Seksjon for spesialistutdanning (AKB)

Seksjon for spesialistutdanning (LIS) ledes av Ellen Aurlien.

Seksjon for spesialistutdanning ledes av Ellen Aurlien. Seksjonen har 39 LIS stillinger, hvorav 23 har sin daglige arbeidsplass på Radiumhospitalet, og 16 på Kreftsenteret på Ullevål. Av disse er to LIS til enhver tid i fordypningststilling.

Spesialiseringen i onkologi har en varighet på minimum 5 år etter LIS 1, hvorav ett år ved indremedisinsk avdeling. Vi ønsker at alle LIS som har det meste av sin spesialisering ved OUS har 6 til 12 måneder onkologitjeneste ved et annet HF. Vi mottar LIS fra andre HF for deler av onkologispesialiteten, varierende fra minimum 12 til 24 måneder, for å oppnå alle læringsmål.

Undervisningsprogrammet går gjennom alle sentrale områder innen onkologien i en syklus på 18 – 24 måneder. I tillegg kommer seksjonsvis undervisning og gruppeundervisning.

LIS går i turnus med tilstedevakt på kveld/natt. Mye av arbeidet er sengepostarbeid, inn og utskrivinger, stråleterapi og poliklinikk inklusive cytostaticapoliklinikk. For å oppnå en bred kompetanse, og nå de nødvendige læringsmålene for å bli spesialist, roterer LIS mellom de ulike fagseksjonene, rotasjonsvarighet 4-7 måneder. Alle LIS arbeider under supervisjon av spesialist/erfaren LIS, og får tildelt en veileder som er spesialist i onkologi.