Klinikk psykisk helse og avhengighet

Til deg som er pårørende

Er du pårørende til en pasient ved klinikken? Her finner du mange gode tips – blant annet om dine rettigheter og hvordan du fremmer en klage.

Vanligvis er det pasienten som utpeker nærmeste pårørende. En pasient kan ha mange pårørende, men det er nærmeste pårørende som har rett til å motta informasjon, klage på vedtak mv. Dersom pasienten ikke er i stand til å utpeke pårørende, er det behandlende helsepersonell som skal utpeke nærmeste pårørende. Det gjelder spesielle regler ved psykisk helsevern.

Barn og unge (0-18 år) er pårørende når foreldre eller søsken opplever helseproblemer eller dør. Barn og unge som er pårørende har selvstendige behov, som varierer som følge av personlighet, alder og situasjonen de er i. Noen behov går imidlertid igjen. Barn ønsker å forstå hva som har skjedd og skjer med den som har helseproblemer, med seg selv og familien, og med livet i hverdagen. Det samme ønsker barn som er etterlatte. Derfor er informasjon så viktig. Barn og unge bruker informasjon for å skape forståelsen de trenger for å mestre situasjonen.

Barn ønsker oftest å delta i det som skjer. De vil være med når informasjon gis, beslutninger tas eller oppgaver gjøres. Deltakelse gir barn og unge mulighet til å bidra i familien på deres premisser. Det gir en opplevelse av å være en del av felleskapet. Barn ønsker også anerkjennelse for sin deltakelse og sin forståelse av situasjonen. 

Helsedirektoratet har utviklet en veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. I denne finnes det god oversikt over hvilke rettigheter du som er pårørende har. Helsedirektoratet: Pårørende – Helsedirektoratet.


Blant annet:
  • Pårørendes rett til å samtykke til helsehjelp
  • Pårørendes rett til å medvirke til helsehjelp
  • Pårørendes rett til informasjon
  • Pårørendes rett til journalinnsyn
  • Pårørendes klagerett
  • Pårørendes særlige rettigheter ved tvungent psykisk helsevern
  • Pårørendes særlige rettigheter ved tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Om du har behov for bistand til å fremme en klage kan du lese mer om hvordan du går frem her:  For pasienter og pårørende - Helsebiblioteket.no.

Pasient- og brukerombudet i fylket kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pårørende. Pasient- og brukerombudet bistår (gratis) med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Kontrollkommisjonen er et statlig og uavhengig organ som har som oppgave å ivareta pasientens rettssikkerhet. Dette gjør vi i form av å behandle og avgjøre klager fra pasienter eller deres pårørende. 


I denne podkasten gjennomgås mange relevante temaer for deg som er pårørende. Målet er økt helsekompetanse hos pasienter og pårørende. Episodene leverer kvalitetssikret helseinformasjon og fokuserer på mestring: www.syktfrisk.no.

Pårørendesenteret.no er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 

Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse: Ivareta - pårørende berørt av rus.
 

Sist oppdatert 28.02.2023