Ekspertsykehuset

Bruk av statiner gir ingen økt risiko for demens hos pasienter med arvelig høyt kolesterol

En norsk studie som ble publisert i tidsskriftet Jama Network Open har undersøkt om pasienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) som behandles med kolesterolsenkende statiner, har økt demensrisiko. Resultatene viser at FH-pasienter ikke har noen økt risiko for demens sammenlignet med en kontrollgruppe som matcher i kjønn og alder.

Smilende mann som holder en pilleboks
Illustrasjonsfoto fra Shutterstock

​Tekst: Liv J Mundal, lege og postdoktor Lipidklinikken, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Medisinsk klinikk (MED), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Liv J Mundal og Shutterstock

Arvelig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi (FH), er en vanlig tilstand. Omtrent 1 av 200-300 nordmenn har genforandringen som gjør at LDL-kolesterolet ikke blir fjernet fra blodet. Ubehandlet har disse personene cirka to til tre ganger høyere kolesterol enn normalbefolkningen.

Portrettbilde av Liv J Mundal

Liv J Mundal

Sammenheng mellom kolesterol og demens uten behandling

​​​​​​​Flere studier har vist en sammenheng mellom LDL-kolesterolnivå og demens. Blant annet konkluderte en studie fra 2021 med at forhøyet LDL-kolesterolnivå midt i livet var moderat assosiert med demensrisiko.  Det har også vært utført noen studier på statinbehandling og demensrisiko. Vi ønsket derfor å undersøke disse sammenhengene i pasientgruppen som har medfødt ​forhøyet kolesterol.

Ingen økt risiko med behandling

Vi undersøkte forekomst av demens både total demens og de to vanligste formene for demens, Alzheimers og vaskulær demens i denne pasientgruppen sammenliknet med alder og kjønns matchede kontroller fra den generelle Norske befolkningen. Totalt 3 520 personer med FH fra FH-registeret ved Oslo Universitetssykehus ble inkludert i studien, og en matchet kontrollgruppe på 69 713 personer.

Resultatene viser at FH-pasienter som ble fulgt i 10 år ikke har noen økt risiko for demens sammenlignet med kontrollgruppen. Heller ikke høydosebehandling med statiner over lang tid er knyttet til høyere risiko for demens i denne pasientgruppen. 

Hva er statiner?

Statiner er en gruppe kolesterolsenkende legemidler som hemmer det hastighetsbegrensende enzymet (HMG-CoA-reduktase) i cellenes kolesterolsyntese. Dette fører til oppregulering av LDL-kolesterol (LDL)-reseptorer (mottakere) på celleoverflatene og derved økt opptak av sirkulerende LDL-kolesterol fra blodet.

Pilleeske, med tabletter liggende på bord ved siden av. Rosuvastatin Sandoz 30 tabletter.

Statiner

Studieresultatene bør berolige pasienter som har brukt statiner i mange år

Mange pasienter som bruker kolesterolsenkende behandling med statiner er redde for b​ivirkninger, og særlig kognitive bivirkninger på langtidsbruk med statiner. 

Frykt for bivirkninger kan redusere villigheten til å bruke statiner. Det er veldig viktig å stå på kolesterolsenkende behandling for å redusere risiko for tidlig hjerte-karsykdom ved FH. At høydose behandling med statiner over lang tid ikke gir økt risiko for demens blant FH-pasientene er et veldig viktig funn som bør berolige pasienter med medfødt forhøyet kolesterol.

Referanser:
  • Mundal LJ, Igland J, Svendsen K, Holven KB, Leren TP and Retterstøl K. Association of Familial Hypercholesterolemia and Statin Use With Risk of Dementia in Norway. JAMA Netw Open. 2022;5:e227715.
  • Bogsrud MP, Reikvam Å and Retterstøl K. [Treatment with statins]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2013;133:1316-9.
Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset
Sist oppdatert 17.01.2023