Brukerrådet i Medisinsk klinikk

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser

Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

 

Brukerrådet har følgende mandat:

  • være rådgivende for klinikkleder i saker som angår tilbudet til pasientene
  • arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
  • arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
    bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Brukerrådet møtes minimum fire ganger i året. 
Brukerrådet skal ikke behandle enkeltsaker eller klagesaker.

 

Ta gjerne kontakt med brukerrådet på e-post:

 

 

Sist oppdatert 12.10.2023