Illustrasjonsfoto

Kompetansenettverk for sosionomer innen palliasjon i Helse Sør-Øst

Et nettverk av sosionomer med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet.

Kontakt oss

Kompetansenettverket er regionalt og bidrar til samhandling og kompetanseheving innenfor sosialt arbeid og lindrende behandling i helseregion Sør-Øst. Vi har to nettverkssamlinger i året der vi belyser tema som er aktuelle for sosialt arbeid i møte med pasienter, pårørende og etterlatte. Vi har plass til flere sosionomer i nettverket så ta kontakt om du ønsker å være en del av samarbeidet!

Definisjon: Et nettverk av sosionomer med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet.

Bakgrunn: Kompetansenettverket ble opprettet av Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i 2013. Kompetansenettverket tilrettelegger for samhandling og kompetanseheving innenfor sosialt arbeid og lindrende behandling.

Målgruppe: Det regionale kompetansenettverket er en faglig møteplass for sosionomer fra sykehus, kommune, og private organisasjoner i Helse Sør-Øst. 

Tverrfaglig samarbeid: Sosionomen bør gjøre seg kjent med andre kompetansenettverk i palliasjon på sitt arbeidssted og invitere til tverrfaglig samarbeid lokalt.

 I følge Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet 2015) skal følgende enheter ha sosionom, prest og fysioterapeut tilknyttet sin enhet:

Fysioterapeut, prest og sosionom skal alltid være tilknyttet, evt i deltidsstilling eller på konsulentbasis.

Avdelingen skal ha tilgang til fysioterapeut, prest og sosionom.

Avdelingen skal ha tilknyttet fysioterapeut, prest og sosionom. Avdelingen bør også ha fast samarbeid med ernæringsfysiolog og psykolog, evt. psykiater.

Fysioterapeut, prest og sosionom skal alltid være tilknyttet. Minimum to skal ha fast tilknytning til teamet, formalisert gjennom ansettelse eller skriftlig avtale. I tillegg bør større sentre også ha tilknyttet ernæringsfysiolog, ergoterapeut og psykolog eller psykiater.

Regionalt palliativt senter skal være tverrfaglig bemannet. Bemanningen må ta høyde for senterets oppgaver innenfor undervisning, forskning og fagutvikling. På grunn av økte oppgaver innenfor FOU bør også bemanningen på regional palliativ enhet være økt i forhold til palliativt senter på sykehus. Dette gjelder alle faggrupper i teamet.

 Sosionomens kompetansen i palliasjon er beskrevet i nasjonalt handlingsprogram

  • Kjenne til sosiale konsekvenser ved alvorlig sykdom, bistå pasient og familier gjennom sykdomsforløp og etter dødsfall
  • Gi informasjon og koordinere tjenester fra NAV, Barnevern, familievern, sorgstøtte, mestringstilbud og andre sosialfaglige tiltak
  • Gi veiledning om rettigheter og støtteordninger i det offentlige og private hjelpeapparatet
  • Kartlegge pårørendes behov for støtte og iverksette tiltak
  • Mobilisere familie- og vennenettverk ved kriser, alvorlig sykdom og dødsfall
  • Sorgstøtte og sorgarbeid i et familieperspektiv
  • Prosessarbeid for tilpassing og mestring av ny livssituasjon
  • Henvise til familievern og familiebehandling ved behov

Sosionomer som arbeider i palliasjon på B og C nivå anbefales å ta videreutdanning i palliasjon, eller familieterapi og systematisk praksis (60 stp).

Core competencies for palliative care social work in Europe: an EAPC White paper

Part 1

Part 2

Her finner du informasjon fra avholdte kurs

Sist oppdatert 26.02.2024