere mulige forklaringer er at våre eksperiment analyserte funksjonen av celler isolert fra blod, med sikte på å avdekke mulige avvik i cellens iboende funksjoner. I våre system minsket vi dermed innflytelsen til løselige faktorer i blod, så som hormoner og andra signalsubstanser.

Et antall studier av CFS/ME har påvist ubalanse i hormonsystem hos CFS/ME , og disse signalsubstanene kan påvirke mordercellenes funksjon. Det er derfor mulig at studier som har anvendt helblod for analyse av morderceller, kan finne hemmet funksjon som resultat av endrede nivåer av signalsubstanser i CFS/ME .


Jakob Theorell (1), Indre Bileviciute-Ljungar (2,3), Bianca Tesi (4,5), Heinrich Schlums (1),
Mette Sophie Johnsgaard (6), Babak Asadi-Azarbaijani (7), Elin Bolle Strand (7,8) and Yenan
T. Bryceson (1,9).

 1. Department of Medicine, Huddinge, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 2. Department of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 3. Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital, Karolinska Institutet,
  Stockholm, Sweden
 4. Childhood Cancer Research Unit, Department of Women’s and Children’s Health,
  Karolinska Institute, Karolinska University Hospital Solna, Stockholm, Sweden
 5. Clinical Genetics Unit, Department of Molecular Medicine and Surgery & Center for
  Molecular Medicine, Karolinska Institute, Karolinska University Hospital Solna,
  Stockholm, Sweden
 6. Balderklinikken, Oslo, Norway
 7. Division of Medicine, CFS/ME centre, Oslo University Hospital, Oslo, Norway
 8. Norwegian National Advisory Unit on CFS/ME, Oslo University Hospital, Oslo,
  Norway
 9. Department of Clinical Science, University of Bergen, Bergen, Norway
Sist oppdatert 20.02.2018