Kompetansenettverk for ressurssykepleiere innen palliasjon i Helse Sør-Øst

Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i Helse Sør-Øst er etablert for å styrke samarbeidet og den faglige kompetansen i helseregionen. Nettverket består av ressurssykepleiere med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet.

Hensikten med kompetansenettverk er å bidra til kompetanseheving innen palliasjon på alle nivå i helsetjenesten, samt bidra til samhandling på tvers av tjenestene. Målet er at pasienter med behov for lindrende behandling og deres pårørende skal oppleve kontinuitet, trygghet og motta helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Nettverkene i Helse Sør-Øst organiseres noe ulikt ut fra lokale forhold, og driftes oftest av det palliative senteret i helseforetaket. Nettverkene bør forankres i forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak og eventuelt andre involverte parter.

 

Sist oppdatert 26.02.2024