Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Den flerregionale behandlingstjenesten omfatter kirurgisk behandling av bensarkomer, samt diagnostikk og utredning av bensarkomer innenfor patologi, radiologi, onkologi og kirurgi, og nødvendig oppfølging av pasienter med komplekse skjelettrekonstruksjoner.

​Om tje​​nesten

Kirurgi for bensarkomer innebærer som regel fjerning av større deler av knokler eller ledd, ofte med tilgrensende muskulatur og andre strukturer. De fleste pasientene kan unngå amputasjon. Korrekt primær kirurgisk behandling av bensarkomer har stor betydning for både overlevelse og funksjon hos disse pasientene. Utredning og kirurgisk behandling av bensarkomer krever tverrfaglig høyspesialisert kompetanse. Det er få nye tilfeller årlig. For å sikre god kvalitet, er tjenesten sentralisert til én flerregional behandlingstjeneste lokalisert ved Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF.

ICD10 koder: C40, C41 Det vises til egne henvisningskriterier.

Pasienti​nformasjon

Ved mistanke om bensarkom eller annen uavklart benlesjon der man mistenker ondartet eller lokalt aggressiv godartet bensvulst skal pasienten henvises så fort som mulig til behandlingstjenesten. Ved mistanke om bensarkom er det mest hensiktsmessig at den endelige utredningen gjøres ved den institusjon som skal behandle pasienten. ​

Henvi​sningskriterier til behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Henvisningskriterier til behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom

Ved mistanke om bensarkom skal pasienten henvises til Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom.

Mistanke baseres på klinikk og radiologiske funn suspekt på malign bentumor, eventuelt biopsisvar.

Ved mistanke om bensarkom skal den endelige utredningen gjøres enten ved Flerregional behandlingstjeneste eller i tett samarbeid med behandlingstjenesten. Pasienten skal derfor henvises uten forutgående biopsi. Etter avtale kan biopsi utføres ved sarkomsenter som ikke inngår i Flerregional behandlingstjeneste.

Generelle anbefalinger om utredning av mistenkt bensvulst

Ved smerter fra skjelettet, palpabel kul eller annen suspekt klinikk  er det indikasjon for  radiologisk utredning med konvensjonell røntgen og/eller MR/CT.

Ved negativt eller usikkert funn ved bildediagnostikk og vedvarende klinikk skal det være lav terskel for supplerende radiologiske undersøkelser.

Ved uavklart radiologisk funn og mistanke om bensvulst skal det være lav terskel for henvisning til regionalt sarkomsenter for regransking av bilder av radiologer med spisskompetanse.

Hva bør henvisningen inneholde?

Henvisningen bør inneholde all relevant informasjon, inkludert kliniske opplysninger om symptomer og symptomvarighet og evt tidligere kreftdiagnoser eller andre systemsykdommer, og skader eller kirurgiske inngrep.

For radiologiske undersøkelser må opplyses type undersøkelse, dato og institutt/sykehus slik at bilder og beskrivelser kan innkalles. Eldre undersøkelser og andre modaliteter av samme kroppsdel er alltid av interesse, også ved negativt svar.

Elektronisk overføring av bilder må alltid ledsages av henvisningsinformasjon.

Kompetansespredningsplan

Kontaktinf​​ormasjon for henvisning av pasienter

Avhengig av klinisk vurdert hastegrad kan pasienter henvises via telefon til vakthavende ortoped på Radiumhospitalet, ved å fakse henvisning eller ved å sende henvisningen elektronisk eller i post.

Henvisningen må inneholde kliniske opplysninger om symptomer og symptomvarighet og evt tidligere kreftdaignoser eller andre systemsykdommer. Henvisningen bør også inneholde alle relevante røntgenundersøkelser hvis disse finnes - også gamle, negative bilder av aktuelt område er interessante.

Pasientkoordinatorer:

  • Henriette Lillebø Sjåstad: 22 93 58 48
  • Synnøve Granlien: 22 93 58 52

Kreftsykepleier på poliklinikken:

  • ​Synnøve Granlien: Ring sentralbord. 22 93​ 40 00 eller 22 93 58 52

Henvisning av pasienter

Adresse for henvisninger:
Oslo universitetssykehus
Sarkomgruppen på Radiumhospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fax nummer for henvisninger:
Ved behov for rask assistanse kan henvisningene faxes til 22 93 59 44
Henvisende lege må først ringe vakthavende ortoped (22 93 40 00) å varsle om henvisning samt gi opplysninger om pasientens personalia. Uten forutganede telefon er det fare for at henvisningen ikke fanges opp.

Elektronisk henvisning:
Fastleger kan henvise pasienter elektronisk.

Henvisning til ortoped: velg Ortopedisk kirurgi og skriv Til sarkomgruppen i henvisningsteksten.

Sentral henvisningsmottak har en hjelpetelefon og en god nettside.

Ved Intern henvisning innenfor OUS
benytt arbeidsgruppen ORA Kreftortopedi Henvisning

Les mer i eRapport

Sist oppdatert 17.01.2023