Metode

Dette prosjektet er en nasjonal multisenter klynge-randomisert studie på 12 kreftavdelinger i alle fire helseregioner. Prosjektet skal teste effekten av en tredelt intervensjon som integrerer onkologi og palliasjon for kreftpasienter som behandles med antatt siste linje kjemoterapi. Intervensjonen sikter mot å øke legenes kompetanse, gi oversiktlige og forutsigbare pasientforløp og å fremme felles beslutningstaking mellom pasient og behandlere.

Intervensjonen inkluderer: A) systematisk elektronisk symptomkartlegging, B) implementering av pasienttilpassede forløp og C) et opplæringsprogram for onkologer og palliativmedisinere. Det pasienttilpassede forløpet fokuserer på pasientens vei gjennom helsevesenets ulike nivåer i den palliative fasen. Hovedendepunktet for studien er forbruk av kjemoterapi i livets tre siste måneder. Sekundære endepunkter er egenrapportert helse hos pasienter og deres pårørende.


 

Sist oppdatert 09.06.2023