Seksjon for gastrointestinal onkologi

Seksjon for gastrointestinal onkologi ledes av Maria Thomsen

Seksjonen har 13 overlegestillinger (årsverk), og behandlingen foregår ved Ullevål sykehus.

Seksjonen behandler pasienter med kreft i gastrointestinaltraktus (spiserør, magesekk, lever, galleveier, bukspyttkjertel, tynntarm, tykktarm, endetarm og analkanal) samt nevroendokrin kreft i GI-traktus og kreft med ukjent utgangspunkt. Seksjonen er organisert med en fagansvarlig for øvre GI kreft (spiserør, magesekk), midtre GI kreft (lever, galleveier, bukspyttkjertel), nedre GI kreft (tykk- og endetarm, analkanal), neuroendokrin kreft, og kreft med ukjent utgangspunkt, i tillegg til en overlege med spesiell kompetanse på stråleterapi.

Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for deler av Oslo med ansvar for medikamentell kreftbehandling til pasienter bosatt i Oslo, og for strålebehandling til pasienter i store deler av Helse Sør-Øst. Flere av legene deltar i fagutviklingsarbeid og utarbeiding av nasjonale retningslinjer for behandling ved Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppes (NGICG) faggrupper NGICG-ØV, -HPB og -CR.

Seksjonen deltar i en rekke pågående studier innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapi av gastrointestinal kreft, både utprøver-initierte studier og studier initiert av legemiddelindustrien. Mange av overlegene er involvert i pasientnær forskning med multidisplinært samarbeid og translasjonsforskning, og internasjonalt samarbeid innen gastrointestinal kreft.

Trykk her for å lese om forskergruppe for kolorektal kreft

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo